A-
A
A+

Първо заседание на Надзорния съвет на НИПА за 2024 г.

29.03.2024

Надзорният съвет на Националния институт за помирение и арбитраж проведе своето редовно заседание. Под председателството на доц. Валери Апостолов, членовете на НС приеха еднодушно Отчетите за дейността на НИПА за 2023 г., за дейността на Надзорния съвет и за касовото изпълнение на бюджета. Обсъден и единодушно приет бе Докладът за колективните трудови спорове за 2023 г.
В Доклада се посочва, че през периода 2023-2010 г. в Република България са регистрирани от НИПА общо 177 КТС в 173 предприятия и 4 общини. Най-голям е делът на КТС в сектор „Индустрия“- 5%. На второ място по брой се нареждат споровете в дейност „Търговия, транспорт, туризъм и услуги“ (21.4%) и „Държавно управление” (17.3%). Данните показват, че най-голям брой засегнати наети лица от КТС за периода има в дейност „Държавно управление“- 37.5% от всички наети, следван от дейност „Търговия, транспорт, туризъм и услуги“, където процентът също е съществен – над 35% от общия брой. За периода 2023-2010 г. 6% от всички спорове са възникнали в обществения сектор и 36.4% в частния. В частния сектор е сходен делът на споровете в националните (31 КТС) и чуждестранните предприятия (32 КТС) за периода 2023–2010 г., докато в обществения сектор съотношението между споровете в предприятията и в държавната администрация е ¾ към ¼. Близо 99% от засегнатите от КТС наети са работещи в големи предприятия. Най-малко са споровете в малки предприятия с дял наети под 1% от всички наети по КТС и с дял 5% от всички регистрирани КТС. Споровете, възникнали в средни предприятия са с дял 22.5%. Най-често предметът на КТС е свързан с увеличение на трудовите възнаграждения (78) и изплащане на забавени трудови възнаграждения (61). След тях се нареждат въпросите свързани с преструктуриране и/или заетост (55) и здравословни и безопасни условия на труд (49). За изследвания период най-малко засегнати са въпросите, свързани с почивки (3). От гл.т. на вид на спора най-голям дял заемат комбинираните (едновременно за права и за интереси) – 2% от всички спорове, регистрирани от НИПА. Делът на засегнатите наети лица при комбинираните КТС е 50% от всички наети в предприятия с възникнал КТС. За периода 2023-2010 г. до Националният институт за помирение и арбитраж са постъпили седем искания за провеждане на процедура по посредничество. По 4 от исканията за посредничество има образувани процедури, като в три от тях има отказ от провеждане на процедура. Три от четирите процедури завършват с подписано споразумение за уреждане на КТС. За периода 2023-2010 г. НИПА е образувала 9 арбитражни производства по чл.14, ал.3 ЗУКТС (установяване на минимални дейности по време на ефективна стачка), като през 2010-2011 г. те са най-голям брой – 2/3 от всички за периода. 23 ефективни стачки са регистрирани от НИПА за периода 2023-2010 г., като в 57% от случаите причина за възникване на стачките е непостигане на споразумение. В 39% от стачките като такава причина е посочена неизпълнение на споразумение, а отказът от преговори е причина за 4% от регистрираните стачки.
Членовете на Надзорния съвет обсъдиха и проведоха ползотворна дискусия по Информацията за основните показатели на сключените и действащите колективни трудови договори към 31.12.2023 г. Отчетено бе, че в сравнение с предходни години се наблюдава увеличение както на техния брой, така и на наетите лица по трудово и служебно правоотношение, за които тези договори и споразумения са в сила. Директорът на НИПА представи пред Надзорния съвет информация за съпоставка между данните на НСИ за покритието на наетите с колективни трудови договори, и данните, съдържащи се в регистъра на НИПА.
Единодушно членовете на НС избраха за ротационен председател г-жа Румяна Георгиева (КРИБ), и за заместник-председатели - г-н Николай Недев (КНСБ) и г-жа Калина Петкова (МТСП).

  Покана за свикване на редовно заседание на НС на НИПА
1.  Доклад за дейността на НИПА за 2023 г.
2.  Доклад за дейността на Надзорния Съвет на НИПА за 2023 г.
3.  Отчет за касовото изпълнение на бюджета на НИПА за 2023 г. и Отчетна форма Б3.
4. Годишен Доклад за колективните трудови спорове за 2023 г.
5. Информация за основните показатели на сключените и действащите колективни трудови договори към 31.12.2023 г.
6. Представяне на съпоставка между методология и данни на НСИ и НИПА по отношение на покритието на КТД.
7. Избор на ротационен председател на Надзорния Съвет на НИПА и ротационни заместник-председатели.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж