A-
A
A+

Регионални срещи на НИПА в Пловдив и Пазарджик

18.05.2023


На 16 и 17 май 2023 г. НИПА проведе срещи с регионалните представители на синдикалните и работодателските организации съответно в Пловдив и Пазарджик. Срещите са организирани от НИПА във връзка с изпълнението на утвърдената Програма за популяризация на дейността на института за 2023 г. Пред участниците в срещите доц. Валери Апостолов, председател на НС на НИПА, Марияна Иванова, специалист в НИПА и Жасмина Саръиванова, член на НС на НИПА, разясниха нормативната уредба, регламентираща правомощията, функциите и дейността на НИПА, както и новите моменти в Правилника за устройството и дейността на института и процедурите по посредничество и арбитраж. Директорът на НИПА Владимир Бояджиев и членът на НС на НИПА Николай Недев представиха възможностите на информационната система на НИПА за колективни трудови договори и колективни трудови спорове и работата с изградените справочни модули на интернет страницата на института. В хода на проведените дискусии бе подчертана ролята на НИПА за насърчаване на колективното трудово договаряне чрез използването на създадения информационен ресурс в помощ на социалните партньори.
Между НИПА и регионалните организации на КНСБ и КТ "Подкрепа" в Пловдив и Пазарджик бяха подписани споразумения за обмен на информация и сътрудничество при уреждането на колективните трудови спорове, възникнали в предприятия от двете области, както и за информационното осигуряване и подпомагане на колективното трудово договаряне.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж