A-
A
A+

Актуални данни за постигнатите договорености с КТД

18.06.2020


НИПА публикува информация за постигнатите договорености между страните по КТД на равнище "предприятие" по години за периода 2017-2019 г., актуализирана към 18 юни 2020 г. Данните са обособени в осем части, съгласно основните раздели на колективните трудови договори. За някои от въпросите данните са представени и в подвъпроси, съобразно особеностите на постигнатите договорености. Най-общо въпросите са разделени на два типа. При първия тип се установява дали има постигната договореност между страните в КТД, както и броя и относителният дял на КТД и наетите лица, за които те са в сила, за трите години от изследвания период. При втория тип се представя и величината на постигнатата договореност в съответните мерни единици, която надвишава определения в нормативната уредба минимум, като информацията съдържа и свързани показатели - средно договорена стойност, най-често срещана стойност, минимално и максимално договорена с КТД стойност. При този тип въпроси като водещ показател на графиките е показан коефициентът на постигнатата договореност над минимално определената към съответния нормативен минимум. Информацията за постигнатите договорености е представена по икономически дейности, икономически сектори (обществен/частен), по големина на предприятията, и по области и статистически райони.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX