A-
A
A+

Обучения


На посредници и арбитри към НИПА

На основание чл.5, т.4 от Правилника за устройството и дейността на НИПА и в изпълнение на Стратегията за развитие до 2013 г., Институтът провежда обучения на посредниците и арбитрите. Обученията имат за цел представяне на добри практики в областта на извънсъдебните способи за уреждане на колективни трудови спорове и придобиване на нови техники и умения.

На служители на НИПА

Обученията на служителите на НИПА са с разнообразна тематика и с теоретична и практическа насоченост. По-голямата част от тях се реализират чрез програми на Института за публична администрация (ИПА) и Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) към МТСП. Освен тях са проведени и различни обучения за служителите на института, свързани с осъществяваната дейност по осигуряване на информационен ресурс за колективните трудови договори чрез интегрираната база от данни на НИПА за КТД и КТС.

© Национален институт за помирение и арбитраж