A-
A
A+

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА КЪМ 16 ДЕКЕМВРИ 2020 г.ЕМИЛ АСЕНОВ МИНГОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ръководител на Инспектората към Министерство на труда и социалната политика. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Доктор по право и професор в СУ „Св. Климент Охридски”. Заместник-декан на Юридическия факултет към Русенски университет „Ангел Кънчев“. Ръководител на катедра „Трудово и осигурително право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Изтъкнат специалист в областта на трудовото законодателство и трудово-правните отношения. Лектор на семинари и автор на редица материали, публикации, статии, сборници и монографии в областта на трудовото и осигурителното право. Ползва английски, френски и руски език.АНТОНИЯ ЖЕЛЕВА ЗЛАТЕВА-БОЯНОВА, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Юрисконсулт в КТ „Подкрепа“. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като експерт-юрист в „МКТ консулт“ (1999-2005) и юридически съветник в „Мирай БГ“ (2005-2010). Член на Надзорния съвет на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя“. Ползва английски, немски и руски език.ЛЮБОМИР МИНЧЕВ СТЕФАНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Член на УС на Съюза за Стопанска Инициатива (ССИ). От 1982 г. работи като преподавател (от 2011 г. - професор) в Университета за национално и световно стопанство - София, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, а от юни 2005 г. до момента е заместник-ръководител на катедрата. От месец март 2005 г. до момента, Любомир Стефанов е управител на „София консултинг“ ООД и съдружник в дружеството. Преподавателската и изследователската дейност на Любомир Стефанов е в областта на икономиката на труда, управлението на човешките ресурси и социалното осигуряване. Автор е на повече от 60 публикации в посочените области. Има повече от 25 години опит като експерт и ръководител на екипи при успешното изпълнение на проекти за консултантски услуги, финансирани от различни донорски организации (Министерството за международно развитие на Великобритания, Американската агенция за международно развитие, програма „ФАР" на Европейския съюз, Световната банка, Оперативните програми на Република България и други), както и проекти за консултантски услуги, финансирани от големи частни и държавни компании, в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, организационното развитие, управлението на възнагражденията, организационното развитие, социалното осигуряване и колективното трудово договаряне.НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НЕДЕВ

Национален секретар в отдел "Колективно трудово договаряне" в Конфедерация на независимите синдикати в България. Завършва Институт за културно-просветни кадри гр. Хасково, специалност Театър. Магистър по психология от СУ „Св. Климент Охридски”. Курс за синдикални инструктори – Дания /SID/; специализация по индустриални отношения в ПУ ”Паисий Хилендарски”. Завеждащ КМР и художествена самодейност в Дом на Народната армия гр. Пазарджик (1980-1981); инструктор домове на културата ОС на БПС гр.Пазарджик (1982-1985); завеждащ комисия КМР СККИ К. Русинов гр. Пазарджик (1985-1990); от 1990 г. насам работи в КНСБ като координатор на КНСБ община Пазарджик, областен координатор за Пловдивска област, председател на РКС на КНСБ-Пазарджик. Ползва английски език.ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ЗАРТОВА

Юридически съветник в Българска търговско промишлена палата. Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Юридически съветник към Българска търговско-промишлена палата. Заемала е длъжности и е работила като: стажант съдия в Окръжен съд-Русе (1976); заместник главен арбитър в Окръжен държавен арбитраж-Русе (1977-1992); арбитър в градски арбитраж-София (1992); заместник главен арбитър и главен арбитър във Ведомствен държавен арбитраж при Националния аграрно-промишлен съюз (1992-1995); арбитър в Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата (от 2002). Ползва английски и руски език.ВАЛЕРИ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ

Конфедерален секретар на КТ "Подкрепа" и Президент на Синдикат "Висше образование" към КТ "Подкрепа". Доцент, доктор по икономика, ръководител на катедра "Човешки ресурси и социална защита" в Университета за национално и световно стопанство, магистър по право от Варненския свободен университет. Заемал е длъжности и е работил като: инспектор и финансов ревизор (1991-1992), директор (1992-2000) в районно управление „Социално осигуряване“ Кърджали; главен директор на Столично управление „Социално осигуряване“ (2000-2001); заместник-министър на труда и социалната политика и Управител на фонд „Условия на труд“ (2001-2005). Заместник-председател на Сметната палата на Република България (2011-2014). Член и председател на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж (2002-2003). Ползва английски, руски и френски език.ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ

Директор на НИПА. Магистър по социология от Софийски университет „Св. Климент Охридски” (1980). Има специализации в Румъния, Франция, Холандия, Белгия, Италия и Швейцария в областта на икономическа и социална политика, заетост, международни трудови стандарти, трудово и осигурително право и др. От 1983 до 1988 г. се занимава с изследователска дейност по проблеми на социално-икономическата ефективност в Икономическия институт на Българска академия на науките, където е бил редовен докторант. От 1991 до 2011 г. е икономически съветник и главен икономически експерт в КТ “Подкрепа”. Участвал е на тристранна основа в разработката на нормативни актове в областта на труда и социалната политика. Хоноруван преподавател в УНСС по проблемите на колективното трудово договаряне (1998-2005). Има множество публикации по въпроси, свързани със социалния диалог, индустриалните отношения и колективното трудово договаряне. Член и председател на комисията по социална политика на Икономическия и социален съвет на Република България от основаването му до 2011 г. Член на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж от основаването на Института. Владее руски, ползва английски и френски език.ЕЛКА ДИНКОВА АРНАУДОВА

Заместник-председател на Националната федерация на енергетиците към Конфедерацията на независимите синдикати в България. Магистър по право от СУ „Климент Охридски“ и следдипломна квалификация „Трудово право“. Работи последователно като стажант-съдия Софийски градски съд, юрисконсулт „Хибриден център по птицевъдство“, инспектор–юрист по охрана на труда и експерт по трудово-правна закрила и юрисконсулт към Браншова структура на миньори, металурзи, енергетици и геолози. Като Заместник председател на Национална федерация на енергетиците и юрисконсулт осъществява дейности свързани с трудово-правна закрила, безопасност и здраве при работа, разрешаване на колективни трудови спорове и конфликти на браншово ниво, колективно трудово договаряне, правно представителство и др.ЖАСМИНА ХРИСТОВА САРЪИВАНОВА

Експерт в Българска стопанска камара, Център „Защита на работодателските интереси“, направление „Индустриални отношения“. Магистър по право от Университета за национално и световно стопанство. Допълнителни обучения в Обучителния център на МОТ в Торино, Италия и в Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Кралство Нидерландия. Трудовия си опит започва в Националния осигурителен институт (2004-2006 г.). Младши експерт в Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) в периода 2006-2009 г. Старши експерт в Министерството на образованието и науката, дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ (2009-2010 г.). От 2011 до 2017 г. е главен експерт в НИПА с основни дейности проучване на международен опит, законодателство и добри практики по уреждане на колективни трудови спорове. Владее английски и френски език.ИВЕЛИН ХРИСТОВ ЖЕЛЯЗКОВ

Директор "Тристранно сътрудничество" и парламентарен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски” и магистър по политология СУ „Св. Климент Охридски”. Специализира европейска интеграция в Център за европейски изследвания. Работил е в Софийския окръжен съд (1998-1999); от 2002 г. е консултант по правни въпроси, директор тристранно сътрудничество, и парламентарен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България. Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 2000 г. досега. Делегат и зам. делегат на българските работодатели на 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105 и 106-а сесия на Международна конференция на труда, Женева, Швейцария. Член на Административния съвет на Европейският център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР), Брюксел, Белгия. Владее английски и руски език.

 КАЛИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

Директор на Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в Министерство на труда и социалната политика. Магистър по инженерна педагогика от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и инженер по електроника и автоматика от Технически университет - София. Заемала е длъжности и е работила като: технически сътрудник в Технически университет София (1987-1988); експерт в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в областта на разработването на проекти на нормативни актове и прилагане на законодателство, отнасящо се до безопасните и здравословни условия на труд (1995-1998). Ползва руски и английски език.КРАСИМИРА СРЕДКОВА ИВАНОВА

Професор и доктор по право в СУ „Св. Климент Охридски“. Консултант по трудово и осигурително право на Българската търговско-промишлена палата. Има множество международни специализации по трудово право, международно трудово право, осигурително право, социален диалог. От 1992 г. адвокат в Софийска адвокатска колегия; от 1999 г. национален докладчик на България в Комитета по икономически, социални и културни права на ООН за прилагането на Международния пакт за икономически, социални и културни права; член на редакционната колегия на сп. „Съвременно право” и „Информационен бюлетин по труда”; участва в подготовка на проекти за нормативни актове и международни семинари и конференции. Автор на многобройни научни публикации. Владее руски, английски, немски и испански език.РАДКА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА

Юридически съветник в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като: стажант-съдия в Софийски градски съд (1979-1980); районен прокурор в Малко Търново; заместник-районен прокурор в Софийска районна прокуратура, прокурор в Софийска градска прокуратура (1980-1990); съветник в отдел "Правен" на Министерския съвет (1990-1995); заместник–министър на правосъдието (1995).РАДОСВЕТА ГОСПОДИНОВА ГОСПОДИНОВА

Старши съветник Индустриални отношения в Съюз за стопанска инициатива. Завършила е руска филология. Специализира мениджмънт, маркетинг, управление на човешките ресурси и комуникационни стратегии в Германия, Белгия, Холандия и Япония. От 1990 год. до момента последователно е Ръководител „Международен отдел” в Съюза за стопанска инициатива, директор Дирекция „Международно сътрудничество” в Съюза за стопанска инициатива, Административен директор в Съюза за стопанска инциатива, старши съветник Индустриални отношения в Съюза за стопанска инициатива. Зам. делегат на българските работодатели на 88 и 90-та сесия на Международна конференция по труда, Женева, Швейцария. Владее английски и руски език.РОСИЦА КАЛЧЕВА СТЕЛИЯНОВА

Директор „Програми и проекти“ в АИКБ и ръководител на отдел „Стратегии и планиране“ към групата на „Персонал Холдинг“ АД. Завършила е Софийски университет „Св. Климент Охридски”, със специалност Право. Работила като юридически съветник в адвокатска кантора по наказателни и финансови дела,заемала е длъжността юрист към ДФ „Земеделие“ и Фонд „Тютюн“. Дълги години работи в сферата на пазара на труда като Директор на дирекция „Предприсъединителни фондове и международни отношения”, през 2003 г. е назначена за заместник изпълнителен директор на Агенция по заетостта, а през 2009 г. и като изпълнителен директор на същата агенция. Година и половина работи като изпълнителен секретар по въпросите на пазара на труда в КНСБ, а през 2013 г. е назначена за заместник министър на труда и социалната политика. Г-жа Стелиянова има уникален опит във всяко от страните на тристранния диалог, който й дава поглед върху интересите на синдикатите, на работодателите и на държавата. Тя има и различни специализации в областта на европейските фондове, достойните условия на труд, притежава диплома по висш мениджмънт от Административния колеж на Индия. Г-жа Стелиянова е Сертифициран кариерен консултант – GCDF; има опит в областта на професионалната квалификация на възрастни, участвала е в разработването и управлението на проекти пряко финансирани от ЕК и ръководител няколко големи проекта по програма Progress. Години наред участва в различни тристранни съвети и комитети в областта на труда и социалното осигуряване. Била е член на Надзорния съвет на НОИ. Владее английски език.РУМЯНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

Парламентарен секретар и ръководител сектор „Индустриални отношения” на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Магистър по икономика и управление на промишлеността от ВИИ „Карл Маркс”. Специализирала е финансови и валутни проблеми на индустриалната фирма. От 1985 г. до 2006 г. работи в Българска стопанска камара (приемник на БИСА) като последователно заема длъжностите експерт, главен експерт, ръководител регионални структури, зам.ръководител – панаири и изложби  и директор социално-икономическа политика. Представлява организацията в постоянните комисии към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) по въпроси, свързани с доходите и жизненото равнище, осигурителните отношения и заетостта. От 2006 г. до август 2014 г. работи в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България като парламентарен секретар. Представлява организацията на експертно ниво в работните групи при промени в законодателството в областта на данъчната политика, осигурителните отношения, трудовото законодателство и политиката по заетостта. Член е на ИСС от квотата на работодателите от април 2008 г. до август 2014 г. В служебното правителство на РБългария - август 2014 г. - ноември 2014 г., заема поста заместник-министър на труда и социалната политика.СНЕЖАНКА МИРКОВА СЛАВЧЕВА

Директор „Индустриални отношения” в Българската стопанска камара – Съюз на българския бизнес. Завършва право в СУ «Св. Климент Охридски» и специализира трудово право. В БСК работи от 2002 г. като преди това е заемала длъжностите инспектор-юрист и заместник-началник на Главна инспекция по труда, директор на дирекция «Административно-правно и информационно обслужване» към Държавната агенция за младежта и спорта. Член е на: Управителен съвет на Фонд «Условия на труд», Национален съвет по условия на труд, Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете, Национален съвет за интеграция на хората с увреждания, Комисия по въпросите на трудовото законодателство към Националния съвет за тристранно сътрудничество, Комисия за регистриране на службите по трудова медицина и др. Има богат опит в сферата на трудово-правните отношения и разрешаването на колективни трудови спорове.

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX