A-
A
A+

НС на НИПА одобри Годишния доклад за КТД и КТС за 2019 г.

15.07.2020


Разработеният от Националния институт за помирение и арбитраж „Годишен доклад за колективни трудови договори и колективни трудови спорове за 2019 г.“ е посветен на изследване на процесите на колективно трудово договаряне в Република България за периода 2010-2019 г. В изпълнение на своите функции Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) създаде и поддържа интегрирана база от данни за колективни трудови договори (КТД) и колективни трудови спорове (КТС). Предназначението на настоящия годишен доклад е да направи преглед на колективното трудово договаряне в страната, като на тази основа предостави информация на социалните партньори, държавните органи и заинтересовани лица при прилагането на политики и мерки в сферата на индустриалните отношения. В Доклада е представена информация по близо 100 показателя относно постигнатите договорености между страните по КТД на равнище „предприятие“. Направено е сравнение между постигнатите договорености през 2019, 2018 и 2017 г. В годишния доклад се анализират регистрираните в НИПА копия на КТД и анекси към тях, сключените и действащите КТД, разпределени по равнища на договаряне, икономически дейности, големина на предприятията съобразно броя на наетите лица, териториален признак и икономически сектори (обществен/частен). Преобладаващата част от информацията включва измерване на величината на отделните показатели, като напр. договорена минимална работна заплата с колективните трудови договори над нормативно установения й размер, договорени стойности над нормативния минимум относно отпуски, обезщетения, допълнителни възнаграждения. Предвид факта, че годишният доклад е предназначен за публично ползване, в него се съдържа методологическа част, която дава представа за основните понятия и въпроси, свързани с колективното трудово договаряне. В Доклада е отделено място за анализ на колективните трудови спорове в периода 2015-2019 г.

Информацията, която се съдържа в Доклада, ведно с таблиците и графиките, които поясняват и визуализират данните, са публикувани онлайн на интернет страницата на НИПА и са публично достъпни. Настоящият доклад е разработен със съдействието на ИА „ГИТ“ и нейните териториални дирекции, в изпълнение на разпоредите на чл. 53, ал. 5 от Кодекса на труда.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX