A-
A
A+

Списък на посредниците


На свое редовно заседание, състояло се на 26 февруари 2013 г. Надзорният съвет на Националния институт за помирение и арбитраж, на основание чл.4а, ал.7, т.5 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове и чл.9, ал.1 и ал.2 от Правилника за устройството и дейността на НИПА, взе решение и утвърди списъците на посредниците и арбитрите към НИПА, съгласно предложенията от представителните на национално равнище организации на работниците и служителите, и тези на работодателите, както и от държавата, в лицето на министъра на труда и социалната политика. Утвърдените списъци на посредниците и арбитрите към НИПА са обнародвани в Държавен вестник, бр.35/12.04.2013 г.

Съгласно Правилника за устройството и дейността на НИПА (ПУДНИПА) посредник или арбитър може да бъде само лице, включено в списъка на посредниците и арбитрите, утвърден от надзорния съвет на института. Посредниците и арбитрите се предлагат на надзорния съвет на института за включване в списъка на посредниците и арбитрите от страна на държавата, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Посредниците и арбитрите, предложени от национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, се определят от националните им представителни органи, а на държавата - от министъра на труда и социалната политика.

При необходимост надзорният съвет на института може да утвърди допълнителен брой посредници и/или арбитри. Утвърдените от надзорния съвет на института посредници и арбитри получават удостоверение, с което се легитимират пред страните по спора. Надзорният съвет на института може да изключи от списъка посредник или арбитър:

  1. за груби нарушения на установените правила;
  2. за уронване на престижа и доброто име на института;
  3. при обективна невъзможност за изпълнение на задълженията му за срок, по-дълъг от шест месеца;
  4. по негово желание;
  5. при системен неоснователен отказ от участие в уреждането на колективен трудов спор.

Списъкът на посредниците и арбитрите се актуализира по реда на неговото приемане.

Обобщена информация за профила на посредниците и арбитрите към НИПА                                                                            Изтегли файл


СПИСЪК НА ПОСРЕДНИЦИТЕ КЪМ НИПА, ОБНАРОДВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 35 от 12.04.2013 г., поправка бр. 44 от 17.05.2013 г., промяна бр. 63 от 01.08.2014 г., промяна бр. 51 от 07.07.2015 г.

Списък на посредниците към НИПА - Държавен вестник, бр.35/12.04.2013 г.

Поправка в списъка на посредниците към НИПА - Държавен вестник, бр.44/17.05.2013 г.

Промяна в списъка на посредниците към НИПА - Държавен вестник, бр.63/01.08.2014

Промяна в списъка на посредниците към НИПА - Държавен вестник, бр.51/07.07.2015 г.

Списък на посредниците в електронно четим форматАЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЗАГОРОВ

Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“, завеждащ Отдел „Индустриални отношения и устойчиво развитие“. Магистър по разработка на полезни изкопаеми и магистър по инженерна безопасност от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Магистър по политически мениджмънт от СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е в „Пътни строежи“, рудник „Паисий“ на „Балканбас“ ЕООД, рудник „Трояново 2“ и рудник „Трояново 1“ на Мини „Марица Изток“ АД. Председател на Синдикална миньорска федерация на КТ „Подкрепа“ (1995–2003). Член на Управителния съвет на фонд „Условия на труд“. Работи в областта на безопасността и здравето при работа, трудовата заетост и екологията.АНЕЛИЯ ИВАНОВА ГЪЛЪБОВА

Председател на Национална федерация „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“. Магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като: началник-офис на ТСБАНК „Боровец“ (1992-1997); главен счетоводител на „Евробанк“ АД - клон Самоков (1997-1998); главен счетоводител на Горско Стопанство Боровец (1996-2004). Ползва английски език.АНТОН КРАСИМИРОВ ЛАЛОВ

Експерт-юрист в Българска търговско-промишлена палата. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемал е длъжности и е работил като юрист в нотариална кантора (2005-2006) и експерт в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (2006-2009). Ползва английски и френски език.АНТОНИЯ ЖЕЛЕВА ЗЛАТЕВА-БОЯНОВА

Юрисконсулт в КТ „Подкрепа“. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като експерт-юрист в „МКТ консулт“ (1999-2005) и юридически съветник в „Мирай БГ“ (2005-2010). Член на Надзорния съвет на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя“. Ползва английски, немски и руски език.
ВАЛЕРИ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ

Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ и Президент на Синдикат "Висше образование към КТ "Подкрепа". Магистър по икономика и организация на труда от Университета за национално и световно стопанство и по право от Варненския свободен университет. Заемал е длъжности и е работил като: инспектор и финансов ревизор (1991-1992), директор (1992-2000) в районно управление „Социално осигуряване“ Кърджали; главен директор на Столично управление „Социално осигуряване“ (2000-2001); заместник-министър на труда и социалната политика и Управител на фонд „Условия на труд“ (2001-2005). Заместник-председател на Сметната палата на Република България (2011-2014). Член и председател на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж (2002-2003). Хоноруван преподавател в Университета за национално и световно стопанство (от 2000 г.), доктор по икономика. Ползва английски, руски и френски език.
ВАСИЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по право (международно право и международни отношения). Заемал е длъжности и е работил като: стажант-юрист в нотариална и адвокатска кантора (1999-2003); адвокат в адвокатска кантора (2005-2011). Експерт към Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите в 41-то Народно събрание. Ползва английски и руски език.
ГЕРГАНА ИЛИЕВА КИРОВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по икономика (Счетоводство и контрол) от Университета за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като: юрисконсулт в управление „Правно“ и експерт-юрист в „Управление и приватизация на държавното участие в търговията“ към Министерство на икономиката (1994-2000); главен юрисконсулт и началник на отдел „Административни актове и договори“ в дирекция „Правна“ към Министерство на здравеопазването (2000-2001); ръководител на инспектората към Министерство на здравеопазването (2001-2011); началник на отдел „ЗАН“, главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации“ в Изпълнителна агенция за малките и средни предприятия (2011-2012).
ДОБРИН СТЕФАНОВ ИВАНОВ

Изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Магистър по счетоводство и контрол от Икономически университет – Врана. Притежава следдипломни квалификации в областта на счетоводството от Университета за национално и световно стопанство – София. Работил в Счетоводна кантора „Политконсулт“, "Дал Сиат" АД, "Фимилия Никола" ООД, "Кирил – Кирилова" ООД, "Акаунт сервиз" ООД, "АИКБ Консулт" ЕООД. Заема длъжността финансов директор на АИКБ през 2009 г., а от януари 2010 г. до момента ръководи дейността на АИКБ. Работи в областта на индустриалните отношения, икономическите анализи и финансовото управление на бизнеса.
ГЪЛЪБ СПАСОВ ДОНЕВ

Секретар по социална политика и здравеопазване на президента Румен Радев.  Магистър от ВВВУ „Георги Бенковски“ Долна Митрополия. Магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство и магистър по право от Русенския университет. Заемал е длъжности и е работил като: директор на дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труда" в Министерството на труда и социалната политика; заместник-председател на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", директор на дирекция “Условия на труд и управление при кризи“ в Министерство на труда и социалната политика (2001-2007); и.д. главен секретар на Министерство на труда и социалната политика (2005-2006); От 2014 до 2016 г. е заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика, изпълнителен директор на ИА "Главна инспекция по труда" (2007-2009). Член на Надзорния съвет на Национален институт за помирение и арбитраж (2002-2016) и първи директор на НИПА (2002-2003). Специалист в областта на безопасните и здравословните условия на труд. Автор на книги и статии в областта на безопасността и здравето при работа, диференцираните осигурителни вноски за трудова злополука и професионална болест, задължителното застраховане за риска „трудова злополука” и работната заплата. Ползва руски и английски език.ДАНИЕЛА ГЕЧЕВА ЩРЕГАРСКА

Държавен инспектор в Министерство на икономиката. Магистър по право от Университета за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като: експерт в Областна администрация София-град, Дирекция „Държавна собственост“ с основни дейности и отговорности - административно, търговско и вещно право (2000-2001); старши юрисконсулт в Столична община, дирекция "Инвестиционно отчуждаване" (2001-2004). Главен експерт-юрист в Агенция за държавни вземания, Главна дирекция "Публични изпълнители", отдел "Правно обслужване, жалби" (2004-2007). Ръководител на Инспектората към Министерство на икономиката (2009-2014)ДИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като: стажант-съдия в Софийски градски съд (1983-1984); юрисконсулт в АПК „Средец“ (1985-1990); експерт по трудово–правна защита в КНСБ (1990-1992); главен експерт (1992-2000) и държавен експерт (2002) по правни въпроси в Съвета по законодателство към Министерство на правосъдието; главен секретар на Министерство на правосъдието (2000-2002). Ръководител на Инспектората към Министерство на финансите (2002-2015).

 ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ НАЙДЕНОВ

Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Доверена синдикална адвокатура за регион София към КНСБ. Магистър по право от Югозападния Университет „Неофит Рилски“ Благоевград. Експерт-юрист на КНСБ. Специалист в областта на трудовото право. Ползва руски език.ДИМИТЪР ПЕТКОВ ТАБАКОВ

Завършил е “Управление на социално-икономическите дейности” в Академията за обществени науки и социално управление в София. Заемал е длъжности и е работил като: председател на профсъвет на ДСО „Битово машиностроене“; изпълнителен секретар на Федерация „Лека промишленост“ към КНСБ; национален секретар на “Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост” към КНСБ. Специалист в областта на колективното трудово договаряне. Ползва руски език.ЕРИКА ИВАНОВА БЕЛОРЕЧКА-КАМЕНОВА

Сътрудник в ИА “Главна инспекция по труда", Дирекция „Инспекция по труда“ София-град. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като: стажант-съдия в Софийски градски съд; юрисконсулт в Общински народен съвет Земен; инспектор-юрист в СУ „Св. Климент Охридски“; главен юрисконсулт в МСД „Интернефтпродукт“; главен специалист в Териториална общинска администрация „Изгрев“. Главен инспектор и началник на отдел в Дирекция "ТПО" в ИА "ГИТ".ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Дирекция "Търговски регистър и членство" в Българска търговско- промишлена палата. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Заемала е длъжности и е работила като: стажант-съдия в Софийски градски съд (1985-1986); юрист (1987-1991) и главен експерт-юрист (1991-1993) в Българска търговско-промишлена палата. Ползва английски и руски език.ЗДРАВЧО ДИМИТРОВ ЗДРАВЧЕВ

Председател на Национална Федерация „Техническа Индустрия, Наука, Информатика“ към КТ „Подкрепа“. Магистър-електроинженер от Техническия университет София. Заемал е длъжности и е работил като: програмист (1977-1983) и научен сътрудник І ст. (1983-1991) в Централен Институт за изчислителна техника и технологии. Ползва английски и руски език.
ИВАН НЕЙКОВ НЕЙКОВ

Председател на Управителния съвет на Балканския институт по труда и социалната политика. Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”.  Преподавател по трудово право и социално осигуряване в СУ "Св. Климент Охридски" и в Нов български университет. Заемал е длъжности и е работил като: инспектор-юрист в Главна инспекция по труда; завеждащ правен отдел и заместник-председател на КНСБ (1990-1997); министър на труда и социалната политика (1997-2001). Има публикации в национални издания и издания на МОТ, свързани с различни аспекти на социалната политика, трудово право, колективни преговори и договаряне, трудови спорове, безопасни и здравословни условия на труд, индустриални отношения, социално осигуряване, равенство на половете, квалификация и преквалификация и др. Ползва английски и руски език.КАЛИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

Директор на Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в Министерство на труда и социалната политика. Магистър по инженерна педагогика от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и инженер по електроника и автоматика от Технически университет - София. Заемала е длъжности и е работила като: технически сътрудник в Технически университет София (1987-1988); експерт в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в областта на разработването на проекти на нормативни актове и прилагане на законодателство, отнасящо се до безопасните и здравословни условия на труд (1995-1998). Ползва руски и английски език.ЛАРИСА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

Началник отдел "Трудово право и условия на труд" в Министерство на труда и социалната политика. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. През периода 1993-2004г. е работила в системата на Агенция по заетостта. Специалист в областта на трудовото законодателство, подготовка на проекти на нормативни актове и изразяване на правни становища по прилагане на трудовото законодателство, консултации на работници и служители и на работодатели в областта на трудово-правните отношения. Лектор на семинари с тематика в областта на трудовото право. Автор на редица материали и публикации в областта на трудовото и осигурителното право. Ползва английски език.ЛЮБОМИРА АСПАРУХОВА ЯЗАДЖИЕВА-ИВАНОВА

Директор на дирекция "Пенсии" в Национален осигурителен институт. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Работила е в Българска национална телевизия (1984-1995); ИА „Главна инспекция по труда“ (1995-2000); Държавна агенция за осигурителен надзор (2000-2003 г.). Главен експерт-юрист в Комисия за финансов надзор, Управление „Осигурителен надзор“ (2003-2016 г.). Автор е на статии в областта на трудовото и осигурителното право. Участва като лектор в образователни програми за повишаване на финансовата култура сред обществеността. Ползва английски и руски език.НИНА МИЛКОВА ГЕВРЕНОВА

Доцент в СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, Катедра „Трудово право и обществено осигуряване“. Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър и доктор по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като: експерт в Министерство на правосъдието, Програма ФАР (1996-1997); експерт на Българска търговско-промишлена палата в Националния съвет за тристранно сътрудничество (2000-2006); главен юридически съветник по трудово право и обществено осигуряване (2004-2008) и директор „Човешки ресурси“ в БТК АД (2009-2012). Автор и лектор на „Raabe“ България (2000-2009). Лектор на семинари с тематика в областта на трудовото право. Автор на редица материали и публикации в областта на трудовото и осигурителното право. Ползва руски и английски език.НИНА ПЛАМЕНОВА РАЧИНСКА

Директор на Дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“ в Министерство на труда и социалната политика. Магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като: началник на отдел „Човешки ресурси“ и директор на Дирекция „Човешки ресурси“ в ИА „Главна инспекция по труда“ (1999-2009). Специалист в областта на ръководене, планиране, организиране и контролиране на дейността по управление на човешките ресурси. Ползва английски език.РАДКА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА

Юридически съветник на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като: стажант-съдия в Софийски градски съд (1979-1980); районен прокурор в Малко Търново; заместник-районен прокурор в Софийска районна прокуратура, прокурор в Софийска градска прокуратура (1980-1990); съветник в отдел "Правен" на Министерския съвет (1990-1995); заместник–министър на правосъдието (1995). РОСИЦА БОРИСОВА МАТЕВА

Адвокат от Адвокатска Колегия Ловеч. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като: стажант – съдия в Окръжен съд Плевен (1992). Ползва руски език.

 РОСИЦА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА

Главен експерт в Дирекция "Стратегическо планиране, информационни технологии и административно обслужване" в Министерство на труда и социалната политика. Магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като: инспектор в Дирекция „Административно обслужване“ в ЦУ на ДЗИ (1985-1987); специалист в департамент „Организационни структури и обучение“ в КНСБ (1988-1997); младши експерт в Дирекция „Човешки ресурси, административно правно и информационно обслужване“; старши и главен експерт в Дирекция „Трудово право и обществено осигуряване“ на МТСП. Ползва английски език.РОСИЦА ЛЮБЕНОВА ЗЛАТКОВА - СПАСОВА

Главен експерт-юрист в Българска търговско-промишлена палата. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Заемала е длъжности и е работила като: стажант-съдия в Софийски градски съд (1980-1981); юрисконсулт в СД „Хляб и хлебни изделия“ (1981-1985); специалист-юрист в Българска търговско-промишлена палата (1985-1991). Ползва английски и руски език.РУМЯНА ИВАЙЛОВА ЦВЕТКОВА

Адвокат от Адвокатска Колегия Бургас. Магистър по право от Университета за национално и световно стопанство. Юрист- експерт на ОСО на СЖБ към КНСБ при ППБ – Бургас (1998).РУМЯНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“. Магистър от Висш машинно-електротехнически институт Варна. Заемала е длъжности и е работила като: инспектор в ОС на БПС, Инспекция по охрана на труда и социално осигуряване и КТСО, Районна инспекция по охрана на труда – Сливен (1986-1990); главен инспектор (1993-2001) и директор (2001-2007) в ИА „ГИТ“, Дирекция Областна инспекция по труда – Сливен; главен секретар на ИА „ГИТ“ (2007-2009). Има специализации в СУ „Св. Климент Охридски“ по трудово право (1995-1996) и управление на администрацията (2008-2009). Лектор в множество курсове и семинари по безопасност и здраве при работа с различни целеви групи (работодатели, длъжностни лица, органи по безопасност и здраве, синдикалисти и инспектори по труда). Ползва френски, руски и английски език.ИВЕЛИНА НИКОЛОВА ХУБЕНОВА

Експерт "Организационно-структурна политика" към КТ „Подкрепа“. Магистър по бизнес информатика от Университета за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като референт секретар към КТ „Подкрепа“ (2003-2005); офис мениджър към „Екстериор Дизайн“ ООД (2005-2006); офис мениджър към „Студио 17,5 – С“ ООД; координатор дейности към „Би Ес Джи Ви“ (2012-2014). Ползва английски и френски език.

 СМЕЛА НИКОЛОВА НИНЕВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Заемала е длъжности и е работила като: началник на отдел “Правен” в Агенцията по заетостта; държавен експерт в Дирекция “Трудово право и обществено осигуряване” в Министерство на труда и социалната политика. Специалист в областта на трудовото право. Автор на редица материали и публикации в областта на трудовото и осигурителното право. Ползва руски и английски език.СТОЙЧО СТОЙЧЕВ КРЪСТЕВ

Главен юрисконсулт на Независимата Синдикална Федерация на Енергетиците в България към КНСБ и на Синдиката на Железничарите в България към КНСБ. Магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски". Заемал е длъжности и е работил като: юрисконсулт в НД – ФОНД „13 века България" (1988-1989); експерт-юрист в КНСБ (1990-1996); адвокат от Софийска Адвокатска Колегия (1996-2001); главен юрисконсулт на „Съюза на транспортните синдикати" към КНСБ (2001). От 2001-2006 г. главен експерт - юрист на НФТ-„Химия и индустрия"- КНСБ; 2006 - 2009г.-юрисконсулт на Национален браншов синдикат „Водоснабдител"- КНСБ; От 2009-2010г.- Изпълнителен секретар на КНСБ-Централа. Специалист в областта на трудовото право. Ползва руски и английски език.ТЕОДОРА КОСТАДИНОВА ИКОНОМОВА

Адвокат от Адвокатска Колегия Пловдив. Магистър по право от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.  Практикува в областта на търговското, дружественото и трудовото право. Ползва английски и немски език.
ТОМЧО КОНСТАНТИНОВ ТОМОВ

Ръководител на Национален център за оценка на компетенциите към Българска Стопанска камара. Магистър по психология от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемал е последователно длъжности и е работил като: мениджър управление на човешките ресурси в Българска стопанска камара; „Тепро Метал“ ЕАД; „Кремиковци“ АД; „Дага Полис“ АД; „Консултантска агенция SIA“; мениджър маркетинг, реклама и връзки с обществеността в „Джеф Ко“ ЕООД и „Труд и капитал” АД; началник кабинет на председателя на КНСБ; завеждащ сектор „Информационен” в ЦС на БПС; експерт „Международна дейност и протокол” в ГС на БПС; председател на ГС на СБУ; председател на ОС на БПС община “Студентска”. Хоноруван главен асистент и преподавател по: „Социална психология“ и „Организационно поведение“ в Центъра по дистанционно обучение на Техническия университет в София; по управление на човешките ресурси в СУ „Св. Климент Охридски“. Има специализации по „Индустриални отношения“ в Израел, „Организационно поведение“ в Дания и „Връзки с обществеността“ във Франция.ТРИФОН ИВАНОВ ТРИФОНОВ

Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по икономика от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Заемал е длъжности и е работил като: експерт-юрист в Комисия за защита на конкуренцията (2002); преподавател по „Търговска несъстоятелност“ в УНСС (2002-2004); хоноруван асистент по „Търговско право“ в Нов Български университет (2004-2005). Член на Съвета на директорите в „Лизингова компания“ АД (от 2003) и правен консултант в Холдинг „Стара планина“ (от 2002). Ползва немски език.ФАНКА ЦВЕТКОВА КОСТАДИНОВА

Учител в ЦДГ №8 „Изворче“. Бакалавър по предучилищна педагогика от ИДНУ „Надежда Крупская“. Заемала е длъжности и е работила като: информатор в Окръжен съвет за култура, Перник (1982-1984); учител в предучилищна група в ЦДГ №15, Перник (1984-1986); библиотекар в Окръжен съвет за духовно развитие, Перник (1986-1987); библиотекар в Техникум по металургия (1987-1995); организатор на регионална комисия за учебници към Регионален инспекторат на Министерството на науката, образованието и младежта (1995-1996); счетоводител в „Так V“ ООД (1996-1997); организатор работа с клиенти в ЧЕЗ „България“ ЕАД (2000-2012). Ползва английски и френски език.ЧАВДАР СТОЯНОВ ХРИСТОВ

Вицепрезидент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемал е последователно длъжности и е работил като: главен експерт-юрист в КНСБ (1990-1998); изпълнителен секретар, Департамент „Правна закрила и законотворческа дейност“ на КНСБ (1998-2012). Бивш, дългогодишен член на Надзорния съвет на НИПА. Член на Икономическия и социален съвет на Република България и на постоянната комисия по трудово законодателство към Националния съвет за тристранно сътрудничество. Специалист в областта на трудовото право и индустриалните отношения. Повече от десет години е бил адвокат със специализация в областта на трудовото право. Автор е на редица статии, публикации, книги и коментари по трудово право и трудови отношения. Ползва руски и английски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж