A-
A
A+

Проведени посредничества от НИПА


Информация за посредничествата по чл.4, ал.1 ЗУКТС, осъществени от НИПА, се съдържа в специално създаден регистър. В него е предоставена подробна информация за всяка една от тях. Информацията за осъществените посредничества от НИПА, представена по-долу, е съобразена с изявеното желание на страните за запазване на конфиденциалност, поради което съдържа данни от общ характер.

Проведени посредничества от НИПА по чл.4, ал.1 ЗУКТС:


„ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД – гр. Варна – 2020 г.


Искането за посредничество е постъпило в НИПА на 11 декември 2020 г. от представители на Автономна работническа конфедерация към "Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна. Предмет на колективния трудов спор е отказ от преговори във връзка с освобождаване на над 260 работника, изпълняващи длъжността "кондуктор". В искането за посредничество представителите на работниците и служителите предлагат за посредник г-н Иван Нейков. Със заповед на директора на НИПА за посредник е определен г-н Иван Нейков.  В свой доклад до директора на НИПА, посредникът  на базата на събраната информация, както и на изразените позиции от отделни участници в спора, изразява становище, че в предприятието се наблюдава активиране на социалния диалог и стремеж към регулиране на отношенията, преди всичко, чрез вътрешно разбирателство.


„ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД – гр. Варна – 2018 г.


Искането за посредничество е постъпило в НИПА от изпълнителния директор на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна. Предмет на колективния трудов спор е непостигнато съгласие, относно договореното в КТД увеличение на основните трудови възнаграждения и предоставяне на работно облекло. Представителите на работниците и служителите са заявили писмено до директора на НИПА съгласието си за участие в процедурата по посредничество. Със заповед на директора на НИПА за посредник е определен г-н Иван Нейков. Със съдействието на посредника са били проведени няколко срещи на страните, както и между тях и Председателя на Варненския общински съвет (ВОС). Като резултат от тях страните са подготвили и разменили проекти на споразумения. Основателността на исканията на работниците и служителите не се оспорва от работодателя, но той не се ангажира със срок за тяхното изпълнение, преди произнасянето на собственика на предприятието – ВОС. Поради това страните не са успели да постигнат и подпишат споразумение по КТД. При посредничеството страните са изяснили проблемите и са набелязали конкретни действия, с цел изпълнение на договореностите по КТД. Обявените стачни действия не са предприети, и посредничеството приключва успешно с подписване на споразумение за уреждане на колективния трудов спор.


„НИКРОМ ВЕНИЪР“ ЕООД, с. Петково, – 2015 г.


Искането за откриване на посредничество от НИПА е от синдикалната секция при „Никром Вениър“ ЕООД, с. Петково. Колективният трудов спор е възникнал, поради неизплащане на ваучери за храна от м.юни до м.декември 2014 г. и за Коледа, несвоевременно изплащане на месечните аванси и заплати, неподсигуряване на работа за изпълнение на трудовите норми, неосигурено работно облекло и отказ на работодателя да преговаря за подписване на нов КТД, в съответствие с БКТД за Дървопреработващата и мебелната промишленост за 2014-2016 г. Със заповед на директора на НИПА за посредник е определен г-н Иван Нейков, предложен от синдикалната секция и при писмено съгласие за стартиране на процедура по посредничество с посочения посредник от работодателя. В хода на процедурата са възникнали редица затруднения, поради което е бил удължен срока на посредничеството. Въпреки положените усилия от посредника, страните не са успели да постигнат споразумение и по негово предложение със заповед на директора на НИПА, процедурата по посредничество е прекратена.


Предприятие „Х” - 2011 г.


Информацията за посредничеството е съобразена с изричното желание на страните за запазване на конфиденциалност, поради което са отразени само данни от общ характер.

Искането за откриване на посредничеството е отправено съвместно от работодателя, от една страна и Стачния комитет в предприятието, от друга страна. Колективният трудов спор е във връзка със системата на заплащане, определянето на работната заплата и трудово-осигурителните отношения.  По предложение на страните за посредник е определен г-н Иван Нейков. Посредничеството приключва с подписване на споразумение за решаване на колективния трудов спор, а непосредствено след това се подписва и нов колективен трудов договор.


“КОСТЕНЕЦ - ХХИ” АД - 2010 г.


Искането за откриване на посредничеството е отправено от представители (Инициативен комитет) на работниците и служителите в предприятието. Колективният трудов спор е във връзка  с неспазване на подписано споразумение между работодателя и представители на работниците и служителите в предприятието. За посредник е определен г-н Димитър Табаков. Страните са надлежно уведомени за началото на посредничеството (дата, час и място). В НИПА не е постъпило съгласие за участие в посредничеството от страна на работодателя, поради което процедура по посредничество не е проведена.


„МАПА-ДЖЕНГИЗ” ДЗЗД - 2009/10 г.


Посредничеството е стартирало с едностранно искане, отправено от Инициативен комитет на работниците и служителите в “МАПА-ДЖЕНГИЗ” ДЗЗД. В определения седемдневен срок е получено съгласие от работодателя за откриване на процедурата. Колективният трудов спор е във връзка с неизпълнение на споразумение между страните и протокол, подписан от министъра на труда и социалната политика и работодателя, касаещи заплащането на българските работници според квалификация, трудов опит и отговорности за съответната професия. За посредник по колективния трудов спор е определен г-н Стойко Атанасов. В хода на преговорите са постигнати две частични споразумения. Посредничеството приключва с подписване на окончателно споразумение по колективния трудов спор, с което се договарят основните трудови възнаграждения за работниците и служителите в дружеството.


СО-ГАРА ОБЕДИНЕНА към БДЖ "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" - 2008 г. 


Искането за посредничеството е отравено от представители на работниците и служителите в СО-ГАРА ОБЕДИНЕНА, гр. София. Колективният трудов спор е досежно работното време и категоризацията на труд при вредна среда. В НИПА не е постъпило съгласие за посредничество от работодателя, поради което не е осъществено такова. Процедурата е прекратена на основание чл.5, ал.2 от Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж.


"ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот - 2008 г. 


Искането за посредничеството е отправено от работодателя – “ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот. Колективният трудов спор е свързан с неизпълнение на клаузи от колективния трудов договор. В НИПА не e постъпило съгласие за посредничество от страна на синдикалната секция. Процедурата е прекратена на основание чл.5, ал.2 от ПОПАУКТСНИПА. По колективния трудов спор е постигнато споразумение със съдействието на министъра на икономиката и енергетиката.


„МИРОЛИО НОВА ЗАГОРА” ЕООД, „МИРОЛИО БЪЛГАРИЯ” ЕООД - 2008 г.


Искането за посредничеството е отправено от работодателя – “Миролио България” ЕООД, гр. Елин Пелин и “Миролио Нова Загора” ЕООД, гр. Нова Загора. Колективният трудов спор се отнася за нивата на трудовите възнаграждения, актуализация на заплатите на шестмесечие, увеличен размер на годишния платен отпуск, коледни добавки, увеличен размер на премията за присъствие, ваучер за храна. В НИПА не постъпва съгласие за посредничество от представителите на работниците и служителите в предприятията. За посредник по колективния трудов спор е определена г-жа Мика Зайкова. В доклад до НИПА посредникът посочва, че в хода на преговорите страните се съсредоточават в три основни направления: 1) увеличение на основните трудови възнаграждения; 2) увеличение на парите за ваучери за храна; 3) увеличение на годишния платен отпуск. Работодателят заявява, че  участва в преговори по нов отраслови колективен трудов договор и приема, че след неговото сключване ще се съобрази със заложените в него минимални параметри по отношение на платения годишен отпуск. Преговорите завършват без страните да сближат позициите си по спорните въпроси, което е основание посредникът да обяви процедурата за приключена без постигнато споразумение.


„АРКОТРОНИКС БЪЛГАРИЯ” АД - 2008 г. 


Искането за откриване на посредничеството е отправено от работодателя – “Аркотроникс България” АД, гр. Кюстендил. Колективният трудов спор е за неизпълнение на поети ангажименти в Анекс към колективния трудов договор, и по-конкретно начина на изчисляване на перо “Премия резултат” и въведения нов размер на МРЗ за страната (ПМС № 1/11.01.2008 г.). В НИПА не постъпва съгласие за посредничество от представители на работниците и служителите в предприятието, поради което посредничеството не е проведено.


„БАЛКАНИ - ЛК” ЕООД - 2008 г. 


Исканeто за откриване на посредничеството е отправено от представители на работниците и служителите в “БАЛКАНИ-ЛК”, гр. Бургас. Колективният трудов спор е във връзка с искане за увеличение на основните заплати, увеличение на средствата за храна и откриване на процедура за подписване на Колективен трудов договор, при наличие на такъв. В НИПА не  постъпва съгласие за посредничество от работодателя, като ответна страна по спора, поради което посредничеството не е проведено.


АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - 2007 г.


Искането за откриване на посредничеството е отправено от страна на работодателя - Агенция за социално подпомагане, гр. София. Колективният трудов спор е между ръководството на АСП, от една страна и представители на синдикални секции на Нацонален синдикат на административните служители “Подкрепа” (общините: Пловдив, Стара Загора, Русе, Сливен, Пазарджик, Нова Загора, Монтана, Стамболийски, кв. “Люлин” и кв. Красно село”, гр. София), от друга страна. Спорът е относно искане за увеличение на основните трудови възнаграждения с 50%. В НИПА постъпва съгласие за откриване на процедура по посредничество от синдикална секция към НСАС “Подкрепа” при Дирекция “Социално подпомагане”, Нова Загора. Eдната от страните по спора не се явява, поради което не е проведено посредничество.


СЕДМО СОУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” - 2007 г.


Искането за откриване на посредничеството е отправено от представители на работниците и служителите в Седмо СОУ „Свети Седмочисленици” - гр. София. Получено е съгласие от страна на ръководството за участие в процедура по посредничество. За посредник е определен г-н Иван Нейков. Спорът е за системата на заплащане и подобряване условията на труд. Посредничеството приключва с непостигане на споразумение, тъй като поставените искания в по-голямата си част не са от компетенциите на училищното ръководство.


„БАЛКАНКАР 6-ТИ СЕПТЕМВРИ” АД - 2004 г.


Искането за откриване на посредничеството е отправено от Работодателя – “Балканкар 6-ти септември” АД, гр. София. След проведена среща в НИПА, с участието на страните по спора, представители на Стачен комитет към предприятието заявяват съгласие за определяне на посредник и провеждане на посредническа процедура. По предложение на представителите на работниците и служителите в предпрятието и със съгласието на работодателя за посредник е определен г-н Димитър Найденов. Колективният трудов спор е относно неизпълнение на постигнати договорености в КТД. Процедурата по посредничество приключва с подписване на споразумение.

© Национален институт за помирение и арбитраж