A-
A
A+

Посредничеството от НИПА

Посредничеството от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) е доброволен извънсъдебен способ за уреждане на колективни трудови спорове (КТС) между спорещите страни, при който едно независимо трето за спора лице – посредник, съдейства на страните (работниците и служителите, представлявани от органите на техните професионални организации – от една страна, и работодателите, представлявани от съответните ръководители – от друга) да сближат позициите си и сами да постигнат споразумение по спора, чрез взаимни отстъпки, компромиси и зачитане на интересите си. Целта на посредничеството е постигане на споразумение между страните по конкретния КТС.
Функцията на посредника е да убеди и склони спорещите страни доброволно да уредят спора. Посредникът не урежда спора по същество, а само подпомага страните доброволно да се споразумеят по спорните въпроси. Посредникът стои на равно разстояние от страните, като е обективен и независим от техните внушения. При посредничеството, осъществявано от НИПА, посредник по спора може да бъде само лице, включено в Списък на посредниците към НИПА, който се утвърждава от Надзорния съвет на Института и се обнародва в Държавен вестник.
Необходимите предпоставки за започване на посредничество от НИПА се съдържат в разпоредбата на чл.4, ал.1 ЗУКТС. Хипотезите са две:
          1. когато страните не са постигнали споразумение в хода на непосредствените преговори; или
          2. когато някоя от страните по КТС е отказала да преговаря.
Искане за посредничество от НИПА – При наличие на необходимите предпоставки, всяка една от страните по КТС поотделно с едностранно искане или двете страни заедно с общо искане, както, могат да поискат посредничество от НИПА. Искането следва да бъде писмено, с кратко изложение на спора и изразена воля за осъществяване на посредничество от НИПА.
Посредничеството приключва с:
          1. подписано споразумение между страните за частично или цялостно уреждане на КТС;
          2. подписване на споразумение за отнасяне на КТС за решаване от арбитражен орган на НИПА;
          3. изтичане на определения срок на посредничеството.
Посредничеството от НИПА се провежда по реда на Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), Правилника за устройството и дейността на НИПА (ПУДНИПА) и Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от НИПА (ПСПАУКТСНИПА).

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО ОТ НИПА

Най-често задаваните въпроси към НИПА, относно посредничеството и отговорите на експертите на института, са обобщени и могат да послужат за информация на страните в избора им да уредят колективния трудов спор помежду си.

Какво представлява посредничество при колективен трудов спор?

Посредничеството, осъществявано от НИПА е доброволен извънсъдебен способ за уреждане на колективни трудови спорове. При посредничеството едно независимо трето за спора лице – посредник, съдейства на страните да сближат позициите си и сами да постигнат споразумение по спора, чрез взаимни отстъпки, компромиси и зачитане на интересите си. Неговата функция е да убеди и склони спорещите страни доброволно да уредят спора. Посредникът не урежда спора по същество, а само подпомага страните да се споразумеят по спорните въпроси. При посредничеството, осъществявано от НИПА, посредник може да бъде само лице, включено в Списъка на посредниците към НИПА, утвърден от Надзорния съвет и публикуван в Държавен вестник.

Кои са страните по спора и кой може да се обърне с искане до НИПА за посредничество?

Страните по колективния трудов спор са работниците и служителите, представлявани от техните професионални организации – от една страна, и работодателите, представлявани от съответните ръководители – от друга. Искането за посредничество може да бъде подадено до НИПА от двете страни по КТС заедно или от всяка една от тях поотделно. Искането е писмено, с кратко изложение на спора и изразена воля за посредничество от НИПА.

Кога може да бъде поискано посредничество от НИПА?

Необходимите предпоставки за искане на посредничество от НИПА се съдържат в чл.4, ал.1 ЗУКТС и хипотезите са две:

          1. Когато не е постигнато споразумение в хода на непосредствените преговори, или
          2. Когато някоя от страните по КТС е отказала да преговаря.

В какъв срок се осъществява посредничеството?

Няма минимален срок за осъществяване на посредничеството, но то не може да продължи повече от 14 работни дни от началото на преговорите. За удължаването му е необходимо писмено споразумение между двете страни по спора.

Как и кога приключва посредничеството?

Посредничеството приключва, когато:

          1. страните подпишат споразумение, с което уреждат колективния трудов спор помежду си;
           2. страните не успеят да постигнат споразумение в определения за преговори срок;
           3. страните се споразумеят да отнесат спора за разрешаване от арбитражен орган (едноличен арбитър или арбитражна комисия) на НИПА.

Какво заплащат страните по колективен трудов спор за посредничество?

Възнаграждението, както и всички други разноски във връзка с уреждането на спора, които се дължат от страните на посредника, се определят по споразумение между тях.

© Национален институт за помирение и арбитраж