A-
A
A+

ДО

ДИРЕКТОРА
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

ПРИМЕРНО ИСКАНЕ

ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ СПОР

Обръщаме се към Вас за откриване на процедура по посредничество от НИПА за уреждане на колективен трудов спор в:1. Представители на работниците и служителите
2. Представители на работодателя


(Кратко и ясно формулиране на предмета на колективния трудов спор и причините, довели до него)
ІV. ИСКАНИЯ ПО КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ СПОР (чл. 3, ал. 2 ЗУКТС):
V. КЪМ ИСКАНЕТО СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ОТНОСИМИ КЪМ СПОРА:
С уважение:

© Национален институт за помирение и арбитраж