A-
A
A+

Семинар на НИПА с Държавната агенция за мирно уреждане на трудови спорове на Сърбия

16.06.2023


В изпълнение на приетата от Надзорния съвет Програма за дейността на НИПА за 2023 г. и като част от Мрежата на Агенциите за мирно уреждане на трудови спорове от Западните Балкани, създадена по проект на Международната организация на труда (Employment and Social Affairs Platform – ESAP-1&2), финансиран от ЕК, Институтът проведе на 15 и 16 юни работна среща за обмен на опит с Държавната агенция за мирно уреждане на трудови спорове на Република Сърбия (РАМРРС). Работната среща има за цел взаимно разбиране на функциите и дейността на двете агенции в процеса на доброволно уреждане на колективните трудови спорове чрез посредничество и арбитраж, насърчаване на колективното трудово договаряне, споделяне на добри практики, както и проучване на възможността за съвместно кандидатстване с партньорски проект по програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG VI-A IPA България-Сърбия 2021-2027. В работната среща участваха членове на Надзорния съвет и експерти на НИПА, представители на социалните партньори, посредници и арбитри на НИПА, както и представители на Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване.
Срещата бе открита от Н. Пр. Жељко Јовић, Посланик на Република Сърбия, който подчерта значимостта на конференцията за подобряване на взаимоотношенията между България и Сърбия чрез обмяна на опит и идеи, и по този начин съдейства за повишаване на професионалните качества в двете институции. Доц. Валери Апостолов, председател на надзорния съвет на НИПА, акцентира на сходствата в разбиранията, традициите и възгледите на нашите народи като важна предпоставка за взаимно сътрудничество и подготовка за евентуални извънредни ситуации, особено с анализите, които изготвят и информацията, която предоставят двете организации на различните нива на колективно трудово договаряне. На свой ред директора на Републиканската Агенция за мирно решаване на трудови спорове д-р Ivica Lazović изрази благодарност за поканата и честта да участва в настоящата среща и изрази мнение, че въпреки съществуващите формални различия между двете институции в начина на организация, проблемите при разрешаване на колективни трудови спорове, практиката за помирение и арбитраж, както и желанието да се превъзмогнат трудностите в работодателските и синдикални организации са идентични.
Проф. Красимира Средкова, член на НС на НИПА, председател на Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване, представи пред участниците подробно описание на българската и международно правна уредба, както и тази в Европейския съюз по отношение на колективните трудови правоотношения. Проф. Bojan Urdarević, посредник/арбитър, президент на сръбската Асоциация по трудово право и обществено осигуряване, направи исторически преглед на индустриалните отношение в колективното договаряне в Република Сърбия, реформите в трудовото законодателство, новите тенденции и предизвикателства, възникващи поради либерализацията на труда, нарастващия брой КТС поради приватизацията на предприятията и последващите реформи в трудовото законодателство като поясни важната функция на двете агенции в подпомагане процеса на мирно уреждане на трудови спорове. След презентациите бяха дискутирани подробно въпроси, свързани с управлението, организацията, структурата и дейността на двете институции, правомощията на посредниците и арбитрите, бяха дадени примери от практиката за задължителни и доброволни процедури за уреждане на колективни трудови спорове. Коментирани бяха отговорите на въпросите, разменени между двете институции.
Семинарът продължи с презентация на Марияна Бъркашка на тема „Посреднически и арбитражни производства за уреждане на трудови спорове от НИПА – нормативна уредба и предизвикателства“, която представи пред гостите проблемите и предизвикателствата пред арбитража от НИПА за уреждане на колективни трудови спорове, правната регламентация на трудовия арбитраж в България, видовете арбитражни производства, както и даде примери от практиката на института за проведени процедури по доброволен и задължителен арбитраж. Мая Иванова, главен експерт в НИПА, представи създадения информационен ресурс на НИПА за КТС и КТД, анализите и данните от електронната база данни и възможностите на справочните модули.
Представителите на Държавната агенция за мирно уреждане на трудови спорове на Република Сърбия (РАМРРС) посетиха НИПА и се запознаха с работата в института. На място бяха обсъдени възможностите за съвместен проект между НИПА И РАМРТС по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG VI-A IPA, България-Сърбия 2021-2027, както и беше изявено взаимното желание за подписване на писмо за намерения за сътрудничество между двете институции. Информация за срещата е публикувана на сайта на Държавната агенция за мирно решаване на трудови спорове и Посолството на Република Сърбия в България.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж