A-
A
A+

Анализ на постигнатите договорености относно МРЗ с КТД

08.06.2022


Основните изводи от анализа могат да се обобщят в следното:

  1. Средно договореният с действащите КТД на равнище „предприятие“ към 31.12.2021 г. размер на МРЗ е 1 058.60 лв., или с близо 112 лв. (12% пункта) по-висок, отколкото към края на 2020 г., и с 463 лв. (78%) по-висок, отколкото през 2017 г.;
  2. Най-често с КТД за периода – 2018, 2019 и 2020 г. е договарян размер на МРЗ от 920 лв., а към 31.12.2021 г – 1 260 лв.;
  3. Най-ниската стойност на договорената с действащите КТД към 31.12.2021 г. МРЗ е 660 лв., или с 5% пункта над нормативния минимум от 650 лв.;
  4. Най-висок размер на договорената МРЗ с КТД на предприятие към 31.12.2021 г. е 1 438 лв., или с 221% пункта над МРЗ за страната.

Средно за периода 2021-2017 г., както и към 31.12.2021 г. в 1/3 от действащите КТД на равнище „предприятие“ и съответно обхванатите от тях работници и служители е договорена МРЗ за предприятието, която надвишава установения с ПМС нормативен минимум. Най-често предпочитания начин на договаряне на МРЗ е като фиксирана сума в лева. Наблюдава се слабо изразена тенденция към нарастване на КТД с договорен по-висок размер на МРЗ от МРЗ за страната, но процентът на наети лица, обхванати от тези КТД, намалява.

Най-голям е делът на КТД с договорена МРЗ над МРЗ за страната в индустриалните дейности, начело с производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия, а по отношение на наетите в обхвата на тези КТД най-голям е техният дял в добивната промишленост. Делът на КТД с постигната договореност за МРЗ над минимума, както и на наетите в техния обхват е значително по-голям в обществения сектор, като в рамките на частния сектор делът на тези КТД е три пъти по-висок в чуждестранните предприятия, отколкото в националните, а при наетите лица, за които тези КТД са в сила – два пъти по-висок. С действащите към 31.12.2021 г. КТД в предприятия от обществения сектор е договорена МРЗ над установената за страната от 1 084.53 лв., а в предприятията от частния сектор – 844.62 лв.

Над половината от КТД с договорена МРЗ над минимума са в малките предприятия, като дела на наетите служители и работници в обхвата на тези договори е най-голям в големите предприятия. Към 31.12.2021 г. средно договорената МРЗ над минимума в малките предприятия е 1 130.81 лв., докато в големите тя е 809.78 лв. Структурата на КТД с договорена МРЗ над равнището на МРЗ за страната по статистически райони средно за периода 2021-2017 г. е сравнително равномерно разпределена, като най-висок е дела на КТД в Югоизточния район, а при наетите – в Североизточния район. От всички условия за повишаване на МРЗ в действащите към 31.12.2021 г. КТД, най-често е договаряно условието на определен период от време и на база вътрешен нормативен акт, както и при финансова възможност на предприятието, докато съобразно покритието на работниците и служителите от най-голям относителен дял заемат условията, свързани с периодичната актуализация на МРЗ и равнището на инфлацията, следвани от повишаването на МРЗ, диференцирано по длъжности.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж