A-
A
A+
18.04.2012

НИПА подписа ново споразумение за сътрудничество

Споразумение за сътрудничество със социалните партньори от отрасъл “Строителство”

04.04.2012

Обсъждане на Анализ на БКТД в бранш "Водоснабдяване" със социалните партньори

Анализът е изготвен въз основа на базата данни за колективни трудови договори (КТД), поддържана от НИПА

04.04.2012

НИПА подписа споразумение за сътрудничество

28.02.2012

Надзорният съвет на НИПА проведе редовно заседание

Надзорният съвет взе решение за провеждане на извънредно заседание на 06 март 2012 г.

17.01.2012

НИПА представи анализ на отраслов КТД в строителството

На среща по покана социалните партньори бе представен анализ на ОКТД в отрасъл „Строителство” за 2011 г.

19.12.2011

Заседание на Арбитража към НИПА

При спазване на сроковете, регламентирани в ЗУКТС, на 29.12.2011 г. от 11:25 ч. в седалището на НИПА се състоя първото заседание на арбитражната комисия в присъствието на представители на Стачния комитет на работниците и служителите в „Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево

03.11.2011

Международен семинар с участието на НИПА

Експерти на НИПА взеха участие в семинара на тема „Проблеми на алтернативните методи за решаване на трудови спорове”

20.05.2011

НИПА представи нов Анализ на отраслови КТД 2011 в минно-добивната индустрия

Отрасъл “Проучване, добив и преработка на минерални суровини”

19.04.2011

НИПА представи Анализ на браншови КТД 2009 в пивоварния бранш

На 19.04.2011 г. се проведе кръгла маса за представяне на Анализа на браншовия колективен трудов договор в пивоварната промишленост

31.03.2011

НИПА подписа споразумение за сътрудничество

Председателят на Областния съвет за тристранно сътрудничество-Кърджали и директорът на НИПА Владимир Бояджиев подписаха споразумение за сътрудничество за прилагане на механизъм за ранно информиране за възникващи КТС

© Национален институт за помирение и арбитраж