A-
A
A+

ЛИЧНИ ДАННИ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) да Ви информира за извършваните от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.


І. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА И ЗА КОНТАКТ С НЕГО.


Националният институт за помирение и арбитраж, наричан по долу само НИПА, е юридическо лице към министъра на труда и социалната политика. НИПА е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените му от закона правомощия. Седалището и адресът на управление на института е: гр. София, кв. „Овча купел“, ул. „Боряна“ № 59, бл.215А, ет.1, ап.1, на който адрес може да изпращате по пощата искания до НИПА като администратор на данни или лично да подадете исканията си в деловодството на администрацията. Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: nipa@nipa.bg или да изпращате по факс: +359 (2) 4253760


ІІ. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.


Длъжностното лице за защита на личните данни в НИПА е Михаил Михайлов, заместник-директор, определен със Заповед РД-05-12/19.03.2019

С длъжностното лице за защита на данните в НИПА може да се свържете на тел. +359 (2) 4253750 и на електронен адрес: m.mihailov@nipa.bg, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.


ІІІ. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ДАННИ.


НИПА осъществява правомощията, предвидени в Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС) и в Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж (ПУДНИПА), при което обработва лични данни във връзка с основната си дейност – съдействие при доброволно уреждане на колективни трудови спорове между работници и работодатели чрез процедурите на посредничество и арбитраж:

Водене на регистър на Посредниците и арбитрите, включени в Списъците на посредниците и арбитрите към НИПА, на основание чл. 4а, ал. 7, т. 5 от ЗУКТС.

При упражняване на правомощията си НИПА обработва лични данни на физически лица, включени в Списъците на посредниците и арбитрите към НИПА, в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „в“ и „д“ от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала и финансово-счетоводната отчетност, НИПА обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

Когато НИПА обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.


ІV. КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ


НИПА не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

  • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, частни и държавни съдебни изпълнители);
  • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

V. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ.


Като администратор на данни НИПА обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство, в съответствие с принципа за ограничение на съхранението. За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения. Останалите данни се съхраняват за срок между 3 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.


VІ. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА-СУБЕКТИ НА ДАННИ.


Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

  • Право на достъп;
  • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
  • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент 2016/679;
  • Право на ограничение на обработването;
  • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент 2016/679;
  • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент 2016/679.
 

Горните права може да упражните чрез отправено искане до НИПА (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на НИПА.


VІІ. ПРАВО НА ЖАЛБА ДО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИЛИ ДО СЪДА.


Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.


VІІІ. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ.


НИПА не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации. Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в НИПА, може да получите от Длъжностното лице по защита на данните в НИПА.


Файлове

© Национален институт за помирение и арбитраж