A-
A
A+

Нормативна уредба


Функциите на НИПА произтичат от Закона за уреждане на колективните трудови спорове, Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества и Правилника за устройството и дейността на НИПА. В други специални закони има разпоредби, касаещи пряко дейността на института при осъществяване на основната му дейност - посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове. Дейността на НИПА е в съзвучие с международно-правната уредба, ратифицирана и в сила за България. В чл.6 от Европейската социалната харта (ревизирана) на Съвета на Европа изрично е създадено задължението за договарящите се страни да съдействат за провеждането на съвместни консултации между работниците и работодателите и да съдействат за създаването и използването на подходящи процедури за помирение и доброволен арбитраж. В същия текст се признава и правото на стачка, като се спазват задълженията, които биха могли да произтичат от сключени преди това договори.


МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ


Харта на основните права на Европейския съюз - 2012 г.
ОВ C 326, 26.10.2012 г. стр. 391-407, Celex номер: 12012P/TXTЕвропейска социална харта (РЕВИЗИРАНА)
Обн. ДВ. бр.43 от 4 Май 2001 г.
ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СОЦИАЛНА ХАРТА (РЕВИЗИРАНА)
Обн. ДВ. бр.30 от 11 Април 2000г., изм. ДВ. бр.47 от 24 Юни 2022г.Конвенция 154 на мот за колективното договаряне, 1981
неофициален превод
Препоръка 163 на мот за колективното договаряне, 1981
неофициален преводПрепоръка 92 на МОТ за доброволното помирение и доброволния арбитраж, 1951
неофициален преводДиректива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз
ОВ L 275, 25.10.2022 г. стр. 33-47ЗАКОНИ


Закон за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС)
Обн. ДВ. бр.21 от 13 Март 1990 г., посл. доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015 г.Кодекс на труда (КТ)
Обн. ДВ. бр.26 от 1 Април 1986 г., обн. ДВ. бр.27 от 4 Април 1986 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022 г.ЗАКОН ЗА ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ С РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В МНОГОНАЦИОНАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕВРОПЕЙСКИ ДРУЖЕСТВА
Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2006 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.93 от 21 Ноември 2017 г.ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999 г., посл. изм. ДВ. бр.109 от 22 Декември 2020 г.ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Обн. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022 г.ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Обн. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009 г., посл. изм. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022 г.ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
Обн. ДВ. бр.97 от 28 Ноември 2000 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021 г.ПРАВИЛНИЦИ, ПРАВИЛА, РЕШЕНИЯ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ, ЗАПОВЕДИ


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ
Обн. ДВ. бр.58 от 23 Юли 2022 г.ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ
Приет на заседание на НС от 28.05.2002 г., изм. 15.12.2020 г.Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от НИПА
Приети на заседание на НС от 30.06.2022 г.Етични правила за поведение на посредника и арбитъра към НИПА
Приети на заседание на НС от 13.03.2012 г.Правила за предоставяне на информация между ИА "ГИТ" и НИПА
В сила от 07.07.2016 г.
ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ИА "ГИТ" И НИПА
Заповед РД-01-421/06.07.2016 г. на министъра на труда и социалната политикаЗаповед за утвърждаване на образци на удостоверения на посредници и арбитри
Заповед РД-05-00094/05.11.2013 г. на директора на НИПАРешение на Надзорния съвет за УТВЪРЖДАВАНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПОСРЕДНИЦИ И АРБИТРИ НА НИПА
Прието на заседание на Надзорния съвет от 20.02.2002 г.Решение на Надзорния съвет за определяне на възнаграждението на посредниците на НИПА при уреждане на колективни трудови спорове
Прието на заседание на Надзорния съвет от 30.06.2022 г.

Сборник нормативни актове и документи по уреждане на колективни трудови спорове, 2015 г.
(на български и английски език)


© Национален институт за помирение и арбитраж