A-
A
A+

НИПА изготви Годишен доклад за КТД за 2021 г.

30.09.2022


Предназначението на годишен доклад е да направи систематичен преглед на колективното трудово договаряне в страната за периода 2021-2010 г., като предостави информация на социалните партньори, държавните органи и заинтересовани лица при прилагането на политики и мерки в сферата на индустриалните отношения. Предвид факта, че годишният доклад е предназначен за публично ползване, в него се съдържа методологическа част, която дава представа за основните понятия и въпроси, свързани с колективното трудово договаряне.
В доклада са представени данните за постигнатите договорености между страните по действащите КТД на равнище „предприятие“ в периода 2021-2017 г. Представена е графична и таблична информация за действащите КТД, разпределени по равнища на договаряне, икономически дейности, големина на предприятията съобразно броя на наетите лица, териториален признак и икономически сектори, както е посочено в новия Правилник за устройството и дейността на НИПА. Акцентът в коментарите, таблиците и графиките е поставен върху постигнатите договорености и техните стойности (там, където е приложимо) в частния сектор, чуждестранните предприятия и малките предприятия, като данните за тях са подчертани.
В доклада по-подробно са разгледани договореностите, свързани с трудовите възнаграждения, особено договореностите по отношение на минималната работна заплата и нощния труд, предвид промяната им от 01.01.2021 г. Също така, в доклада е включена информация за постигнатите договорености на основание измененията в КТ (ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) на чл. 142 относно отчитането на работното време, и на чл. 146 относно продължителността на извънредния труд. Към доклада са приложени и две сравнителни таблици с информация по отделните договорености между страните и техните стойности.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж