A-
A
A+

Посредничеството от НИПА

Посредничеството от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) е извънсъдебен способ за доброволно уреждане на колективен трудов спор (КТС) със съдействието на независимо лице – посредник. Посредникът съдейства на страните по КТС да сближат позициите си и сами да постигнат споразумение по спора чрез взаимни отстъпки, компромиси и зачитане на интересите си. Крайната цел на посредничеството е да се постигне споразумение между страните по конкретния КТС. Функцията на посредника е да съдейства, убеди и склони спорещите страни доброволно да уредят възникналия между тях КТС. Посредникът не урежда спора по същество, а само подпомага страните доброволно да се споразумеят по спорните въпроси. Посредникът стои на равно разстояние от страните, като е обективен и независим.

Посредник по спора може да бъде само лице, включено в Списък на посредниците към НИПА, който се утвърждава от Надзорния съвет на института и се обнародва в Държавен вестник.

Необходимите предпоставки за започване на посредничество от НИПА се съдържат в разпоредбата на чл. 4, ал. 1 ЗУКТС. Хипотезите са две:

1. когато страните не са постигнали споразумение в хода на непосредствените преговори; или
2. когато някоя от страните по КТС е отказала да преговаря.

Посредничеството започва с подаване на искане за посредничество до НИПА. При наличие на посочените по-горе предпоставки, всяка от страните или двете страни по КТС заедно могат да предявят писмено искане за съдействие от НИПА за уреждането му чрез посредничество. Писменото искане следва да съдържа реквизитите, посочени в чл. 4 от Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на КТС от НИПА, а именно:

1. пълно наименование и ЕИК на предприятието;
2. страни по КТС;
3. адреси, имейли и телефони за контакт;
4. основание на искането;
5. конкретните искания по спора.

Посредничеството приключва с:

1. подписване на споразумение между страните за цялостно или частично уреждане на КТС;
2. подписване на споразумение за отнасяне на КТС за уреждане от арбитражен орган (едноличен арбитър или арбитражна комисия) на НИПА;
3. писмен отказ на една от страните да участва в посредническата процедура;
4. изтичане на срока за приключване на посредничеството.

ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО ОТ НИПА Е БЕЗПЛАТНО ЗА СТРАНИТЕ!

Възнаграждението на посредника за извършени от него дейности и направени разходи по уреждане на КТС се определя с решение на Надзорния съвет и се изплащат от бюджета на НИПА в съответствие с чл. 11 и чл. 12 от Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от НИПА.

Посредничеството от НИПА се провежда по реда на Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), Правилника за устройството и дейността на НИПА (ПУДНИПА) и Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на КТС от НИПА (ПОПАУКТСНИПА).

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО ОТ НИПА

Най-често задаваните въпроси към НИПА, относно посредничеството и отговорите на експертите на института, са обобщени и могат да послужат за информация на страните в избора им да уредят колективния трудов спор помежду си.

Какво представлява посредничество при колективен трудов спор?

Посредничеството, осъществявано от НИПА е доброволен извънсъдебен способ за уреждане на колективни трудови спорове. При посредничеството едно независимо трето за спора лице – посредник, съдейства на страните да сближат позициите си и сами да постигнат споразумение по спора, чрез взаимни отстъпки, компромиси и зачитане на интересите си. Неговата функция е да убеди и склони спорещите страни доброволно да уредят спора. Посредникът не урежда спора по същество, а само подпомага страните да се споразумеят по спорните въпроси. При посредничеството, осъществявано от НИПА, посредник може да бъде само лице, включено в Списъка на посредниците към НИПА, утвърден от Надзорния съвет и публикуван в Държавен вестник.

Кои са страните по спора и кой може да се обърне с искане до НИПА за посредничество?

Страните по колективния трудов спор са работниците и служителите, представлявани от техните професионални организации – от една страна, и работодателите, представлявани от съответните ръководители – от друга. Искането за посредничество може да бъде подадено до НИПА от двете страни по КТС заедно или от всяка една от тях поотделно. Искането е писмено, с кратко изложение на спора и изразена воля за посредничество от НИПА.

Кога може да бъде поискано посредничество от НИПА?

Необходимите предпоставки за искане на посредничество от НИПА се съдържат в чл.4, ал.1 ЗУКТС и хипотезите са две:
1. Когато не е постигнато споразумение в хода на непосредствените преговори, или
2. Когато някоя от страните по КТС е отказала да преговаря.

Кой определя посредника по колективен трудов спор?

Директорът на НИПА определя със заповед посредник и му възлага осъществяването на посредничеството, като уведомява страните по спора за определения посредник и изпраща искането за посредничеството от НИПА и всички приложени към него документи.

В какъв срок се осъществява посредничеството?

Няма минимален срок за осъществяване на посредничеството, но то не може да продължи повече от 14 работни дни от началото на преговорите. За удължаването му е необходимо писмено споразумение между двете страни по спора.

Как и кога приключва посредничеството?

Посредничеството приключва, когато:
1. страните подпишат споразумение, с което уреждат колективния трудов спор помежду си;
2. страните не успеят да постигнат споразумение в определения за преговори срок;
3. страните се споразумеят да отнесат спора за разрешаване от арбитражен орган (едноличен арбитър или арбитражна комисия) на НИПА.

Какво заплащат страните по колективен трудов спор за посредничество?

Съгласно §3 от новите Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на КТС от НИПА, приети на заседание на НС на НИПА от 30.06.2022 г., влезли в сила от 23.07.2022 г. Посредничеството от НИПА е безплатно за страните. Директорът на НИПА издава заповед за приключване на посредничеството, с която определя и възнаграждението на посредника, което се изплаща от бюджета на НИПА.

© Национален институт за помирение и арбитраж