A-
A
A+

НИПА изготви информация за договорените с КТД трудови възнаграждения

29.06.2023


В информацията са представени постигнатите договорености между страните по действащите КТД към 31.12.2022 г. на равнище „предприятие“, както и в периода 2022-2017 г. относно трудовите възнаграждения. Подробна информация (таблици и графики) за структурата на анализираните договорености по години за периода 2022–2017 г. е налична на интернет страницата на НИПА в раздел „База данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове“, раздел „Действащи КТД“, подраздел „Данни за договорености“, който съдържа информация за структурата им по групи икономически дейности, основни икономически сектори, големина на предприятията и статистически райони.

Основните изводи от данните по отношение на минималната работна заплата са:

  1. Средно за периода 2022-2017 г., както и към 31.12.2022 г. в 1/3 от действащите КТД на равнище „предприятие“ и съответно обхванатите от тях работници и служители е договорена МРЗ за предприятието, която надвишава установения с ПМС нормативен минимум. Най-често предпочитания начин на договаряне на МРЗ е като фиксирана сума в лева. Наблюдава се слабо изразена тенденция към намаляване на КТД с договорен по-висок размер на МРЗ от МРЗ за страната, но процентът на наети лица, обхванати от тези КТД, нараства.
  2. Към 31.12.2022 г. средно договорената с КТД МРЗ над установения за страната минимум е 1 115.19 лв., или с 57.1% по-висока, отколкото е МРЗ за страната от 710 лв., докато към 31.12.2017 г. средно договорената с КТД МРЗ е била 596.01 лв. при МРЗ за страната от 460 лв., или с 29.6% по-висока. Темпът на изменение (динамиката) на нарастването на договорената с КТД МРЗ изпреварва темпа на ръст на МРЗ за страната.
  3. Най-голям е делът на КТД с договорена МРЗ над МРЗ за страната в индустриалните дейности, начело с производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия, аналогично е разпределението и при наетите.
  4. Делът на КТД с постигната договореност за МРЗ над минимума е с лек превес в обществения сектор, докато относителния дял на наетите в техния обхват е по-висок в частният сектор, като в рамките на частния сектор делът на тези КТД е три пъти по-висок в чуждестранните предприятия, отколкото в националните, а при наетите лица, за които тези КТД са в сила – два пъти по-висок. С действащите към 31.12.2022 г. КТД в предприятия от обществения сектор е договорена МРЗ над установената за страната от 1 147.91 лв., а в предприятията от частния сектор – 888.45 лв., като с КТД в предприятията – чуждестранна собственост, договореният размер на МРЗ е 894 лв.
  5. Над половината от КТД с договорена МРЗ над минимума са в малките предприятия, като дела на наетите служители и работници в обхвата на тези договори е най-голям в големите предприятия. Към 31.12.2022 г. средно договорената МРЗ над минимума в малките предприятия е 1 211.35 лв., докато в големите тя е 900.45 лв.
  6. Структурата на КТД с договорена МРЗ над равнището на МРЗ за страната по статистически райони средно за периода 2022-2017 г. е сравнително равномерно разпределена, като най-висок е дела на КТД в Югоизточния район, а при наетите – в Югозападния район.
  7. От всички условия за повишаване на МРЗ в действащите към 31.12.2022 г. КТД, най-често е договаряно условието на определен период от време и на база вътрешен нормативен акт, както и при финансова възможност на предприятието, докато съобразно покритието на работниците и служителите от най-голям относителен дял заемат условията, свързани с периодичната актуализация на МРЗ и равнището на инфлацията, следвани от повишаването на МРЗ, диференцирано по длъжности.

 

Данни, таблици и графики, отразяващи постигнатите договорености по останалите показатели на анализа са изложени в доклада.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж