A-
A
A+

Обратна връзка


Този раздел е предназначен за получаване на обратна информация за дейността на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) чрез онлайн Анкетна карта за обратна връзка. Тя съдържа въпроси, свързани с основната дейност на НИПА по административното обслужване на предвидените в ЗУКТС и други нормативни актове процедури, както и въпроси относно мнението на потребителите на интернет страницата на НИПА.

Ще бъдем признателни на всеки, който сподели своята оценка, попълвайки и изпращайки анкетната карта!

© Национален институт за помирение и арбитраж