A-
A
A+

Списък на посредниците


На свое редовно заседание, състояло се на 26 февруари 2013 г. Надзорният съвет на Националния институт за помирение и арбитраж, на основание чл.4а, ал.7, т.5 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове и чл.9, ал.1 и ал.2 от Правилника за устройството и дейността на НИПА, взе решение и утвърди списъците на посредниците и арбитрите към НИПА, съгласно предложенията от представителните на национално равнище организации на работниците и служителите, и тези на работодателите, както и от държавата, в лицето на министъра на труда и социалната политика. Утвърдените списъци на посредниците и арбитрите към НИПА са обнародвани в Държавен вестник, бр.35/12.04.2013 г.
Съгласно Правилника за устройството и дейността на НИПА (ПУДНИПА) посредник или арбитър може да бъде само лице, включено в списъка на посредниците и арбитрите, утвърден от Надзорния съвет на института. Посредниците и арбитрите се предлагат на Надзорния съвет на НИПА за включване в списъка на посредниците и арбитрите от страна на държавата, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Посредниците и арбитрите, предложени от национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, се определят от националните им представителни органи, а на държавата - от министъра на труда и социалната политика.
При необходимост Надзорният съвет на института може да утвърди допълнителен брой посредници и/или арбитри. Утвърдените от Надзорния съвет на института посредници и арбитри получават удостоверение, с което се легитимират пред страните по спора. Надзорният съвет на института може да изключи от списъка посредник или арбитър:
1. за груби нарушения на установените правила;
2. за уронване на престижа и доброто име на института;
3. при обективна невъзможност за изпълнение на задълженията му за срок, по-дълъг от шест месеца;
4. по негово желание;
5. при системен неоснователен отказ от участие в уреждането на колективен трудов спор.
Списъкът на посредниците и арбитрите се актуализира по реда на неговото приемане.

Обобщена информация за профила на посредниците и арбитрите към НИПА                                                                            Изтегли файл


СПИСЪК НА ПОСРЕДНИЦИТЕ КЪМ НИПА, ОБНАРОДВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 35 от 12.04.2013 г., поправка бр. 44 от 17.05.2013 г., промяна бр. 63 от 01.08.2014 г., промяна бр. 51 от 07.07.2015 г.

Изтегли файл Списък на посредниците към НИПА - Държавен вестник, бр.35/12.04.2013 г.
Изтегли файл Поправка в списъка на посредниците към НИПА - Държавен вестник, бр.44/17.05.2013 г.
Изтегли файл Промяна в списъка на посредниците към НИПА - Държавен вестник, бр.63/01.08.2014
Изтегли файл Промяна в списъка на посредниците към НИПА - Държавен вестник, бр.51/07.07.2015 г.
   
Изтегли файл Списък на посредниците в електронно четим формат


АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЗАГОРОВ

Магистър по разработка на полезни изкопаеми и магистър по инженерна безопасност от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Магистър по политически мениджмънт от СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е в „Пътни строежи“, рудник „Паисий“ на „Балканбас“ ЕООД, рудник „Трояново 2“ и рудник „Трояново 1“ на Мини „Марица Изток“ АД. Председател на Синдикална миньорска федерация на КТ „Подкрепа“ (1995–2003). Конфедерален секретар на КТ "Подкрепа". Член на Управителния съвет на фонд „Условия на труд“. Работи в областта на безопасността и здравето при работа, трудовата заетост и екологията.АНЕЛИЯ ИВАНОВА ГЪЛЪБОВА

Магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като началник-офис на ТСБАНК „Боровец“ (1992-1997), главен счетоводител на „Евробанк“ АД - клон Самоков (1997-1998), главен счетоводител на Горско Стопанство Боровец (1996-2004). Председател на Федерация "Земеделие и горско стопанство" на КТ "Подкрепа". Ползва английски език.АНТОН КРАСИМИРОВ ЛАЛОВ

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемал е длъжности и е работил като юрист в нотариална кантора (2005-2006) и експерт в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (2006-2009). Ползва английски и френски език.АНТОНИЯ ЖЕЛЕВА ЗЛАТЕВА-БОЯНОВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като експерт-юрист в „МКТ консулт“ (1999-2005) и юридически съветник в „Мирай БГ“ (2005-2010). Член на Надзорния съвет на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя“. Юрисконсулт на КТ "Подкрепа". Ползва английски, немски и руски език.
ВАЛЕРИ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ

Магистър по икономика и организация на труда от Университета за национално и световно стопанство и по право от Варненския свободен университет. Заемал е длъжности и е работил като инспектор и финансов ревизор (1991-1992), директор (1992-2000) в районно управление „Социално осигуряване“ Кърджали, главен директор на Столично управление „Социално осигуряване“ (2000-2001), заместник-министър на труда и социалната политика и Управител на фонд „Условия на труд“ (2001-2005). Заместник-председател на Сметната палата на Република България (2011-2014). Доцент в Университета за национално и световно стопанство, ръководител на катедра "Труд и социална защита", доктор по икономика. Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ и Президент на Синдикат "Висше образование към КТ "Подкрепа". Ползва английски, руски и френски език.
ВАСИЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по право (международно право и международни отношения). Заемал е длъжности и е работил като стажант-юрист в нотариална и адвокатска кантора (1999-2003), адвокат в адвокатска кантора (2005-2011), Експерт към Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите в 41-то Народно събрание. Адвокат от Софийска Адвокатска КолегияПолзва английски и руски език.
ГЕРГАНА ИЛИЕВА КИРОВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по икономика (Счетоводство и контрол) от Университета за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като юрисконсулт в управление „Правно“ и експерт-юрист в „Управление и приватизация на държавното участие в търговията“ към Министерство на икономиката (1994-2000), главен юрисконсулт и началник на отдел „Административни актове и договори“ в дирекция „Правна“ към Министерство на здравеопазването (2000-2001), ръководител на инспектората към Министерство на здравеопазването (2001-2011), началник на отдел „ЗАН“, главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации“ в Изпълнителна агенция за малките и средни предприятия (2011-2012).
ДОБРИН СТЕФАНОВ ИВАНОВ

Магистър по счетоводство и контрол от Икономически университет – Врана. Притежава следдипломни квалификации в областта на счетоводството от Университета за национално и световно стопанство – София. Работил в Счетоводна кантора „Политконсулт“, "Дал Сиат" АД, "Фимилия Никола" ООД, "Кирил – Кирилова" ООД, "Акаунт сервиз" ООД, "АИКБ Консулт" ЕООД. Изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал в България. Работи в областта на индустриалните отношения, икономическите анализи и финансовото управление на бизнеса.
ГЪЛЪБ СПАСОВ ДОНЕВ

Магистър от ВВВУ „Георги Бенковски“ Долна Митрополия, магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство и магистър по право от Русенския университет. Заемал е длъжности и е работил като директор на дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труда" в Министерството на труда и социалната политика, заместник-председател на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", директор на дирекция “Условия на труд и управление при кризи“ в Министерство на труда и социалната политика (2001-2007), и.д. главен секретар на Министерство на труда и социалната политика (2005-2006). От 2014 до 2016 г. е заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика, изпълнителен директор на ИА "Главна инспекция по труда" (2007-2009). Член на Надзорния съвет на Национален институт за помирение и арбитраж (2002-2016) и първи директор на НИПА (2002-2003). Служебен министър на труда и социалната политика. Секретар по социална политика и здравеопазване на президента Румен Радев. Специалист в областта на безопасните и здравословните условия на труд. Автор на книги и статии в областта на безопасността и здравето при работа, диференцираните осигурителни вноски за трудова злополука и професионална болест, задължителното застраховане за риска „трудова злополука” и работната заплата. Ползва руски и английски език.ДАНИЕЛА ГЕЧЕВА ЩРЕГАРСКА

Магистър по право от Университета за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като експерт в Областна администрация София-град, Дирекция „Държавна собственост“ с основни дейности и отговорности - административно, търговско и вещно право (2000-2001), старши юрисконсулт в Столична община, дирекция "Инвестиционно отчуждаване" (2001-2004). Главен експерт-юрист в Агенция за държавни вземания, Главна дирекция "Публични изпълнители", отдел "Правно обслужване, жалби" (2004-2007). Ръководител на Инспектората към Министерство на икономиката (2009-2014).ДИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като стажант-съдия в Софийски градски съд (1983-1984); юрисконсулт в АПК „Средец“ (1985-1990), експерт по трудово–правна защита в КНСБ (1990-1992), главен експерт (1992-2000) и държавен експерт (2002) по правни въпроси в Съвета по законодателство към Министерство на правосъдието, главен секретар на Министерство на правосъдието (2000-2002) и ръководител на Инспектората към Министерство на финансите (2002-2015).

 ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ НАЙДЕНОВ

Магистър по право от Югозападния Университет „Неофит Рилски“ Благоевград. Експерт-юрист на КНСБ. Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия, специалист в областта на трудовото право. Ползва руски език.ДИМИТЪР ПЕТКОВ ТАБАКОВ

Завършил е “Управление на социално-икономическите дейности” в Академията за обществени науки и социално управление в София. Заемал е длъжности и е работил като председател на профсъвет на ДСО „Битово машиностроене“, изпълнителен секретар на Федерация „Лека промишленост“ към КНСБ, национален секретар на “Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост” към КНСБ. Специалист в областта на колективното трудово договаряне. Ползва руски език.ЕРИКА ИВАНОВА БЕЛОРЕЧКА-КАМЕНОВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като, стажант-съдия в Софийски градски съд, юрисконсулт в Общински народен съвет Земен, инспектор-юрист в СУ „Св. Климент Охридски“, главен юрисконсулт в МСД „Интернефтпродукт“, главен специалист в Териториална общинска администрация „Изгрев“ и главен инспектор и началник на отдел в Дирекция "ТПО" в ИА "ГИТ". Сътрудник в ИА “Главна инспекция по труда", Дирекция „Инспекция по труда“ София-град. ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Заемала е длъжности и е работила като стажант-съдия в Софийски градски съд (1985-1986), юрист (1987-1991) и главен експерт-юрист (1991-1993) в Българска търговско-промишлена палата. Директор на Дирекция "Търговски регистър и членство" в Българска търговско-промишлена палата. Ползва английски и руски език.ЗДРАВЧО ДИМИТРОВ ЗДРАВЧЕВ

Магистър-електроинженер от Техническия университет София. Заемал е длъжности и е работил като програмист (1977-1983) и научен сътрудник І ст. (1983-1991) в Централен Институт за изчислителна техника и технологии, и председател на Национална Федерация „Техническа Индустрия, Наука, Информатика“ към КТ „Подкрепа“. Ползва английски и руски език.
ИВАН НЕЙКОВ НЕЙКОВ

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Преподавател по трудово право и социално осигуряване в СУ "Св. Климент Охридски" и в Нов български университет. Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Заемал е длъжности и е работил като инспектор-юрист в Главна инспекция по труда, завеждащ правен отдел и заместник-председател на КНСБ (1990-1997), министър на труда и социалната политика (1997-2001). Председател на Управителния съвет на Балканския институт по труда и социалната политика. Има публикации в национални издания и издания на МОТ, свързани с различни аспекти на социалната политика, трудово право, колективни преговори и договаряне, трудови спорове, безопасни и здравословни условия на труд, индустриални отношения, социално осигуряване, равенство на половете, квалификация и преквалификация и др.  Ползва английски и руски език.КАЛИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

Магистър по инженерна педагогика от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и инженер по електроника и автоматика от Технически университет - София. Заемала е длъжности и е работила като технически сътрудник в Технически университет София (1987-1988), експерт в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в областта на разработването на проекти на нормативни актове и прилагане на законодателство, отнасящо се до безопасните и здравословни условия на труд (1995-1998). Директор на Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в Министерство на труда и социалната политикаПолзва руски и английски език.ЛАРИСА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. През периода 1993-2004 г. е работила в системата на Агенция по заетостта. Специалист в областта на трудовото законодателство, подготовка на проекти на нормативни актове и изразяване на правни становища по прилагане на трудовото законодателство, консултации на работници и служители и на работодатели в областта на трудово-правните отношения. Лектор на семинари с тематика в областта на трудовото право. Автор на редица материали и публикации в областта на трудовото и осигурителното право. Началник отдел "Трудово право и условия на труд" в Министерство на труда и социалната политика. Ползва английски език.ЛЮБОМИРА АСПАРУХОВА ЯЗАДЖИЕВА-ИВАНОВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Работила е в Българска национална телевизия (1984-1995), ИА „Главна инспекция по труда“ (1995-2000), Държавна агенция за осигурителен надзор (2000-2003 г.), Комисия за финансов надзор - Управление „Осигурителен надзор“ (2003-2016 г.). Автор е на статии в областта на трудовото и осигурителното право. Участва като лектор в образователни програми за повишаване на финансовата култура сред обществеността. Директор на дирекция "Пенсии" в Национален осигурителен институт. Ползва английски и руски език.НИНА МИЛКОВА ГЕВРЕНОВА

Магистър и доктор по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като експерт в Министерство на правосъдието, Програма ФАР (1996-1997), експерт на Българска търговско-промишлена палата в Националния съвет за тристранно сътрудничество (2000-2006), главен юридически съветник по трудово право и обществено осигуряване (2004-2008) и директор „Човешки ресурси“ в БТК АД (2009-2012). Автор и лектор на „Raabe“ България (2000-2009). Лектор на семинари с тематика в областта на трудовото право. Автор на редица материали и публикации в областта на трудовото и осигурителното право. Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Доцент в СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, ръководител на Катедра „Трудово право и обществено осигуряване“. Ползва руски и английски език.НИНА ПЛАМЕНОВА РАЧИНСКА

Магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като началник на отдел „Човешки ресурси“ и директор на Дирекция „Човешки ресурси“ в ИА „Главна инспекция по труда“ (1999-2009). Специалист в областта на ръководене, планиране, организиране и контролиране на дейността по управление на човешките ресурси. Директор на Дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“ в Министерство на труда и социалната политика. Ползва английски език.РАДКА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като стажант-съдия в Софийски градски съд (1979-1980), районен прокурор в Малко Търново, заместник-районен прокурор в Софийска районна прокуратура, прокурор в Софийска градска прокуратура (1980-1990), съветник в отдел "Правен" на Министерския съвет (1990-1995), заместник–министър на правосъдието (1995). Юридически съветник на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). РОСИЦА БОРИСОВА МАТЕВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като стажант–съдия в Окръжен съд Плевен (1992). Адвокат от Адвокатска Колегия Ловеч. Ползва руски език.

 РОСИЦА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА

Магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като инспектор в Дирекция „Административно обслужване“ в ЦУ на ДЗИ (1985-1987), специалист в департамент „Организационни структури и обучение“ в КНСБ (1988-1997), младши експерт в Дирекция „Човешки ресурси, административно правно и информационно обслужване“; старши и главен експерт в Дирекция „Трудово право и обществено осигуряване“ на МТСП. Главен експерт в Дирекция "Стратегическо планиране, информационни технологии и административно обслужване" в Министерство на труда и социалната политика. Ползва английски език.РОСИЦА ЛЮБЕНОВА ЗЛАТКОВА-СПАСОВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Заемала е длъжности и е работила като стажант-съдия в Софийски градски съд (1980-1981), юрисконсулт в СД „Хляб и хлебни изделия“ (1981-1985), специалист-юрист в Българска търговско-промишлена палата (1985-1991). Главен експерт-юрист в Българска търговско-промишлена палата. Ползва английски и руски език.РУМЯНА ИВАЙЛОВА ЦВЕТКОВА

Магистър по право от Университета за национално и световно стопанство. Юрист-експерт на ОСО на СЖБ към КНСБ при ППБ – Бургас (1998). Адвокат от Адвокатска Колегия Бургас.РУМЯНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

Магистър от Висш машинно-електротехнически институт Варна. Заемала е длъжности и е работила като инспектор в ОС на БПС, Инспекция по охрана на труда и социално осигуряване и КТСО, Районна инспекция по охрана на труда – Сливен (1986-1990), главен инспектор (1993-2001) и директор (2001-2007) в ИА „ГИТ“ - Дирекция Областна инспекция по труда – Сливен, главен секретар на ИА „ГИТ“ (2007-2009). Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“ (2007-2021). Има специализации в СУ „Св. Климент Охридски“ по трудово право (1995-1996) и управление на администрацията (2008-2009). Лектор в множество курсове и семинари по безопасност и здраве при работа с различни целеви групи (работодатели, длъжностни лица, органи по безопасност и здраве, синдикалисти и инспектори по труда).  Ползва френски, руски и английски език.ИВЕЛИНА НИКОЛОВА ХУБЕНОВА

Магистър по бизнес информатика от Университета за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като референт секретар към КТ „Подкрепа“ (2003-2005), офис мениджър към „Екстериор Дизайн“ ООД (2005-2006), офис мениджър към „Студио 17,5 – С“ ООД, координатор дейности към „Би Ес Джи Ви“ (2012-2014). Експерт "Организационно-структурна политика" към КТ „Подкрепа“Ползва английски и френски език.

 СМЕЛА НИКОЛОВА НИНЕВА

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Заемала е длъжности и е работила като началник на отдел “Правен” в Агенцията по заетостта, държавен експерт в Дирекция “Трудово право и обществено осигуряване” в Министерство на труда и социалната политика. Специалист в областта на трудовото право. Автор на редица материали и публикации в областта на трудовото и осигурителното право. Ползва руски и английски език.СТОЙЧО СТОЙЧЕВ КРЪСТЕВ

Магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски". Заемал е длъжности и е работил като юрисконсулт в НД – ФОНД „13 века България" (1988-1989), експерт-юрист в КНСБ (1990-1996), адвокат от Софийска Адвокатска Колегия (1996-2001), главен юрисконсулт на „Съюза на транспортните синдикати" към КНСБ (2001). От 2001-2006 г. главен експерт - юрист на НФТ-„Химия и индустрия" - КНСБ, юрисконсулт на Национален браншов синдикат „Водоснабдител" - КНСБ (2006- 2009). Изпълнителен секретар на КНСБ (2009-2010). Главен юрисконсулт на Независимата Синдикална Федерация на Енергетиците в България към КНСБ и на Синдиката на Железничарите в България към КНСБСпециалист в областта на трудовото право. Ползва руски и английски език.ТЕОДОРА КОСТАДИНОВА ИКОНОМОВА

Магистър по право от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Адвокат от Адвокатска Колегия Пловдив. Практикува в областта на търговското, дружественото и трудовото право.  Ползва английски и немски език.
ТОМЧО КОНСТАНТИНОВ ТОМОВ

Магистър по психология от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемал е последователно длъжности и е работил като завеждащ сектор „Информационен” в ЦС на БПС, експерт „Международна дейност и протокол” в ГС на БПС, председател на ГС на СБУ, председател на ОС на БПС община “Студентска”, началник кабинет на председателя на КНСБ, мениджър управление на човешките ресурси в Българска стопанска камара, „Тепро Метал“ ЕАД, „Кремиковци“ АД, „Дага Полис“ АД, „Консултантска агенция SIA“, мениджър маркетинг, реклама и връзки с обществеността в „Джеф Ко“ ЕООД и „Труд и капитал” АД. Хоноруван главен асистент и преподавател по „Социална психология“ и „Организационно поведение“ в Центъра по дистанционно обучение на Техническия университет в София и по управление на човешките ресурси в СУ „Св. Климент Охридски“. Има специализации по „Индустриални отношения“ в Израел, „Организационно поведение“ в Дания и „Връзки с обществеността“ във Франция. Ръководител на Национален център за оценка на компетенциите към Българска Стопанска камара.ТРИФОН ИВАНОВ ТРИФОНОВ

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по икономика от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Заемал е длъжности и е работил като експерт-юрист в Комисия за защита на конкуренцията (2002), преподавател по „Търговска несъстоятелност“ в УНСС (2002-2004), хоноруван асистент по „Търговско право“ в Нов Български университет (2004-2005). Член на Съвета на директорите в „Лизингова компания“ АД (от 2003) и правен консултант в Холдинг „Стара планина“ (от 2002). Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Ползва немски език.ФАНКА ЦВЕТКОВА КОСТАДИНОВА

Бакалавър по предучилищна педагогика от ИДНУ „Надежда Крупская“. Заемала е длъжности и е работила като информатор в Окръжен съвет за култура, Перник (1982-1984), учител в предучилищна група в ЦДГ №15, Перник (1984-1986), библиотекар в Окръжен съвет за духовно развитие, Перник (1986-1987), библиотекар в Техникум по металургия (1987-1995), организатор на регионална комисия за учебници към Регионален инспекторат на Министерството на науката, образованието и младежта (1995-1996), счетоводител в „Так V“ ООД (1996-1997), организатор работа с клиенти в ЧЕЗ „България“ ЕАД (2000-2012). Учител в ЦДГ №8 „Изворче“. Ползва английски и френски език.ЧАВДАР СТОЯНОВ ХРИСТОВ

Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемал е последователно длъжности и е работил като главен експерт-юрист в КНСБ (1990-1998), изпълнителен секретар, Департамент „Правна закрила и законотворческа дейност“ на КНСБ (1998-2012). Бивш дългогодишен член на Надзорния съвет на НИПА. Член на Икономическия и социален съвет на Република България и на постоянната комисия по трудово законодателство към Националния съвет за тристранно сътрудничество. Вицепрезидент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Специалист в областта на трудовото право и индустриалните отношения. Повече от десет години е бил адвокат със специализация в областта на трудовото право. Автор е на редица статии, публикации, книги и коментари по трудово право и трудови отношения. Ползва руски и английски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж