A-
A
A+

Арбитраж по чл.14, ал.3 ЗУКТС в ИА "Автомобилна администрация"

08.11.2022


На 2 ноември 2022 г. в Националния институт за помирение и арбитраж е получено искане от представители на работници и служители за откриване на арбитражно производство от НИПА по чл. 14, ал. 3 ЗУКТС в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Основанието за искането е невъзможност за постигане на споразумение между работодателя и синдикалната организация на КТ „Подкрепа“ като представител на работниците и служителите съгласно чл. 14, ал. 1 ЗУКТС. Към искането са приложени два проекта на споразумение по чл. 14, ал. 1 ЗУКТС – от страна на представителите на работниците и служителите, и от страна на работодателя.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 14, ал. 3 ЗУКТС и Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж при уреждане на колективни трудови спорове от НИПА (ПОПАУКТСНИПА), и в съответствие с чл. 8, ал. 2, т. 8 от Правилника за устройството и дейността на НИПА, със заповед ПА 03-00013/07.11.2022 г. и в срока по чл. 14, ал. 3 ЗУКТС от 3 работни дни, за арбитражен орган е определен едноличен арбитър Минчо Коралски, арбитър на НИПА под № 23 в Списъка на арбитрите (ДВ, бр. 35 от 12.04.2013 г., промяна бр. 51 от 07.07.2015 г.), и е насрочено арбитражно заседание.
На 8 ноември 2022 г. от 10:30 часа в Националния институт за помирение и арбитраж се проведе арбитражното заседание за определяне на минимални дейности в случай на стачка по чл. 14, ал. 3 ЗУКТС в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. На заседанието присъстваха страните по спора – изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ г-н Бойко Рановски, с екип, и председателят на Стачния комитет, г-н Александър Иванов, с юрист.
На основата на представените от двете страни проекти на споразумение и с решаващото съдействие на арбитъра г-н Минчо Коралски, в хода на арбитражното производство по чл. 14, ал. 3 ЗУКТС страните постигнаха споразумение относно минималните дейности, които биха се осъществили в условия на стачни действия в ИА „Автомобилна администрация“. Арбитражното производство приключи с определение на арбитъра за одобрение на споразумението между страните, с което арбитражната процедура бе прекратена.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж