A-
A
A+

Обучения на служители на НИПА

Обученията на служителите на НИПА се реализират предимно чрез програми на Института за публична администрация (ИПА) и Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) към МТСП. Всички служители на института са преминали през различни форми на обучения - присъствени и дистанционни, в тези институции. Обученията са свързани с повишаване на компетенциите на служителите на различни длъжности, съгласно годишните програми на ИПА и ЦРЧРРИ. Специализирани обучения за служителите са проведени и в рамките на проект “ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НИПА” изпълняван по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Освен тях са проведени и различни обучения за служителите на института, свързани с осъществяваната дейност по осигуряване на информационен ресурс за колективните трудови договори чрез интегрираната база от данни на НИПА за КТД и КТС.

По-важните специализирани обучения за служителите от администрацията на НИПА са представени по-долу:


20/12/2022


На 20 декември 2022 г. в Националния институт за помирение и арбитраж се проведе обучение с практическа насоченост на тема „Изисквания към служителите от администрацията на НИПА по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

Виж повече

25/11/2022


На 24 ноември 2022 г. в Банкя се проведе обучение на служителите на НИПА по кибер сигурност за подобряване на уменията и компетентностите им във връзка със съхранението на информацията, работа с електронна поща и анализ на рисковете при работа с интернет страницата на института.

Виж повече

12-13/12/2015


На 12 и 13 декември 2015 г. в гр. Велинград се проведе обучение на служителите на НИПА за анализ на информация за колективни трудови договори и колективни трудови спорове във връзка с усъвършенстването на информационната база от данни на НИПА.

Виж повече

Април-Май 2013


В няколко тематични обучения, организирани в рамките на проект “Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в българската държавна администрация чрез обучение в обучителни институции на страните-членки на Европейския съюз” №К11-22-1/19.04.2012 на Института по публична администрация, участваха и служители на НИПА.

Виж повече

13/02/2012


На 13 февруари 2012 г. в Националния институт за помирение и арбитраж се проведе обучение с практическа насоченост на тема „Правната техника като сложен процес за изготвяне на нормативни актове“.

Виж повече

 


21-22/11/2011


В периода 21-22 ноември 2011 г. в Националния институт за помирение и арбитраж се проведе обучение за служителите на тема „Колективното трудово договаряне – практика и проблеми“

Виж повече

© Национален институт за помирение и арбитраж