A-
A
A+

НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА НИПА

Надзорният съвет на Националния институт за помирение и арбитраж се състои от по двама представители на представителните организации на работниците и служителите, и на работодателите, както и на държавата. Представителите на държавата се определят от министъра на труда и социалната политика. Директорът на института е член на Надзорния съвет по право. Представителите в Надзорния съвет на представителните организации на работниците и служителите, и на работодателите се определят от националните им ръководни органи. Членовете на Надзорния съвет избират от своя състав Председател на ротационен принцип за срок от една година. В своята работа Надзорният съвет се ръководи от Правилник за организация на дейността си, като най-важните му функции са приемането на Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж от НИПА, както и установяването на критерии и утвърждаването на списъците на посредниците и арбитрите към НИПА. Надзорния съвет утвърждава програмите за дейността на Института, и одобрява проекта на годишен бюджет и отчета за неговото изпълнение. Заседанията на Надзорния съвет на НИПА се провеждат по предварително одобрен План за работата му за всяко шестмесечие.

© Национален институт за помирение и арбитраж