A-
A
A+

Приложение 4 
към чл.21, ал.1 ПОПАУКТСНИПА

ДО
ДИРЕКТОРА
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

ИСКАНЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА АРБИТРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРЕЗ ВРЕМЕ НА СТАЧКА НА МИНИМАЛНИ ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 14 ЗУКТС

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Обръщаме се към Национален институт за помирение и арбитраж (НИПА) за съдействие за уреждане на спор за определяне на минимално необходими дейности по време на стачка по чл. 14, ал. 3 ЗУКТС чрез арбитраж.I. СТРАНИ ПО КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ СПОР (чл. 1, ал.2 от ЗУКТС):
1. Представители на работниците и служителите
2. Представител/и на работодателя

III. ИСКАНИЯ НА СТРАНИТЕ ЗА ВИДА И НАЧИНА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА СТАЧКА:
(Моля, прикачете файл с предложението)
(Моля, прикачете файл с предложението)
IV. КЪМ ИСКАНЕТО СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ОТНОСИМИ КЪМ СПОРА:
С уважение:

След изпращане (натискане на бутона ИЗПРАТИ) регистрираното в НИПА искане ще Ви бъде изпратено на посочените мейл адреси


Отбелязаните със * полета са задължителни за попълване съгласно разпоредбата на чл. 21 от Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от НИПА

© Национален институт за помирение и арбитраж