A-
A
A+

Посредници към НИПА


На 26 февруари 2013 г. Надзорният съвет на Националния институт за помирение и арбитраж, на основание чл.4а, ал.7, т.5 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове, утвърди списъците на посредниците и арбитрите към НИПА. Посредник или арбитър може да бъде само лице, включено в утвърдените списъци. Надзорният съвет приема критерии, на които следва да отговарят посредниците и арбитрите, които се предлагат от държавата, национално представителните организации на работниците и служителите, и тези на работодателите. Посредниците и арбитрите, предложени от национално представителните организации на работниците и служителите, и на работодателите, се определят от националните им представителни органи, а на държавата - от министъра на труда и социалната политика. Утвърдените списъци са обнародвани в Държавен вестник, бр.35/12.04.2013 г., поправени поради уточняване на имената по документи за самоличност в ДВ, бр. 44/17.05.2013 г., и променени по искане на представителните организации на социалните партньори в ДВ, бр. 63/01.08.2014 и ДВ, бр. 51/07.07.2015 г.
При необходимост Надзорният съвет на института може да утвърди допълнителен брой посредници и/или арбитри. Утвърдените от Надзорния съвет на института посредници и арбитри получават удостоверение, с което се легитимират пред страните по спора. Списъкът на посредниците и арбитрите се актуализира по реда на неговото приемане.


СПИСЪК НА ПОСРЕДНИЦИТЕ КЪМ НИПА с професионално-биографични даннИ


Обобщена информация за профила на посредниците и арбитрите към НИПА

© Национален институт за помирение и арбитраж