A-
A
A+

Образци на документи в процедури по арбитраж към НИПА


В съответствие с Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж при уреждане на колективни трудови спорове от НИПА (ПОПАУКТСНИПА) и за улеснение на страните по спора, са разработени примерни образци на документи, които са предоставени за ползване.
В примерното писмено искане за доброволен арбитраж при взаимно съгласие между страните по чл.6 ЗУКТС и чл.17, ал.1 от ПОПАУКТСНИПА се съдържат необходимите реквизити за образуване на арбитражното производство. Примерното писмено искане за задължителен арбитраж за определяне на минимално необходимите дейности по време на стачка по чл.14, ал.3 ЗУКТС и чл.23, ал.1 от ПОПАУКТСНИПА съдържа същите реквизити. Съществената разлика при това искане е, че то може да бъде предявено и едностранно. В случай, че при предявяване на искането бъдат установени пропуски и недостатъци, директорът на НИПА дава указания за отстраняването им.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ЧЛ.15, АЛ.2 ОТ ПОПАУКТСНИПА - ДЕКЛАРАЦИЯ АРБИТЪР

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ ЧЛ.16, АЛ.1 ОТ ПОПАУКТСНИПА - ОБРАЗЕЦ НА ИСКАНЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА АРБИТРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО ОТ НИПА ПО ЧЛ. 5 ЗУКТС ДОБРОВОЛЕН АРБИТРАЖ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 КЪМ ЧЛ.21, АЛ.1 ОТ ПОПАУКТСНИПА - ОБРАЗЕЦ НА ИСКАНЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АРБИТРАЖ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ 

© Национален институт за помирение и арбитраж