A-
A
A+

НИПА разработи онлайн модул „СПРАВКА ПО ЕИК НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЕЙСТВАЩ КТД“

28.06.2021


Онлайн модулът предоставя възможност за търсене на действащ към определена дата (в диапазона 01.01.2010 – текуща дата) колективен трудов договор (КТД) и/или споразумение за държавните служители на предприятие чрез използването на идентификатор – ЕИК (Единен идентификационен код) на предприятието, като за действащ КТД се приема този, чийто срок на действие към текущата дата не е изтекъл, или е бил продължен с анекс.
При въвеждане на валидно ЕИК на предприятие с действащ към избраната дата КТД и/или споразумение за държавните служители, се визуализира основна информация относно КТД – име на предприятието, равнище на договаряне, област и община като регионално местоположение, датите на подписване, влизане в сила и изтичане на КТД, а ако е удължен с анекс – датата на изтичане на последния анекс, принадлежност към КИД 2008 на НСИ по четири агрегирани номенклатури, принадлежност към обществен или частен сектор, големина на предприятието, както и дирекцията на ИА „ГИТ“, където е вписан КТД и датите на регистрация в ИА „ГИТ“ и в НИПА.
Чрез адаптиран към различните възможности за търсене интерфейс са създадени възможности при определени обстоятелства да се извършва вторично търсене по община, седалище на предприятие с действащ КТД. Информацията за действащите към определена дата колективни трудови договори и/или споразумения за държавните служители е предвидено да се обновява всяка седмица. Към справочният модул е вграден онлайн чат за обратна връзка с потребителите, чрез която служителите на НИПА да отговарят на зададени въпроси относно използването на Справката. Разработено и публикувано онлайн е Ръководство на потребителя, което предоставя информация за възможностите и начина на работа със Справочния модул за търсене на действащ КТД.
Като първа стъпка към създаването и развитието на онлайн електронни услуги на интернет страницата на НИПА създадената функционалност ще подпомогне социалните партньори, работниците и служителите, и работодателите, както и заинтересованите лица, да повишат своята информираност за процеса на колективно трудово договаряне. Справочният модул е представен пред членовете на Надзорния съвет на НИПА на проведеното редовно заседание на 22 юни 2021 г., както и пред ръководството на ИА „ГИТ“, като срещна пълна подкрепа и одобрение.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX