A-
A
A+

НИПА изготви информация за договорената с КТД МРЗ към 30.09.2023

23.10.2023

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ ДОГОВОРЕНОСТИ В КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА РАВНИЩЕ „ПРЕДПРИЯТИЕ“ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ОТНОСНО МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА

 

Към 30.09.2023 г. в 511 действащи КТД, сключени на равнище „предприятие“ или 2% от всички, страните са договорили по-висок размер на МРЗ за предприятието, отколкото е определената с ПМС № 497/29.12.2022 г. МРЗ от 780 лв. Обхванатите от тези КТД са 109 576 наети лица, или 35.1% от всички, за които КТД на равнище „предприятие“ са в сила. Спрямо края на юни 2023 г., броят на действащите КТД с договорена МРЗ за предприятието над МРЗ за страната, нараства с 1.3% пункта, а делът на обхванатите от тях лица нараства с 1.1% пункта, съпоставен към общия брой наети лица, обхванати от действащите КТД.

В над 90% от действащите КТД в предприятията от А „Селско, горско и рибно стопанство“ е договорена минимална заплата, по-висока от нормативно установения минимум, следвани от дейност D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия“ със 73.9% и Р „Образование“ с 57.3%. В икономическите дейности I „Хотелиерство и ресторантьорство“ и L „Операции с недвижими имоти“ няма действащи КТД към 30.09.2023 г. с договорен по-висок размер на МРЗ от минималната за страната. Наетите лица, обхванати от КТД на равнище „предприятие“ от селското стопанство и индустриалните сектори (с изключение на КТД в дейност С „Преработваща промишленост“), с които е договорена МРЗ над нормативния минимум, са над 50% от общия брой на наетите лица в обхвата на действащите в тези икономически дейности КТД.

Делът на КТД към 30.09.2023 г. с постигната договореност за МРЗ над минимума преобладава в обществения спрямо частния сектор – 9.2 % пункта, а обхванатите от тях наети лица с по-висок относителен дял преобладава в частния сектор с разлика от 2.3 % пункта. В рамките на частния сектор относителният дял на КТД с договорена МРЗ над установения минимум в чуждестранните предприятия е 45.3%, докато при националните той е 12.2%, при 28.4% пункта разлика в тези относителни дялове при наетите в обхвата на КТД.

В над 40% от КТД и наетите лица от общият им брой в малките предприятия са с договорена МРЗ над минимума.

Към 30.09.2023 г. средно договореният с действащите КТД на равнище „предприятие“ към 30.09.2023 г. размер на МРЗ е 1 199.27 лв., или с 46 лв. (1.2% пункта) по-висок, отколкото към края на юни 2023 г.

С действащите към 30.09.2023 г. КТД в предприятия от обществения сектор е договорена МРЗ над установената за страната от 1 225.84 лв., а в предприятията от частния сектор – 974.34 лв., или с 20.5% пункта по-малко. Към 30.09.2023 г. средно договорената МРЗ над минимума е най-висока в микро предприятията – 1 324.08 лв. и малките предприятия – 1 273.36 лв. Най-висок размер на договорена МРЗ с действащите КТД на равнище „предприятие“ към 30.09.2023 г. е достигнат в област Стара Загора – 1 412.43 лв., а най-нисък – в област Кюстендил – 979.25 лв.

Сред статистическите райони най-висока стойност на договорената с КТД МРЗ се отчита в Северозападния район – 1 320 лв., а най-ниска – в Югозападния – 1 076 лв., като за предприятията с поделения в страната е отчетено и най-ниското равнище – 1 025 лв.

Броят на КТД, с които са договорени условия за повишаване на МРЗ за предприятието, нараства със 1.6% пункта в сравнение с края на юни 2023 г. и отбелязва най-високо равнище за целия изследван период. Същата тенденция се отбелязва и при наетите в обхвата на тези КТД, които нарастват с 1.1% пункта.

Повишаването на МРЗ въз основа на вътрешен акт (26.5%), при финансова възможност (25.2%) и на определен времеви период (22.4%) са най-важните условия за актуализиране на МРЗ в предприятието, договорени между страните. Въпреки ниския относителният дял на КТД с договорено условие за повишаване на МРЗ на основата на инфлацията, те обхващат като относителен дял над 40% от работниците и служителите.Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж