A-
A
A+

Надзорният Съвет на НИПА проведе редовно заседание

30.03.2022


Под ръководството на г-жа Валентина Зартова, председател на НС на НИПА, и с участието на г-н Лазар Лазаров, ресорен заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика, се проведе първото за годината редовно заседание на Надзорния Съвет. След обсъждания и дискусии бяха приети Годишният доклад за дейността на НИПА за 2021 г., Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Института за 2021 г. и Отчет за дейността на Надзорния съвет през 2021 г. Членовете на НС утвърдиха доклад с основна информация за колективните трудови договори, сключени и действащи през 2021 г., първа част от Годишния доклад за КТД на НИПА за 2021 г. Бяха приети и Доклад за колективните трудови спорове за периода 2010-2021 г., както и Доклад с информация за проведените процедури по посредничество и арбитражни производства от НИПА за периода 2004-2021 г.
По предложение на директора на НИПА Надзорният съвет създаде работна група от 6 члена, която има за задача да предложи за обсъждане на следващото заседание на НС през м. юни 2022 г. проект за изменение и допълнение на Правилата за осъществяване на посредничеството и арбитража от НИПА, както и предложение до министъра на труда и социалната политика за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на НИПА. Надзорният Съвет одобри и Актуализирана Програма за популяризация на дейността на НИПА за 2022 г.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж