A-
A
A+

Списък на арбитрите


На свое редовно заседание, състояло се на 26 февруари 2013 г. Надзорният съвет на Националния институт за помирение и арбитраж, на основание чл.4а, ал.7, т.5 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове и чл.9, ал.1 и ал.2 от Правилника за устройството и дейността на НИПА, взе решение и утвърди списъците на посредниците и арбитрите към НИПА, съгласно предложенията от представителните на национално равнище организации на работниците и служителите, и тези на работодателите, както и от държавата, в лицето на министъра на труда и социалната политика. Утвърдените списъци на посредниците и арбитрите към НИПА са обнародвани в Държавен вестник, бр.35/12.04.2013 г.
Съгласно Правилника за устройството и дейността на НИПА (ПУДНИПА) посредник или арбитър може да бъде само лице, включено в списъка на посредниците и арбитрите, утвърден от надзорния съвет на института. Посредниците и арбитрите се предлагат на Надзорния съвет на института за включване в списъка на посредниците и арбитрите от страна на държавата, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Посредниците и арбитрите, предложени от национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, се определят от националните им представителни органи, а на държавата - от министъра на труда и социалната политика.
При необходимост Надзорният съвет на института може да утвърди допълнителен брой посредници и/или арбитри. Утвърдените от Надзорния съвет на НИПА посредници и арбитри получават удостоверение, с което се легитимират пред страните по спора. Надзорният съвет на института може да изключи от списъка посредник или арбитър:
1. за груби нарушения на установените правила;
2. за уронване на престижа и доброто име на института;
3. при обективна невъзможност за изпълнение на задълженията му за срок, по-дълъг от шест месеца;
4. по негово желание;
5. при системен неоснователен отказ от участие в уреждането на колективен трудов спор.
Списъкът на посредниците и арбитрите се актуализира по реда на неговото приемане.

Обобщена информация за профила на посредниците и арбитрите към НИПА                                                                            Изтегли файл


СПИСЪК НА АРБИТРИТЕ КЪМ НИПА, ОБНАРОДВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 35 от 12.04.2013 г., промяна бр. 51 от 07.07.2015 г.

Изтегли файл Списък на арбитрите към НИПА - Държавен вестник, бр.35/12.04.2013 г.
Изтегли файл Промяна в списъка на арбитрите към НИПА - Държавен вестник, бр.51/07.07.2015 г.
   
Изтегли файл Списък на арбитрите в електронно четим форматАДРИАН НАЙДЕНОВ ИЛИЕВ

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемал е длъжности и е работил като младши експерт на предизборен щаб в местни избори (1998), юридически консултант на свободна практика (1999-2000), адвокатски помощник в кантора (2001-2005), юрист и технически секретар във Федерация „Съобщения“ към КТ „Подкрепа“ (2006-2006), юрисконсулт на „Привилидж бизнес тийм“ ООД (2008-2009.), юрист на Национална федерация „Техническа индустрия, наука, информатика“ към КТ „Подкрепа“ (2009-2010), експерт-юрист на КТ „Подкрепа“ (2010-2011). Ползва английски, японски и руски език.БОНКА САВОВА КОЛЕВА

Магистър по право от ВСУ ”Черноризец Храбър”. Специалист в областта на индустриалните, трудовите отношения и решаването на колективни трудови спорове. Адвокат от Адвокатска Колегия Варна. Ползва руски и английски език.БОРЯНА ПАУНОВА СТАЙКОВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Допълнителна професионална квалификация от СУ „Св. Климент Охридски“ по право на Европейския съюз (2006-2007). Работила е като стажант в адвокатска кантора (2001-2003). Главен инспектор в Инспектората към Министерство на труда и социалната политика. Ползва английски, руски и испански език.
ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ЗАРТОВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като стажант съдия в Окръжен съд Русе (1976), заместник главен арбитър в Окръжен държавен арбитраж Русе (1977-1992), арбитър в градски арбитраж София (1992), заместник главен арбитър и главен арбитър във Ведомствен държавен арбитраж при Националния аграрно-промишлен съюз (1992-1995), арбитър в Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата (от 2002). Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Юридически съветник към Българска търговско-промишлена палата. Ползва английски и руски език.
ВАЛЕРИ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ

Магистър по икономика и организация на труда от Университета за национално и световно стопанство и по право от Варненския свободен университет. Заемал е длъжности и е работил като инспектор и финансов ревизор (1991-1992), директор (1992-2000) в районно управление „Социално осигуряване“ Кърджали, главен директор на Столично управление „Социално осигуряване“ (2000-2001), заместник-министър на труда и социалната политика и Управител на фонд „Условия на труд“ (2001-2005). Заместник-председател на Сметната палата на Република България (2011-2014). Доцент в Университета за национално и световно стопанство, ръководител на катедра "Труд и социална защита", доктор по икономика. Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ и Президент на Синдикат "Висше образование към КТ "Подкрепа". Ползва английски, руски и френски език.ВАСИЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по право (международно право и международни отношения). Заемал е длъжности и е работил като стажант-юрист в нотариална и адвокатска кантора (1999-2003), адвокат в адвокатска кантора (2005-2011), Експерт към Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите в 41-то Народно събрание. Адвокат от Софийска Адвокатска КолегияПолзва английски и руски език.


 


ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ КРЪСТЕВ

Активни са данните за тези от арбитрите, за които в НИПА има налична декларация относно обработката и предоставянето на лични данни, и чиито снимка и професионално-биографична справка са съгласувани! При предоставяне на липсващата информация, данните за тях ще бъдат активирани.
ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ

Адвокат от Адвокатска Колегия Стара Загора. Магистър по право и по история от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Заемал е длъжности и е работил като учител по история в СОУ „Христо Ботев“, Стара Загора (1991-1993), възпитател в ТЕТ „Г. С. Раковски“ Стара Загора (1993-2001), координатор на Консултантски синдикален център на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа“ Стара Загора (2001-2003), организационен секретар на СРС на КТ „Подкрепа“, Стара Загора (2003-2011), заместник-председател на СРС на КТ „Подкрепа“ Стара Загора (2011-2016). Ползва английски и руски език.
ГЕРГАНА ИЛИЕВА КИРОВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по икономика (Счетоводство и контрол) от Университета за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като юрисконсулт в управление „Правно“ и експерт-юрист в „Управление и приватизация на държавното участие в търговията“ към Министерство на икономиката (1994-2000), главен юрисконсулт и началник на отдел „Административни актове и договори“ в дирекция „Правна“ към Министерство на здравеопазването (2000-2001), ръководител на инспектората към Министерство на здравеопазването (2001-2011), началник на отдел „ЗАН“, главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации“ в Изпълнителна агенция за малките и средни предприятия (2011-2012).
ГЪЛЪБ СПАСОВ ДОНЕВ

Магистър от ВВВУ „Георги Бенковски“ Долна Митрополия, магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство и магистър по право от Русенския университет. Заемал е длъжности и е работил като директор на дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труда" в Министерството на труда и социалната политика, заместник-председател на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", директор на дирекция “Условия на труд и управление при кризи“ в Министерство на труда и социалната политика (2001-2007), и.д. главен секретар на Министерство на труда и социалната политика (2005-2006). От 2014 до 2016 г. е заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика, изпълнителен директор на ИА "Главна инспекция по труда" (2007-2009). Член на Надзорния съвет на Национален институт за помирение и арбитраж (2002-2016) и първи директор на НИПА (2002-2003). Служебен министър на труда и социалната политика. Секретар по социална политика и здравеопазване на президента Румен Радев. Специалист в областта на безопасните и здравословните условия на труд. Автор на книги и статии в областта на безопасността и здравето при работа, диференцираните осигурителни вноски за трудова злополука и професионална болест, задължителното застраховане за риска „трудова злополука” и работната заплата. Ползва руски и английски език.ИЛИЯН БОЖИДАРОВ ЦЕНОВ

Магистър по право. Заемал е длъжности и е работил като адвокат при Софийския адвокатски съвет (1999-2006), експерт-юрист в департамент „Правна закрила на труда и законотворческата дейност в КНСБ (2006-2008), главен експерт в КНСБ (2008-2009), юрисконсулт във ФТР „Подкрепа“ (2009-2011), федерален секретар и юридически съветник на ФТР „Подкрепа“ (2011-2015) и председател на Федерацията на Транспортните работници към КТ "Подкрепа"Ползва френски и английски език.ДАНИЕЛА ГЕЧЕВА ЩРЕГАРСКА

Магистър по право от Университета за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като експерт в Областна администрация София-град, Дирекция „Държавна собственост“ с основни дейности и отговорности - административно, търговско и вещно право (2000-2001), старши юрисконсулт в Столична община, дирекция "Инвестиционно отчуждаване" (2001-2004), главен експерт-юрист в Агенция за държавни вземания, Главна дирекция "Публични изпълнители", отдел "Правно обслужване, жалби" (2004-2007) и ръководител на Инспектората към Министерство на икономиката (2009-2014). Държавен инспектор в Министерство на икономиката. ДИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като стажант-съдия в Софийски градски съд (1983-1984), юрисконсулт в АПК „Средец“ (1985-1990), експерт по трудово–правна защита в КНСБ (1990-1992), главен експерт (1992-2000) и държавен експерт (2002) по правни въпроси в Съвета по законодателство към Министерство на правосъдието, главен секретар на Министерство на правосъдието (2000-2002) и ръководител на Инспектората към Министерство на финансите (2002-2015).
ДИАНА МАРИНОВА МАРИНОВА-СМИЛКОВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като правен консултант в Отдел „Международно сътрудничество“ в Комитет по пощи и далекосъобщения (1996), правен консултант във „Винтехпром“ ЕАД, правен консултант по хармонизация на законодателството със законодателството на ЕС - Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа, Програма ФАР (1997), експерт-юрист в Управление „Интеграционна политика“ на Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа (1999), старши инспектор-юрист в ИА „Главна инспекция по труда“ (1999-2000), юрисконсулт на фонд „Условия на труд“ (2001). Член в асоциациите по право БАСП, БАМП, БААП. Хоноруван асистент в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Редовен асистент по международно частно право (МЧП) в УНСС (2000) и главен асистент по МЧП (2004). Доктор по право. Автор е на над 20 статии в областта на международното право, публикувани в български и чуждестранни специализирани научни правни списания. Член е на Редакционния съвет на Списанието по морско и космическо право, издание на Университета в Малага, Испания. Представител е на България в Международния морски комитет (ММК), като член на Управителния съвет и секретар на Българската асоциация по морско право (БАМП), докладчик на шест научни форума на ММК-Бордо (2003), Ванкувър (2004), Дубровник (2007), Атина (2008), Ротердам (2009), Буено Айрес (2010). Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Владее френски, английски и руски език.ЕВГЕНИ ЯНКОВ ЯНЕВ

Магистър по право от СУ “Св. Климент Охридски”. Експерт по трудово-правни въпроси и юрисконсулт при Синдикална федерация „Металици“ на КНСБ (1999-2002), Заместник-председател на Национален Браншов Синдикат ”Водоснабдител” КНСБ. Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Ползва руски и немски език.ЕМИЛ АСЕНОВ МИНГОВ

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Доктор по право и професор в СУ „Св. Климент Охридски”. Заместник-декан на Юридическия факултет към Русенски университет „Ангел Кънчев“. Бил е ръководител на катедра „Трудово и осигурително право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и ръководител на Инспектората към Министерство на труда и социалната политика. Изтъкнат специалист в областта на трудовото законодателство и трудово-правните отношения. Лектор на семинари и автор на редица материали, публикации, статии, сборници и монографии в областта на трудовото и осигурителното право. Ползва английски, френски и руски език.ИВАН ДИМИТРОВ СОТИРОВ

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Заемал е длъжности и е работил като старши юрисконсулт в община „Люлин“ и община „Връбница“ (1983–1990), началник на отдел „Приемна“ на Президента на Република България (1990–1997), доверен синдикален адвокат на КНСБ (от 1998), главен юрисконсулт на КНСБ (от 2001). Автор е на статии в областта на трудовото право. Адвокат от Адвокатска Колегия Благоевград. Ползва руски и немски език.
КИРИЛ ВАСИЛЕВ БИНЕВ

Магистър по право от Технически университет Варна. Заемал е длъжности и е работил като преподавател, ръководител и директор на „Обединена школа по изкуствата“ към читалище „Заря“, гр. Правец (1984-1994), лектор към КТ „Подкрепа“, Отдел „Синдикално развитие“, Департамент „Синдикално обучение“ (1994-2003), старши експерт (Ръководител) „Здравословни и безопасни условия на труд“ на Информационно направление "Безопасност и здраве при работа" в Централно информационно бюро "Подкрепа за достоен труд" - София по Проект BG051PO001-2.1.04 "Подкрепа за достоен труд" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (2010-2012). Член на Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд и експерт в Отдел Социална политика, реиндустриализация и устойчиво развитие" към КТ „Подкрепа“. Председател на НФ "Култура" към КТ "ПОДКРЕПА". Ползва руски език.
ЛАРИСА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. През периода 1993-2004 г. е работила в системата на Агенция по заетостта. Специалист в областта на трудовото законодателство, подготовка на проекти на нормативни актове и изразяване на правни становища по прилагане на трудовото законодателство, консултации на работници и служители и на работодатели в областта на трудово-правните отношения. Лектор на семинари с тематика в областта на трудовото право. Автор на редица материали и публикации в областта на трудовото и осигурителното право. Началник отдел "Трудово право и условия на труд" в Министерство на труда и социалната политика. Ползва английски език.
ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ГОРОВА

Магистър по право от СУ “Св. Климент Охридски”. Заемала е длъжности и е работила като стажант-съдия в Софийски градски съд (1972), инспектор-юрист, главен инспектор-юрист, главен експерт-юрист, завеждащ отдел “Трудово-правна защита” в Софийска градска инспекция по труда (1973-1991), главен юрисконсулт и член на УС на ТБ “Средец” АД (1991-1992), главен юрисконсулт и член на УС на ЧПБ “Тексим” АД (1992-1993), юрисконсулт в ЗПК “Орел” АД (1993), юридически съветник в „Първа частна банка” АД (1993-1994), директор на “Правна дирекция” и прокурист на “Евробанк” АД (1994-1997). Адвокат от Софийска Адвокатска KолегияСпециалист в областта на гражданското и трудовото право. Има специализации по банково право, основи на мениджмънта, трудово право. Член на Национално бюро за правна помощ. Автор е на статии в областта на трудовото право.ЛЪЧЕЗАР ДЕНКОВ ИСКРОВ

Магистър по право от Лайпцигски университет в Германия. Заемал е длъжности и е работил като научен сътрудник в Института за външна политика (1980-1985), в Министерство на външната търговия (1985-1987), управител на търговско дружество „Модом“ ООД (1991-1993), съдружник и управител на „Velis Eurotrade“ Ltd (1992-1997), съдружник и управител на „Ескалибер-България“ ООД (1994-1997), изпълнителен директор на „Aman Trading“ Ltd-Киргистан (1998-1999), собственик и управител на „Велис консулт“ ЕООД (1997). Съдружник и управител на „Colis Land development“ Ltd. Ползва английски, немски и руски език.


 


МАРИЯ ПАВЛОВА ПЕСИЙСКА-СПИРОВА

Активни са данните за тези от арбитрите, за които в НИПА има налична декларация относно обработката и предоставянето на лични данни, и чиито снимка и професионално-биографична справка са съгласувани! При предоставяне на липсващата информация, данните за тях ще бъдат активирани.МИНЧО БОЕВ КОРАЛСКИ

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемал е длъжности и е работил като специалист в ГУ „Социално осигуряване“ (1980-1989), председател на Централния комитет по социално осигуряване (1989-1990), зам.-председател на Комитета по труда и социалните дейности и зам.-министър на Министерство на труда и социалната политика (1990-1992), експерт в социалната комисия към Народно събрание на Република България (1992-1993), секретар на Съюза за стопанска инициатива (1993-1994), народен представител в 37-то Народно събрание (1994-1995), министър на труда и социалните грижи (1995-1997), главен директор в Националния осигурителен институт (1997-1998) и изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания. Ползва руски и английски език.НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА СЪБЕВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като юрисконсулт в Промишлено аграрно обединение „Българска захар“ (1979-1982), юрисконсулт в ЦС на Национален аграрно промишлен съюз (1983-1985), главен юрисконсулт в СО „Агрохимическо обслужване“ (1985-1989), главен юрисконсулт в дирекция „Земя и земеползване“ към Министерство на земеделието (1989-1993), главен юрисконсулт в „Инфлот“ ООД (1994-1995). Главен директор на Правна дирекция в БСК. Арбитър към Арбитражния съд на БСК. Ползва английски и руски език.НИКОЛИНА ДРАГАНОВА ЧАКЪРОВА-ВЪЛКОВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като юрисконсулт в ПСП „Металснаб“ (1981-1986), главен юрисконсулт на ПСП „Химснаб“ (1986-1990), главен експерт-юрист на Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ (1990-1991), главен юрисконсулт на „Химснаб“ АД (1992-1998). Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Ползва френски и руски език.

 ПАУНИТА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА

Магистър по икономика на отбраната и сигурността и магистър по право от Университета за национално и световно стопанство. Доктор по право. Заемала е длъжности и е работила като асистент и главен асистент в Институт за държавата и правото към БАН (2006-2011), управляващ съдружник в „Проект консулт 21“ EООД (2007-2011), експерт в Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност (2011-2012), главен юрисконсулт в „Иванов Консултинг“ ЕООД (2012) и юридически съветник на КТ „Подкрепа“Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Ползва английски, френски и руски език.РАДКА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като стажант-съдия в Софийски градски съд (1979-1980), районен прокурор в Малко Търново, заместник-районен прокурор в Софийска районна прокуратура, прокурор в Софийска градска прокуратура (1980-1990), съветник в отдел "Правен" на Министерския съвет (1990-1995), заместник–министър на правосъдието (1995). Юридически съветник на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).РОСИЦА БОРИСОВА МАТЕВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като стажант–съдия в Окръжен съд Плевен (1992). Адвокат от Адвокатска Колегия Ловеч. Ползва руски език.

 РУМЕН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Адвокат в Адвокатска Колегия Монтана. Заемал е длъжности и е работил като адвокат (1988-2001), главен секретар (2001-2003) и заместник-министър в Министерството на труда и социалната политика (2003-2005). Управител на „БС Глобал консултинг” ООД и Велолекс ООД (2005-2012).СМЕЛА НИКОЛОВА НИНЕВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Заемала е длъжности и е работила като началник на отдел “Правен” в Агенцията по заетостта, държавен експерт в Дирекция “Трудово право и обществено осигуряване” в Министерство на труда и социалната политика. Специалист в областта на трудовото право. Автор на редица материали и публикации в областта на трудовото и осигурителното право. Ползва руски и английски език.СНЕЖАНА ЦЕЦОВА АЛЕКСАНДРОВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като младши и старши юрисконсулт в Дирекция „Човешки ресурси, административно-правно и информационно обслужване“ в МТСП, юрисконсулт на Научно изследователски химико-фармацевтичен институт (1998-2002), юрисконсулт в „Ирис 2000“ ЕАД (2002-2003). Държавен експерт в отдел "Управление на качеството“ към Дирекция "ЕФМПП" на Министерство на труда и социалната политика. Ползва английски и руски език.


 


СТОЙНА ИЛИЕВА СЕРБЕЗОВА

Активни са данните за тези от арбитрите, за които в НИПА има налична декларация относно обработката и предоставянето на лични данни, и чиито снимка и професионално-биографична справка са съгласувани! При предоставяне на липсващата информация, данните за тях ще бъдат активирани.ТЕОДОРА КОСТАДИНОВА ИКОНОМОВА

Магистър по право от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Адвокат от Адвокатска Колегия Пловдив. Практикува в областта на търговското, дружественото и трудовото право. Ползва английски и немски език.ТРИФОН ИВАНОВ ТРИФОНОВ

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по икономика от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Заемал е длъжности и е работил като експерт-юрист в Комисия за защита на конкуренцията (2002), преподавател по „Търговска несъстоятелност“ в УНСС (2002-2004), хоноруван асистент по „Търговско право“ в Нов Български университет (2004-2005). Член на Съвета на директорите в „Лизингова компания“ АД (от 2003) и правен консултант в Холдинг „Стара планина“ (от 2002). Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Ползва немски език.ЦВЕТАН АТАНАСОВ СИМЕОНОВ

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Заемал е последователно длъжности и е работил като юрист-специалист в БТПП (1981-1986), юрисконсулт и главен специалист в БТПП (1986-1992), главен експерт и началник на Търговски регистър към БТПП (1992-1993), главен секретар на БТПП (1993-1999) и заместник-председател на БТПП (1999-2009). Специалист в областта на международното търговско право и арбитраж. Председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Ползва английски, испански и руски език.ЦВЕТАНА АНДРЕЕВА ЯНКОВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като юрисконсулт в „Кнезим“ АД (1989-1994), младши съдия в Софийски градски съд, следовател в Отдел „Следствен“, София-град (1989-1997), секторен референт, сектор „Машиностроене“ към Българска стопанска камара (2011). Експерт-юрист в Българска браншова камара „Машиностроене“. Ползва английски, френски и руски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж