A-
A
A+

Издаден е нов Правилник за устройството и дейността на НИПА

25.07.2022


Със Заповед № РД-06-40 от 15 юли 2022 г. на министъра на труда и социалната политика на основание чл. 4а, ал. 2 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове е утвърден нов Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж, обнародван в ДВ, бр 58 от 23 Юли 2022 г.

Новият правилник отменя досега действащия правилник (обн.ДВ, бр.35 от 16 април 2003 г.), като с него са преодолени съществуващи празноти и несъвършенства, някои текстове са систематизирани и е постигнато по-прецизно и изчерпателно очертаване на дейността на института в съответствие със Закона за нормативните актове (ЗНА).

Кои са новите акценти в правилника?

Нов момент в правилника е възнаграждението на посредника при уреждане на КТС да се заплаща изцяло от бюджета на института по ред и в размер, определен с решение на надзорния съвет, а не от страните по спора. Това изменение в подзаконовата нормативна уредба, касаеща посредничеството, е изцяло в полза на социалните партньори, тъй като финансово обезпечава процедурата по посредничество и насърчава социалните партньори към доброволно и безплатно уреждане на КТС. Целта на тази нова разпоредба е да се стимулира и подпомага социалния диалог.

В новия Правилник са включени изрично и са изброени подробно задълженията на института да създава, поддържа и развива информационна система за колективни трудови договори (КТД) и колективни трудови спорове (КТС), както и да подготвя анализи с цел подпомагане на социалните партньори и министъра на труда и социалната политика.

В Правилника изчерпателно и конкретно са посочени състава, начина на формиране и правомощията на Надзорния съвет на института, които са систематично подредени в правилника в съответствие с мястото им в ЗУКТС. Прецизирани са и функциите на администрацията на НИПА във връзка с администриране на процедурите по помирение и арбитраж.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж