A-
A
A+

Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

28.06.2023


Редовното заседание на Надзорния съвет на НИПА се проведе на 27.06.2023 г. Под председателството на доц. Валери Апостолов, председател на НС на НИПА, членовете на Надзорния съвет приеха План за работата си за втората половина на 2023 г. Обсъдена и приета бе Информация за постигнатите договорености с КТД към 31.12.2022 г. и за периода 2022-2017 г. по отношение на трудовите възнаграждения. Разгледани и приети бяха Докладите за проведените досега мероприятия по Програмата за популяризация на дейността на НИПА и за двустранното сътрудничество с Държавната агенция за мирно уреждане на трудови спорове на Република Сърбия. Надзорния съвет бе информиран за констатациите и препоръките в Одитен доклад № 0500100721 за извършен одит за съответствие при управлението на публични средства и дейности на НИПА в периода 01.01.2019 - 31.12.2020 г. на Сметната палата и предприетите действия за изпълнение на препоръките, свързани с преглед и анализ на някои от действащите Вътрешни правила в НИПА.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж