A-
A
A+

Арбитражно производство по чл.14, ал.3 ЗУКТС в "МБАЛ Добрич" АД

31.10.2022


В Националния институт за помирение и арбитраж на 19 октомври 2022 г. в 16:31 часа е получено искане от представители на работници и служители за откриване на арбитражно производство от НИПА по чл. 14, ал. 3 ЗУКТС за определяне на условия за осъществяване през време на стачка на дейности, чието неизпълнение или спиране може да създаде опасност за живота и здравето на гражданите, нуждаещи се от спешна или неотложна медицинска помощ, или постъпили за болнично лечение в „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич. Основанието за искането е невъзможност за постигане на споразумение между работодателя и работниците съгласно чл. 14, ал. 1 ЗУКТС.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 14, ал. 3 ЗУКТС и Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж при уреждане на колективни трудови спорове от НИПА (ПОПАУКТСНИПА), е издадена заповед ПА-03-00003/24.10.2022 г. на директора на НИПА в законово установен срок по чл. 14, ал. 3 ЗУКТС от 3 работни дни. Арбитражната комисия е в състав:

  1. Г-жа Валентина Зартова, председател на Надзорния съвет на НИПА, арбитър на НИПА под № 4 в Списъка на арбитрите (ДВ, бр. 35 от 12.04.2013 г., промяна бр. 51 от 07.07.2015 г.);
  2. Г-н Евгени Янев, адвокат, вписан под номер 2254 в СФ-АС-София, арбитър на НИПА под № 15 в Списъка на арбитрите (ДВ, бр. 35 от 12.04.2013 г., промяна бр. 51 от 07.07.2015 г.);
  3. Г-жа Бонка Колева, адвокат, вписана под номер 0320 в ВН-АС–Варна, арбитър на НИПА под № 2 в Списъка на арбитрите (ДВ, бр. 35 от 12.04.2013 г., промяна бр. 51 от 07.07.2015 г.).

 

Съгласно изискванията на ПОПАУКТСНИПА арбитрите са декларирали своята безпристрастност по отношение на предмета на спора и обстоятелството, че не са участвали като посредници в уреждането на спора, както и своето съгласие да бъдат членове на арбитражния орган. Съгласно чл. 22, ал. 1 ПОПАУКТСНИПА са определени мястото на провеждане на заседанието на арбитражния орган, като датата и часът са съобразени с изискванията на чл. 14, ал. 3 ЗУКТС и чл. 22, ал. 3 ПОПАУКТСНИПА.
В изпълнение на разпоредбите на ЗУКТС, Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж при уреждане на колективни трудови спорове от НИПА (ПОПАУКТСНИПА) в „МБАЛ-Добрич“ АД на 25.10.2022 г. от 17:45 и 26.10.2022 г. от 9:00 часа се проведоха две заседания на арбитражния орган. Избраният председател на Арбитражната комисия г-жа Валентина Зартова ръководеше и двете заседания. И на двете заседания присъстваха представители на страните по спора относно определянето на условия за осъществяване през време на стачка на дейности, чието неизпълнение или спиране може да създаде опасност за живота и здравето на гражданите, нуждаещи се от спешна или неотложна медицинска помощ, или постъпили за болнично лечение в „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич. Работодателят се представляваше от изпълнителния директор д-р Георги Желязков и екип, а работниците и служителите – г-жа Мая Илиева, председател на Синдиката на българските медицински сестри, като представляваща Стачния комитет, с екип.
В хода на арбитражното заседание, проведено на 25.10.2022 г. в заседателната зала на „МБАЛ - Добрич“ АД, страните размениха своите предложения относно обема и съдържанието на минималните дейности, които трябва да се изпълняват при стачка, като изразиха становища, коментари и възраженията по тях, както и своето съгласие/несъгласие с предложенията и аргументите на насрещната страна. По някои от предложенията бяха установени сходни позиции, но по повечето се откроиха съществени различия. Фактически в хода на арбитражното производство се проведоха преговори между страните за постигане на споразумение по чл. 14, ал. 1 ЗУКТС.
С цел да бъде постигнато съгласие между страните относно минималните дейности по време на стачка и да бъде изготвено пълно или частично споразумение между тях, което да бъде одобрено от арбитражната комисия, председателят на арбитражната комисия насрочи със съгласието на страните ново заседание на следващия ден – 26.10.2022 г. След приключване на първото заседание на арбитражната комисия страните продължиха преговорите помежду си без участието на арбитражния орган. На второто заседание бе установено, че страните не са постигнали нито пълно, нито частично споразумение относно минималните дейности в случай на стачка. Председателят на арбитражната комисия обяви спора за решаване от арбитражния орган в законово определения срок от 7 дни. Арбитражната комисия задължи страните да изпратят писмено своите становища до членовете на арбитражния орган до края на работния ден на 26.10.2022 г. с копия до Националния институт за помирение и арбитраж.

В законово установения срок Арбитражната комисия постанови решение.

Във връзка с постановеното арбитражно решение на 31.10.2022 г, в НИПА се получи искане за внасяне на уточнения по него от г-жа Мая илиева, председател на Синдиката на българските медицински сестри. Арбитражната комисия допусна искането и се произнесе с Допълнително решение изх.№ ПА-03-00012/03.11.2022 г.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж