A-
A
A+

Архив посредници и арбитри


На основание чл.4а, ал.7, т.6 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), Надзорния съвет на НИПА обнародва утвърдените списъци на посредниците и арбитрите, изготвени по предложения на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и на държавата (чл.4а, ал.7, т.5 ЗУКТС) в “Държавен вестник”. Първите списъци на посредници и арбитри към НИПА са утвърдени с решения на НС на НИПА от 15 април 2005 г. и 27 май 2005 г.

Тази страница съдържа информация за измененията и допълненията на утвърдените списъци, обнародвани в Държавен вестник.


АРХИВ НА ПОСРЕДНИЦИ КЪМ НИПА 

Списък на посредниците към НИПА в ДВ, бр. 57/2005 г.
Изменения и допълнения ДВ, бр. 88/2009 г.
Изменения и допълнения ДВ, бр. 54/2011 г.
Изменения и допълнения ДВ, бр. 63/2014 г.
Изменения и допълнения ДВ, бр. 51/2015 г.


АРХИВ НА АРБИТРИ КЪМ НИПА

Списък на арбитрите към НИПА в ДВ, бр. 57/2005 г.
Изменения и допълнения ДВ, бр. 17/2007 г.
Изменения и допълнения ДВ, бр. 88/2009 г.
Изменения и допълнения ДВ, бр. 54/2011 г.
Изменения и допълнения ДВ, бр. 51/2015 г.


© Национален институт за помирение и арбитраж