A-
A
A+

Редовно заседание на НС на НИПА

15.12.2020


Надзорния съвет на НИПА проведе онлайн заседание чрез видеоконферентна връзка под ръководството на председателя на НС г-н Николай Недев. Членовете на НС единодушно приеха изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Надзорния съвет на НИПА, с които се урежда хипотезата за свикване на заседание от разстояние чрез видеоконферентна връзка, начинът на провеждането му, удостоверяването на кворума, личното участие, начинът на гласуване на всеки член на Надзорния съвет, както и воденето на протокол и видеозапис от заседанието, като останалите предложени изменения и допълнения в Правилника имат редакционен, стилистичен и систематичен характер и не са свързани с промени на текстовете по същество. Приети бяха Отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на НИПА в периода 2018-2020 г., както и Стратегия за развитие на НИПА 2021-2023, задълбочено обсъждана на предходното заседание на НС, с направените корекции и уточнения от проф. Красимира Средкова.

Приет бе План за работата на НС на НИПА през първото полугодие на 2021 г. На вниманието на членовете на НС бе представена информация за постигнатите договорености относно минималната работна заплата и заплащането на извънредния труд между работодатели и организации на работници и служители в действащите колективни трудови договори (КТД) на равнище „предприятие“ към 30.09.2020 г., както и справки за действащите КТД по общини за същия период.

На основание чл.4а, ал.6 от ЗУКТС и чл.5 от ПОДНСНИПА членовете на Надзорния съвет избраха единодушно за председател на ротационен принцип с мандат една година проф. Емил Мингов - представител на държавата в НС, със заместник-председатели – г-жа Антония Боянова (КТ "Подкрепа"), представител на представителните организации на работниците и служителите, и проф. Любомир Стефанов (Съюз за стопанска инициатива), представител на представителните организации на работодателите.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX