A-
A
A+

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА КЪМ 29 МАРТ 2024 г.РУМЯНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ

Парламентарен секретар и ръководител сектор „Индустриални отношения” на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Магистър по икономика и управление на промишлеността от ВИИ „Карл Маркс”. Специализирала е финансови и валутни проблеми на индустриалната фирма. От 1985 г. до 2006 г. работи в Българска стопанска камара (приемник на БИСА) като последователно заема длъжностите експерт, главен експерт, ръководител регионални структури, зам.ръководител – панаири и изложби  и директор социално-икономическа политика. Представлява организацията в постоянните комисии към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) по въпроси, свързани с доходите и жизненото равнище, осигурителните отношения и заетостта. От 2006 г. работи в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България като парламентарен секретар. Представлява организацията на експертно ниво в работните групи при промени в законодателството в областта на данъчната политика, осигурителните отношения, трудовото законодателство и политиката по заетостта. Член на ИСС от квотата на работодателите. В служебното правителство на РБългария - август 2014 г. - ноември 2014 г., заема поста заместник-министър на труда и социалната политика.КАЛИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Директор на Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в Министерство на труда и социалната политика. Магистър по инженерна педагогика от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и инженер по електроника и автоматика от Технически университет - София. Заемала е длъжности и е работила като: технически сътрудник в Технически университет София (1987-1988); експерт в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в областта на разработването на проекти на нормативни актове и прилагане на законодателство, отнасящо се до безопасните и здравословни условия на труд (1995-1998). Ползва руски и английски език.НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НЕДЕВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Консултант "Колективно трудово договаряне" в Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ). Завършва Институт за културно-просветни кадри гр. Хасково, специалност Театър. Магистър по психология от СУ „Св. Климент Охридски”. Курс за синдикални инструктори – Дания /SID/; специализация по индустриални отношения в ПУ ”Паисий Хилендарски”. Завеждащ КМР и художествена самодейност в Дом на Народната армия гр. Пазарджик (1980-1981); инструктор домове на културата ОС на БПС гр.Пазарджик (1982-1985); завеждащ комисия КМР в СККИ "К. Русинов" гр. Пазарджик (1985-1990); от 1990 г. е координатор на КНСБ община Пазарджик, областен координатор за Пловдивска област, председател на РКС на КНСБ-Пазарджик, национален секретар на КНСБ и ръководител на отдел "Колективно трудово договаряне". Ползва английски език.ВАЛЕРИ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ

Конфедерален секретар на КТ "Подкрепа" и Президент на Синдикат "Висше образование" към КТ "Подкрепа". Доцент, доктор по икономика, ръководител на катедра "Човешки ресурси и социална защита" в Университета за национално и световно стопанство, магистър по право от Варненския свободен университет. Заемал е длъжности и е работил като: инспектор и финансов ревизор (1991-1992), директор (1992-2000) в районно управление „Социално осигуряване“ Кърджали; главен директор на Столично управление „Социално осигуряване“ (2000-2001); заместник-министър на труда и социалната политика и Управител на фонд „Условия на труд“ (2001-2005). Заместник-председател на Сметната палата на Република България (2011-2014). Член и председател на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж (2002-2003). Ползва английски, руски и френски език.ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

Заместник министър на труда и социалната политика. Отговаря за политиките в областта на трудовото право и общественото осигуряване. Магистър по „Трудова и организационна психология“ от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър „Икономист-счетоводител“ от Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – Свищов. Притежава следдипломна квалификация по мениджмънт на човешките ресурси от УНСС и е експерт по европейско и техническо законодателство и пълномощник на система за управление на качество БДС EN 9000 от Технически университет – София. Има богат 18-годишен професионален опит в управлението на човешките ресурси. Заемала е ръководни позиции в корпоративния сектор (2004-2017 г.) и е ръководила дирекция „Човешки ресурси“ на „БДЖ – Пътнически превози“ (от 2017 г. до 2023 г.). Ползва английски и руски език.АНТОНИЯ ЖЕЛЕВА ЗЛАТЕВА-БОЯНОВА

Юрисконсулт в КТ „Подкрепа“. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като експерт-юрист в „МКТ консулт“ (1999-2005) и юридически съветник в „Мирай БГ“ (2005-2010). Член на Надзорния съвет на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя“. Ползва английски, немски и руски език.ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ЗАРТОВА

Член на Управителния съвет и на Изпълнителния съвет на БТППАдвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Юридически съветник към Българска търговско-промишлена палата. Заемала е длъжности и е работила като: стажант съдия в Окръжен съд-Русе (1976); заместник главен арбитър в Окръжен държавен арбитраж-Русе (1977-1992); арбитър в градски арбитраж-София (1992); заместник главен арбитър и главен арбитър във Ведомствен държавен арбитраж при Националния аграрно-промишлен съюз (1992-1995); арбитър в Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата (от 2002). Член на Икономически и социален съвет (ИСС) от неговото създаване (2003 г.), била е председател на постоянната Комисия по регионална политика, устойчиво развитие и околна среда на ИСС. Ползва английски и руски език.ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ

Директор на НИПА. Магистър по социология от Софийски университет „Св. Климент Охридски” (1980). Има специализации в Румъния, Франция, Холандия, Белгия, Италия и Швейцария в областта на икономическа и социална политика, заетост, международни трудови стандарти, трудово и осигурително право и др. От 1983 до 1988 г. се занимава с изследователска дейност по проблеми на социално-икономическата ефективност в Икономическия институт на Българска академия на науките, където е бил редовен докторант. От 1991 до 2011 г. е икономически съветник и главен икономически експерт в КТ “Подкрепа”. Участвал е на тристранна основа в разработката на нормативни актове в областта на труда и социалната политика. Хоноруван преподавател в УНСС по проблемите на колективното трудово договаряне (1998-2005). Има множество публикации по въпроси, свързани със социалния диалог, индустриалните отношения и колективното трудово договаряне. Член и председател на комисията по социална политика на Икономическия и социален съвет на Република България от основаването му до 2011 г. Член на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж от основаването на Института. Владее руски, ползва английски и френски език.


  


ЕМИЛ ПЕТРОВ РОГОВ

Ръководител проекти в Съюза за стопанска инициатива. Магистър инженер-мениджър от ТУ-София, магистър по икономика на отбраната и сигурността и магистър по здравен мениджмънт от УНСС. Има над десетгодишен стаж като изпълнителен директор на публично акционерно дружество, след което е бил ръководител на различни обучителни институции. Ръководител и координатор на множество проекти с европейско и национално финансиране.ЕЛКА ДИНКОВА АРНАУДОВА

Заместник-председател на Националната федерация на енергетиците към Конфедерацията на независимите синдикати в България. Магистър по право от СУ „Климент Охридски“ и следдипломна квалификация „Трудово право“. Работи последователно като стажант-съдия Софийски градски съд, юрисконсулт „Хибриден център по птицевъдство“, инспектор–юрист по охрана на труда и експерт по трудово-правна закрила и юрисконсулт към Браншова структура на миньори, металурзи, енергетици и геолози. Като Заместник председател на Национална федерация на енергетиците и юрисконсулт осъществява дейности свързани с трудово-правна закрила, безопасност и здраве при работа, разрешаване на колективни трудови спорове и конфликти на браншово ниво, колективно трудово договаряне, правно представителство и др.ЖАСМИНА ХРИСТОВА САРЪИВАНОВА

Експерт в Българска стопанска камара, Център „Защита на работодателските интереси“, направление „Индустриални отношения“. Магистър по право от Университета за национално и световно стопанство. Допълнителни обучения в Обучителния център на МОТ в Торино, Италия и в Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Кралство Нидерландия. Трудовия си опит започва в Националния осигурителен институт (2004-2006 г.). Младши експерт в Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) в периода 2006-2009 г. Старши експерт в Министерството на образованието и науката, дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ (2009-2010 г.). От 2011 до 2017 г. е главен експерт в НИПА с основни дейности проучване на международен опит, законодателство и добри практики по уреждане на колективни трудови спорове. Владее английски и френски език.ИВЕЛИН ХРИСТОВ ЖЕЛЯЗКОВ

Директор "Тристранно сътрудничество" и парламентарен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски” и магистър по политология СУ „Св. Климент Охридски”. Специализира европейска интеграция в Център за европейски изследвания. Работил е в Софийския окръжен съд (1998-1999); от 2002 г. е консултант по правни въпроси, директор тристранно сътрудничество, и парламентарен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България. Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 2000 г. досега. Делегат и зам. делегат на българските работодатели на 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105 и 106-а сесия на Международна конференция на труда, Женева, Швейцария. Член  на ИСС от квотата на работодателите от 2012 г. Член на Административния съвет на Европейският център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР), Брюксел, Белгия. Владее английски и руски език.

 КРАСИМИРА СРЕДКОВА ИВАНОВА

Професор и доктор по право в СУ „Св. Климент Охридски“. Консултант по трудово и осигурително право на Българската търговско-промишлена палата. Има множество международни специализации по трудово право, международно трудово право, осигурително право, социален диалог. От 1992 г. адвокат в Софийска адвокатска колегия; от 1999 г. национален докладчик на България в Комитета по икономически, социални и културни права на ООН за прилагането на Международния пакт за икономически, социални и културни права; член на редакционната колегия на сп. „Съвременно право” и „Информационен бюлетин по труда”; участва в подготовка на проекти за нормативни актове и международни семинари и конференции. Автор на многобройни научни публикации. Владее руски, английски, немски и испански език.РАДКА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА

Юридически съветник в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Член на ИСС от квотата на работодателите. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като: стажант-съдия в Софийски градски съд (1979-1980); районен прокурор в Малко Търново; заместник-районен прокурор в Софийска районна прокуратура, прокурор в Софийска градска прокуратура (1980-1990); съветник в отдел "Правен" на Министерския съвет (1990-1995); заместник–министър на правосъдието (1995).РАДОСВЕТА ГОСПОДИНОВА ГОСПОДИНОВА

Старши съветник Индустриални отношения в Съюз за стопанска инициатива. Завършила е руска филология. Специализира мениджмънт, маркетинг, управление на човешките ресурси и комуникационни стратегии в Германия, Белгия, Холандия и Япония. От 1990 год. до момента последователно е Ръководител „Международен отдел” в Съюза за стопанска инициатива, директор Дирекция „Международно сътрудничество” в Съюза за стопанска инициатива, Административен директор в Съюза за стопанска инциатива, старши съветник Индустриални отношения в Съюза за стопанска инициатива. Зам. делегат на българските работодатели на 88 и 90-та сесия на Международна конференция по труда, Женева, Швейцария. Владее английски и руски език.РОСИЦА КАЛЧЕВА СТЕЛИЯНОВА

Директор „Програми и проекти“ в АИКБ и ръководител на отдел „Стратегии и планиране“ към групата на „Персонал Холдинг“ АД. Завършила е Софийски университет „Св. Климент Охридски”, със специалност Право. Работила като юридически съветник в адвокатска кантора по наказателни и финансови дела,заемала е длъжността юрист към ДФ „Земеделие“ и Фонд „Тютюн“. Дълги години работи в сферата на пазара на труда като Директор на дирекция „Предприсъединителни фондове и международни отношения”, през 2003 г. е назначена за заместник изпълнителен директор на Агенция по заетостта, а през 2009 г. и като изпълнителен директор на същата агенция. Година и половина работи като изпълнителен секретар по въпросите на пазара на труда в КНСБ, а през 2013 г. е назначена за заместник министър на труда и социалната политика. Г-жа Стелиянова има уникален опит във всяко от страните на тристранния диалог, който й дава поглед върху интересите на синдикатите, на работодателите и на държавата. Тя има и различни специализации в областта на европейските фондове, достойните условия на труд, притежава диплома по висш мениджмънт от Административния колеж на Индия. Г-жа Стелиянова е Сертифициран кариерен консултант – GCDF; има опит в областта на професионалната квалификация на възрастни, участвала е в разработването и управлението на проекти пряко финансирани от ЕК и ръководител няколко големи проекта по програма Progress. Години наред участва в различни тристранни съвети и комитети в областта на труда и социалното осигуряване. Била е член на Надзорния съвет на НОИ. Владее английски език.СНЕЖАНКА МИРКОВА СЛАВЧЕВА

Директор „Индустриални отношения” в Българската стопанска камара – Съюз на българския бизнес до 2022 г. Завършва право в СУ «Св. Климент Охридски» и специализира трудово право. В БСК работи от 2002 г. като преди това е заемала длъжностите инспектор-юрист и заместник-началник на Главна инспекция по труда, директор на дирекция «Административно-правно и информационно обслужване» към Държавната агенция за младежта и спорта. Член е на: Управителен съвет на Фонд «Условия на труд», Национален съвет по условия на труд, Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете, Национален съвет за интеграция на хората с увреждания, Комисия по въпросите на трудовото законодателство към Националния съвет за тристранно сътрудничество, Комисия за регистриране на службите по трудова медицина и др. Има богат опит в сферата на трудово-правните отношения и разрешаването на колективни трудови спорове.

© Национален институт за помирение и арбитраж