A-
A
A+

Образци на документи при посредничество от НИПА


За улеснение на страните по колективния трудов спор и съгласно Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж при уреждане на колективни трудови спорове от НИПА (ПОПАУКТСНИПА), са приложени за ползване съответните писмени образци на необходимите документи за посредничество. При взаимно съгласие на страните за посредничество, те отправят до НИПА писмено искане, което съдържа определени реквизити.
Всяка една от страните по колективния трудов спор може, също така, да отправи до НИПА самостоятелно искане, с копие до другата страна по спора. Ако страната, до която е изпратено копие от искането за посредничество, се съгласи да участва в процедурата, тя го заявява изрично с писмено съгласие пред НИПА и пред страната, която е поискала посредничеството.

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА ИСКАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСРЕДНИК ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ КЪМ ЧЛ.4 ОТ ПОПАУКТСНИПА

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА ЕДНОСТРАННО ИСКАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСРЕДНИК КЪМ ЧЛ.5, АЛ.1 ОТ ПОПАУКТСНИПА

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСКА ПРОЦЕДУРА КЪМ ЧЛ.5, АЛ.2 ОТ ПОПАУКТСНИПА

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ СПОР ОТ ПОСРЕДНИК

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX