A-
A
A+

Компонент 2 от Проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“ на МТСП


От м.юни 2013 г. до м.декември 2015 г. Националният институт за помирение и арбитраж изпълни проект „Разрешаване на спорове“ като Компонент 2 от проект на Министерството на труда и социалната политика „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“, част от тематичен фонд „Партньорство и експерти” от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на различията в рамките на разширения ЕС. Проектът е реализиран с участието на национално представителните организации на социалните партньори и участващите заинтересовани страни. Цялостното изпълнение на проекта и неговите резултати са обсъдени на проведената през м. ноември 2015 г. Заключителна конференция, одобрени от Надзорния съвет на НИПА на заседанието му от 15.12.2015 г. и обективирани на интернет страницата на НИПА, както и в Сборник материали и Заключителен доклад.

Резултатите от проекта могат да се обобщят като изградена онлайн на интернет страницата на НИПА и тествана система за проследяване на колективни трудови спорове, както и разработени съвместно с представители на социалните партньори предложения за промяна на нормативната уредба по отношение на посредничеството/помирението и арбитража като извънсъдебни способи за уреждане на колективни трудови спорове. В окончателния доклад от междинната оценка на проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“ се съдържа положителна оценка на постигнатите резултати на Компонент 2 „Разрешаване на спорове“, като се посочва в заключение, че той е от голямо стратегическо значение и е насочен към реални нужди на социалните партньори. Проектът на НИПА е посочен в доклада като пример за ефективно и ефикасно изпълнение, благодарение на лидерството и експертизата на института, както и на прякото включване на социалните партньори. В заключението на доклада е записано, че инструментът за проследяване на КТС е създаден и тестван, социалните партньори предлагат и промени в законодателството, свързани уредбата на посредничеството/помирението при уреждане на КТС. Също така е оценен и факта, че НИПА има ясна визия за капитализиране и надграждане на резултатите в посока правото на стачка, чрез разработка на законодателни промени.

При обсъжданията на поетапното изпълнение на Компонент 2 в Надзорния съвет на НИПА бе подчертано, че има нужда, при възможност, проектът да продължи, като предложенията за изменение и допълнение на нормативната уредба в частта относно посредничеството и арбитража да се допълнят с разработени на тристранна основа предложения за изменение и допълнение на ЗУКТС относно правото на стачка и неговата реализация. В резултат НИПА разработи предложение за надграждане на Компонент 2 относно подобряване на нормативната уредба на правото на стачка. Предложение в този смисъл се съдържа и в препоръките за подобрение на изпълнението на Проекта на стратегическо и оперативно равнище, направени в доклада при междинната оценка. По конкретно в доклада се предлага предложението за удължаване на Компонент 2 да бъде одобрено, като координирането на удължения проект да бъде в рамките на НИПА. Направени са и препоръки за осигуряване на швейцарска експертиза за разширяване на обхвата на работа, включително организиране на проучвателно посещение в Швейцария за изучаване на специфични детайли от механизма за уреждане на спорове, както и за предоставяне на мнения и съвети по вече постигнатите резултати.

В края на 2016 г. между Министерството на труда и социалната политика и Швейцарското междинно звено (Балкански институт по труда и социалната политика), като представител на правителството на Конфедерация Швейцария, е подписано допълнително споразумение за удължаване на проект на МТСП „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“, част от тематичен фонд „Партньорство и експерти” от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на различията в рамките на разширения ЕС. С него се предвижда до 2 октомври 2017 г. да бъдат изпълнен проект „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка“ от НИПА.

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX