A-
A
A+

Нормативна уредба


Функциите на НИПА произтичат от Закона за уреждане на колективните трудови спорове, Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества и Правилника за устройството и дейността на НИПА. В други специални закони има разпоредби, касаещи пряко дейността на института при осъществяване на основната му дейност - посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове. Дейността на НИПА е в съзвучие с международно-правната уредба, ратифицирана и в сила за България. В чл.6 от Европейската социалната харта (ревизирана) на Съвета на Европа изрично е създадено задължението за договарящите се страни да съдействат за провеждането на съвместни консултации между работниците и работодателите и да съдействат за създаването и използването на подходящи процедури за помирение и доброволен арбитраж. В същия текст се признава и правото на стачка, като се спазват задълженията, които биха могли да произтичат от сключени преди това договори.

Закон за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС) Изтегли файл
Кодекс на труда (Извлечение) Изтегли файл
Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества (Извлечение) Изтегли файл
Закон за държавния служител Изтегли файл
Закон за министерството на вътрешните работи (Извлечение) Изтегли файл
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (Извлечение) Изтегли файл
Закон за железопътния транспорт (Извлечение) Изтегли файл
Правилник за устройството и дейността на НИПА 23.07.2022 г. Изтегли файл
Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от НИПА 30.06.2022 г. Изтегли файл
Решение на Надзорния съвет за определяне на възнаграждението на посредниците на НИПА при уреждане на колективни трудови спорове Изтегли файл
Правилник за организацията и дейността на Надзорния съвет на НИПА Изтегли файл
Правилник за организацията и дейността на Надзорния съвет на НИПА - изменения и допълнения 15.12.2020 г. Изтегли файл
Етични правила за поведение на посредника и арбитъра към НИПА Изтегли файл
Заповед за предоставяне на информация между ИА "ГИТ" и НИПА РД01-421-06.07.2016 Изтегли файл
Правила за предоставяне на информация между ИА "ГИТ" и НИПА (06.07.2016) Изтегли файл
Заповед за утвърждаване на образци на удостоверения на посредници и арбитри Изтегли файл

Харта на основните права на Европейския съюз (Извлечение) Изтегли файл
Европейска социална харта (Извлечение) Изтегли файл
Препоръка №92 на МОТ за доброволното помирение и доброволния арбитраж (неофициален превод) Изтегли файл


Сборник нормативни актове и документи по уреждане на колективни трудови спорове, 2015 . (на български и английски език)

Изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж