A-
A
A+

Минимална заплата, договорена с КТД към 30.06.2023 г.

04.08.2023


НИПА разработи доклад, съдържащ информация за постигнати договорености в колективните трудови договори на равнище „предприятие“ към 30.06.2023 г. относно минималната работна заплата в предприятията. Предназначението на Доклада е да предостави актуални данни за подпомагане на дейността на междуведомствената работна група по транспониране на Директива 2022/2041 относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз с цел взимане на информирани решения. Представена е графична и таблична информация за броя на КТД, сключени на равнище „предприятие“, и наетите лица в техния обхват, с които към 30.06.2023 г. е договорена минимална работна заплата за предприятията, по-висока от определената с ПМС № 497/29.12.2022 г. МРЗ от 780 лв. Анализиран е договорения размер на МРЗ в тези КТД, в сравнение с края на 2022 г., като информацията по отделните показатели е разпределена по икономически дейности (номенклатура А21 КИД-2008 НСИ и А7 НИПА), икономически сектори (обществен/частен, вкл. предприятия/администрация и национални/чуждестранни предприятия), големина на предприятията съобразно броя на наетите лица, и териториално разположение (области и статистически райони). Представена е и информация, свързана с договорените между страните по КТД условия за повишаване на МРЗ.

Информацията относно колективните трудови договори и постигнатите договорености по отношение на минималната работна заплата в предприятията е разработена в изпълнение на разпоредите на чл. 53, ал. 5 от Кодекса на труда, като представя резултатите и възможностите на създадения информационен ресурс в НИПА за целите на насърчаването и информационната осигуреност на колективно трудово договаряне в Р България, особено актуални в контекста на транспониране на Директивата.

Основните изводи от Доклада са:

  1. Към 30.06.2023 г. в 485 действащи КТД, сключени на равнище „предприятие“ или 7% от всички, страните са договорили по-висок размер на МРЗ за предприятието, отколкото е определената с ПМС № 497/29.12.2022 г. МРЗ от 780 лв. Обхванатите от тези КТД са 119 430 наети лица, или 41.1% от всички, за които КТД на равнище „предприятие“ са в сила. Спрямо края на 2022 г., броят на действащите КТД с договорена МРЗ за предприятието над МРЗ за страната, нараства с 3.4% пункта, а делът на обхванатите от тях лица, въпреки намалението им като абсолютен брой, нараства с 6.9% пункта, съпоставен към общия брой наети лица, обхванати от действащите КТД.
  2. Към 30.06.2023 г. средно договореният с действащите КТД на равнище „предприятие“ към 30.06.2023 г. размер на МРЗ е 1 185.55 лв., или със 36 лв. (6.3% пункта) по-висок, отколкото към края на 2022 г.
  3. В над 90% от действащите КТД в предприятията от А „Селско, горско и рибно стопанство“ е договорена минимална заплата, по-висока от нормативно установения минимум, следвани от дейност D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия“ със 73.8% и Р „Образование“ с 55.2%. В икономическите дейности F „Хотелиерство и ресторантьорство“, L „Операции с недвижими имоти“ и „S Други дейности“ няма действащи КТД към 30.06.2023 г. с договорен по-висок размер на МРЗ от минималната за страната. Наетите лица, обхванати от КТД на равнище „предприятие“ от селското стопанство и индустриалните сектори (с изключение на КТД в дейност С „Преработваща промишленост“), с които е договорена МРЗ над нормативния минимум, са над 50% от общия брой на наетите лица в обхвата на действащите в тези икономически дейности КТД.
  4. Делът на КТД и обхванатите от тях наети лица към 30.06.2023 г. с постигната договореност за МРЗ над минимума преобладава в обществения спрямо частния сектор, при разлика от 10.1% пункта при КТД и 12.3% пункта при наетите. В рамките на частния сектор относителният дял на КТД с договорена МРЗ над установения минимум в чуждестранните предприятия е 40.9%, докато при националните той е 13.5%, при 21% пункта разлика в тези относителни дялове при наетите в обхвата на КТД. С действащите към 30.06.2023 г. КТД в предприятия от обществения сектор е договорена МРЗ над установената за страната от 1 209.62 лв., а в предприятията от частния сектор – 980.82 лв., или с 18.9% пункта по-малко.
  5. В над 40% от КТД и наетите лица от общият им бой в малките предприятия са с договорена МРЗ над минимума. Към 30.06.2023 г. средно договорената МРЗ над минимума е най-висока в микро предприятията – 1 303.08 лв. и малките предприятия – 1 251.97 лв.
  6. Най-висок размер на МРЗ с действащите КТД на равнище „предприятие“ към 30.06.2023 г. е достигнат в област Стара Загора – 1 386.25 лв., а най-нисък – в област Кюстендил – 958.73 лв.
  7. Броят на КТД, с които са договорени условия за повишаване на МРЗ за предприятието, нараства със 7.9% пункта в сравнение с края на 2022 г. и отбелязва най-високо равнище за целия изследван период. Същата тенденция се отбелязва и при наетите в обхвата на тези КТД, които нарастват с 8.9% пункта.
  8. Повишаването на МРЗ въз основа на вътрешен акт (25.5%), при финансова възможност (25.3%) и на определен времеви период (23.9%) са най-важните условия за актуализиране на МРЗ в предприятието, договорени между страните. Въпреки ниския относителният дял на КТД с договорено условие за повишаване на МРЗ на основата на инфлацията, те обхващат като относителен дял над 35% от работниците и служителите.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж