A-
A
A+

НИПА на 20 години!

11.04.2023


В тържественото открито заседание на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) за отбелязване на 20-та годишнина от създаването на института взеха участие заместник-министър председателят и министър на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров, заместник-министрите проф. Емил Мингов, Надя Клисурска и Наталия Ефремова, началникът на политическия кабинет на вицепремиера Румяна Михайлова и на кабинета на министъра Татяна Георгиева, главният секретар на МТСП Евгени Гогушев и изпълнителните директори на Главна инспекция по труда Екатерина Асенова и на Агенцията по заетостта Полина Маринова.

От страна на социалните партньори в заседанието участваха председателят на УС на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов - ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), и Мария Минчева, заместник-председател на УС на Българската стопанска камара, президентът на Конфедерацията на труда "Подкрепа" Димитър Манолов, президенът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров и вицепрецидентът на КНСБ Тодор Капитанов

В присъствието на посредници и арбитри на НИПА, председатели на ръководства на браншови федерации и синдикати, експерти на социалните партньри и гости, доц. Валери Апостолов, председател на Надзорния съвет на НИПА откри тържественото открито заседание на НС. В обръщението си към членовете на НС и гостите на заседанието той подчерта, че предотвратяването и решаването на колективните трудови спорове е важна предпоставка за сигурни и ефективни трудови отношения. В процеса на труда е неизбежно и възникването на спорове и конфликти, което предполага изключителното значение на установяването на доброволни процедури за предотвратяване на колективни трудови конфликти и решаване на трудови спорове. Създаденият с измененията и допълненията на ЗУКТС Национален институт за помирение и арбитраж има за цел да съдейства за доброволното уреждане на колективни трудови спорове между работници и работодатели. "Надзорният съвет, който се състои от по  двама представители на представителните организации на работниците и служителите, на работодателите и на държавата, е ръководен орган на института, който се конституира на тристранна основа преди още да бъде създаден НИПА като юридическо лице, и аз имах честта да бъда първият негов председател", каза доц. Валери Апостолов. Надзорният съвет прие критерии за подбор на посредници и арбитри, и утвърди списъците на посредниците и арбитрите, разработи правилник за устройството и дейността на НИПА и прие правилата за посредничество и арбитраж в съответствие с изискванията на закона. Тази непозната до този момент дейност, беше плод на съвместните усилия на социалните партньори, държавата, експерти на Международната организация на труда и представители на академичните среди. Надзорния съвет на НИПА през изминалите 20 години, прие всички основополагащи документи, които са плод на експертизата на участващите в него представители на национално представителните организации на работниците и служителите, на работодателите и държавата. Плод на съвместната дейност на социалните партньори са и приетите планове и стратегии, като по този начин Надзорния съвет на НИПА изпълняваше своите задължения, които Закона за уреждане на колективните трудови спорове му възлага.

През 2022 г. Надзорния съвет на НИПА актуализира в контекста на новите социално-икономически реалности редица основни документи като разработи и предложи на министъра на труда за утвърждаване Нов Правилник за устройство и дейността на НИПА, и прие нови правила, касаещи посредничеството и арбитража, осъществяван от НИПА, като по същество в тях беше отразена 20-годишната практика и опита, който бе натрупан в дейността на института. Всички разработени промени бяха приети с консенсус. Бе извършена промяна в начина на финансиране на посредническите услуги, както и процедурите по тяхното провеждане. Тази инициатива на Надзорния съвет бе продиктувана от обстоятелството, че няколко проекта за промени в ЗУКТС, разработени и обсъдени съвместно от експертите на социалните партньори, не намериха своята реализация. Надзорния съвет на НИПА през всичките години получаваше редовно всеобхватна и пълна информация относно посредническите и арбитражни процедури, както и за анализите за колективните трудови договори и докладите за дейността на НИПА, като през всичките години е бил активно въвлечен и участваше във всички инициативи на института. От името на Надзорния съвет, доц. Валери Апостолов сподели, че със задоволство може да докладва, че всички изисквания, които закона му възлага, са разработени и приети, което на практика показва интегрирането на социалните партньори в управлението на института. Той благодари на ръководителите на национално представителните организации на работниците и служителите, и на работодателите и държавата, че определените техни представители в Надзорния съвет през годините съчетаваха две много важни качества – професионализъм и диалогичност.

Държавата ще продължава да работи за засилването на социалния диалог и колективното трудово договаряне с цел осигуряване на по-достойни и справедливи условия на труд на българските граждани. Именно чрез трайното си присъствие в социалния живот на България, Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) се утвърди като ключов инструмент за намиране на баланса в трудовите отношения между работниците и работодателите, а необходимостта от неговата работа стана все по-осезаема. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров при откриването на тържественото заседание по случай 20 години от създаването на Института. В изказването си той припомни за предприетите промени в Кодекса на труда през 2020 г. като част от усилията на българската държава да насърчава колективното трудово договаряне и двустранното сътрудничество между синдикалните организации и организациите на работодателите. „Уверен съм, че именно Националният институт за помирение и арбитраж, с неговата балансираща роля на медиатор, може да бъде най-силният инструмент на държавата в изпълнението на поетите ангажименти“, посочи вицепремиерът. По думите на Лазар Лазаров опитът показва, че някои спорове се нуждаят от своя арбитър, за да бъдат решени. „Точно в тях Вие имате своята съществена роля да помогнете на социалните партньори да намерят онзи разумен компромис, който ще защити в най-пълна степен правата на работещите без това да е за сметка на правата на работодателите“, изтъкна той. Вицепремиерът определи посредничеството и арбитражът като сложни и деликатни социални дейности, които по своя характер са свързани с поемането на морални задължения не само към спорещите страни, но и към обществото като цяло.

В своето обръщение към участниците директорът на НИПА Владимир Бояджиев напомни, че институтът е създаден от социалните партньори и за социалните партньори, както и по-важните моменти в неговата двадесет годишна история. Той подчерта, че институтът има важна роля в процеса на уреждане на колективните трудови спорове със съдействието, което оказва на работодатели, работници и служители и техните представители при искане за посредничество и арбитраж, чрез дейностите и функциите, които осъществяват посредниците и арбитрите на НИПА, номинирани от представителните организации на социалните партньори и държавата. Директорът на НИПА акцентира върху някои от знаковите арбитражни производства и успешно проведени посреднически процедури от института. Той се спря на опита, който НИПА натрупа за изминалите 20 години, експертната подкрепа, която при създаването на института и неговото развитие е оказвана от Международното бюро по труда, и спазването на неотклонния принцип на равна отдалеченост и безпристрастност при осъществяване на неговите функции. Владимир Бояджиев изтъкна важната роля, която НИПА изпълнява по отношение на законовите си задължения да осигурява информационен ресурс за колективните трудови договори и колективните трудови спорове, като призова представителите на социалните партньори по-пълно да използват създадените информационни възможоности, вкл. чрез онлайн справочните модули на интернет страницата на института, с цел взимане на информирани решения и постигане на по-добри резултати в колективното трудово договаряне. Директорът на НИПА очерта и двете основни предизвикателства в бъдещата работа на института - усъвършенстване на нормативната уредба в областта на доброволното уреждане на колективните трудови спорове в съответствие с дефинираните проблемни области, и развитие на информационната система на НИПА за КТД и КТС, особено при прилагане на Директивата за адекватни минимални заплати и процеса на ратификация на Конвенция 154 на МОТ. В заключение Владимир Бояджиев благодари на ръководството на МТСП, на членовете на Надзорния съвет и на социалните партньори, на посредниците и арбитрите на НИПА, както и на екипа на института, за тяхната дейност и усилия за развитие и утвърждаване на НИПА.   

Приветствия по случай 20 годишнината от създаването на НИПА поднесоха Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Димитър Манолов, президент на Конфедерацията на труда "Подкрепа". От името на посредниците на НИПА Иван Нейков поздрави присъстващите на заседанието, а от името на арбитрите Минчо Коралски пожела по-нататъшна успешна работа на института.


 


Директорът на института връчи възпоменателни плакети за принос в създаването и развитието на НИПА на присъстващите на тържественото заседание: Лазар Лазаров, вицепремиер и министър на труда и социалната политика; Иван Нейков, министър на труда и социалната политика (1997-2001), посредник на НИПА; Минчо Коралски, министър на труда и социалната политика (1995-1997), арбитър на НИПА; Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ (2012-2022), дългогодишен член на Надзорния съвет (2002-2013), посредник на НИПА; Валентина Зартова, юридически съветник на БТПП, член на Надзорния съвет, арбитър на НИПА; Марияна Иванова, дългогодишен член на Надзорния съвет (2002-2012) и арбитър на НИПА (2003-2013); проф. Красимира Средкова, член на Надзорния съвет от основаването на НИПА; проф. Емил Мингов, заместник-министър на МТСП, член на Надзорния съвет, арбитър на НИПА. За принос в създаването и развитието на информационната система на НИПА за колективни трудови договори бе отличена Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" в лицето на изпълнителния й директор Екатерина Асенова.
Отличията на Гълъб Донев, министър-председател, първи директор на НИПА и член на Надзорния съвет, посредник и арбитър на НИПА; на Емил Мирославов, дългогодишен член на Надзорния съвет (2002-2014); на Снежанка Славчева, член на Надзорния съвет от основаването на НИПА; на Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ и дългогодишен член на Надзорния съвет (2005-2015), и на доц. Атанас Атанасов, председател на НСИ и консултант на НИПА по разработване на информационната система за КТС и КТД, ще бъдат връчени допълнително.


 


 

От името на Министерството на труда и социалната политика вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров връчи възпоменателен плакет по случай 20-та годишнина от създаването на Националния институт за помирение и арбитраж на неговия директор Владимир Бояджиев за личния му принос в създаването, развитието, усъвършенстването и утвърждаването на НИПА, който прие отличието като оценка за работата на целия колектив на института.


Председателят на УС на Българската търговско-промишлена палата и ротационен председател на Асоциацията на организациите на работодателите в България Цветан Симеонов, заедно с членовете на НС, номинирани от БТПП проф. Красимира Средкова и Валентина Зартова, връчи Почетен диплом на НИПА от Българската търговско-промишлена палата, с който институтът се удостоява по случай неговата двадесет годишнина за успешно стартиране и възходящо развитие на механизмите за доброволно уреждане на колективните трудови спорове между работодатели и работници, за ефективна работа и резултати от информационната база данни за колективни трудови договори и спорове, и за успешно функциониране на тристранното сътрудничество в областта на колективните трудови спорове.
Председателят на синдикат "Бира, храни и напитки" към КНСБ Красимир Пащрапански връчи на НИПА почетен плакет с пожелания за укрепване на социалното партньорство и утвърждаване на човешките права, с признателност за анализите на института, даващи възможност за информирани решения при разпростиране на браншовия колективен трудов договор в пивоварната промишленост.
Членът на НС на НИПА Елка Арнаудова връчи на директора на НИПА художествена творба от името на Националната федерация на енергетиците към КНСБ с пожелания за успешна работа на института.


 


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж