A-
A
A+

Приложение 3
към чл.16, ал.1 ПОПАУКТСНИПА

ДО
ДИРЕКТОРА
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

ИСКАНЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА АРБИТРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО ОТ НИПА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Обръщаме се към Национален институт за помирение и арбитраж (НИПА) за съдействие за уреждане на колективен трудов спор чрез арбитраж по реда на чл. 5 - 8 ЗУКТС.
I. СТРАНИ ПО КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ СПОР (чл. 1, ал.2 от ЗУКТС):
1. Представители на работниците и служителите *
2. Представител/и на работодателя *(Кратко и ясно формулиране на предмета на колективния трудов спор и причините, довели до него)
ІV. ИСКАНИЯ НА СТРАНИТЕ:


А. ЕДНОЛИЧЕН АРБИТЪР (име и фамилия на арбитър, включен/а в поименния Списък на арбитрите, обнародван в „Държавен вестник“ бр. 35 от 12.04.2013 г., промяна бр. 51 от 07.07.2015 г. по ред на предпочитане)
Б. АРБИТРАЖНА КОМИСИЯ (име и фамилия на арбитри, включени в поименния Списък на арбитрите, обнародван в „Държавен вестник“ бр. 35 от 12.04.2013 г., промяна бр. 51 от 07.07.2015 г. по ред на предпочитане)страните посочват равен брой членове на арбитражната комисия, които избират за председател друг арбитър от списъка на арбитрите за попълване на нейния състав
VI. КЪМ ИСКАНЕТО СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ОТНОСИМИ КЪМ СПОРА:
С уважение:

След изпращане (натискане на бутона ИЗПРАТИ)" регистрираното в НИПА искане ще Ви бъде изпратено на посочените мейл адреси


Отбелязаните със * полета са задължителни за попълване съгласно разпоредбата на чл. 16 от Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от НИПА

© Национален институт за помирение и арбитраж