A-
A
A+

ДО

ДИРЕКТОРА
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,1. Представители на работниците и служителите
2. Представители на работодателя
Предприятие
І. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОСРЕДНИК/ПОСРЕДНИЦИ ПО РЕДА НА ПРЕДПОЧИТАНЕ:*
ІІ. ПРИЛАГАТ СЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ОТНОСИМИ КЪМ СПОРА:
С уважение:

© Национален институт за помирение и арбитраж