A-
A
A+

Годишен доклад за КТД 2020

23.06.2021


Годишният доклад на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) за колективните трудови договори за 2020 г. е разработен на основата на интегрираната база от данни за колективни трудови договори (КТД) и колективни трудови спорове (КТС). Тя служи като справочна и информационна система и създава възможност за предоставяне на информация за КТД и КТС, основа на последващи анализи. В доклада е представена информация за субектите на КТД, за структурата и динамиката на сключените и действащите КТД и постигнатите в тях договорености. Предназначението на настоящия годишен доклад, заедно със създаденият информационен ресурс на интернет страницата за колективните трудови договори и колективните трудови спорове, е да направи систематичен преглед на колективното трудово договаряне в страната за периода 2020-2010 г., като на тази основа предостави информация на социалните партньори, държавните органи и заинтересовани лица при прилагането на политики и мерки в сферата на индустриалните отношения. В доклада по-подробно са представени данните за постигнатите договорености между страните по действащите КТД на равнище „предприятие“ в периода 2020-2017 г. Представена е графична и таблична информация за действащите КТД, разпределени по равнища на договаряне, икономически дейности, големина на предприятията съобразно броя на наетите лица, териториален признак и икономически сектори.

Настоящият доклад нямаше да бъде възможен без активното съдействие на ИА „ГИТ“ и нейните териториални дирекции, които осигуриха достъп до регистъра на КТД и своевременно изпращаха до НИПА копията на вписаните КТД и анексите към тях. Докладът съдържа ревизирани данни за предишни години поради непрекъснатата актуализация на информацията в интегрираната база от данни на НИПА. Годишният доклад за 2020 г. на КТД е плод на задълбочена работа на служителите на НИПА, които ежедневно полагат сериозни усилия по въвеждането на данните, техния анализ и разработката на различните модули за онлайн публикуване.

С цел по пълно и коректно отразяване на постигнатите по-благоприятни договорености между страните в действащите КТД, през 2019 г. са въведени промени във въпросника за попълване в интегрираната база данни на НИПА. Промените се изразяват в три основи групи:

  • въпроси, които са разглеждани самостоятелно до момента, но смислово са обвързани един с друг, се обединяват в общ въпрос с възможност за повече от един отговор, което дава възможност да се прави сравнителна оценка на най-често постиганите договорености;
  • определени въпроси, за които при предишните доклади е отчетено значително натрупване в даден отговор, е направена разшифровка на най-често посочваните договорености и са въведени допълнителни въпроси с възможност за повече от един отговор, което позволява по-широко отразяване на постигнатите договорености между страните;
  • при отразяване в базата данни на НИПА на въпроси свързани с договорени обезщетения за прекратяване на трудовото правоотношение и основен платен годишен отпуск, се отчита практиката по-благоприятните договорености да са обвързани с продължителността на трудовия стаж в предприятието, във връзка с което във въпросника са въведени допълнителни въпроси, базирани на най-често срещаните интервали за договаряне на по-високи размери на обезщетения и отпуски.

Първата група промени касае въпроси, за които има информация за пълния анализиран период 2017 – 2020г., в резултат на което с помощта на статистически софтуер е направена обработка на данните за различните години и същите са приведени в съпоставими. Това позволява проследяване на постигнатите договорености за целия период 2017 - 2020г.

Втората и третата група въпроси са свързани с изцяло нови въпроси, за които няма информация за предходни години, което прави невъзможно даването на информация за периода 2017-2019г. Независимо, че промените във въпросника са направени 2019 г., поради факта, че по-голямата част от договорите се подписват със срок на валидност от 2 години, през 2019 г. има значителен дял на договори сключени през 2018 г., за които не е въведена информация по новите въпроси. В резултат на което в настоящия доклад подробни данни по новите въпроси са дадени само за действащите КТД към 31.12.2020г., като в общата си част с помощта на статистически софтуер въпросите са приведени във вид съпоставим с предходните години с цел проследяване на постигнатите договорености през изследвания период 2017 – 2020г.

При договарянето на по-високи размери на отпуските и обезщетенията в зависимост от продължителността на трудовия стаж в предприятието, се отчита най-често договаряне на интервали от 5 или 10 години, в резултат на което във въпросника на НИПА са обособени следните диапазони – до 5 години, от 5 до 10 години, от 10 до 15 години, от 15 до 20 години и над 20 години. При отразяване на информацията за договореностите в действащите КТД, се отчита и малък относителен дял, в който се договарят с различни интервали, които при попълване в базата данни се приравняват на предварително определените. Друга особеност е, че се договаря по-висок размер на отпуските и обезщетенията според различен по продължителност трудов стаж, в резултат на което броят на действащите КТД в различните интервали варира.

Основната информация, съдържаща се в интегрираната база от данни за КТД и КТС, е достъпна публично онлайн на интернет страницата на НИПА в табличен и графичен вид, с което е осигурен информационен ресурс за КТД и КТС на социалните партньори и заинтересованите институции и лица.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж