A-
A
A+

"Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ" Проект на НИПА по оперативна програма "Административен капацитет" 2014 г.Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) кандидатства с проект „Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ” през м. май 2014 г. по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08 на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).
Общата цел на проекта е създаване на условия за организационно развитие и повишаване ефективността и ефикасността на дейността на Националния институт за помирение и арбитраж за осигуряване на качествено съдействие за доброволно уреждане на колективни трудови спорове чрез посредничество и арбитраж.
Специфичните цели на проекта са:
Организационно развитие и подобряване на координацията в рамките на Националния институт за помирение и арбитраж за оптимизиране изпълнението на основните му функции;
Осигуряване на единна организация на контрол, гарантираща повишаване ефективността и ефикасността на работните процеси в Национален институт за помирение и арбитраж;
Оптимизиране на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите на администрацията на Национален институт за помирение и арбитраж, с цел избягване на дублиране на функции, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност на дейността.
Целевата група на проекта е администрацията на НИПА.
Очакваните резултати от проекта са промяна във вътрешните нормативни актове, оптимизиране на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите в Националния институт за помирение и арбитраж, с което да се постигне избягване на евентуално дублиране на функции, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност на дейността.


След одобрението на проектното предложение на НИПА на 29 август 2014 г. бе подписан договор за изпълнението на проекта. На УО на ОПАК бе представен график за планираните обществени поръчки по проект „Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ“. От УО на ОПАК бе одобрено и искането за авансово плащане за стартирането на изпълнението на дейностите по проекта. Във връзка с необходимостта от смяна на член на екипа за управление на проекта (счетоводител на проекта) поради преминаването му на изборна длъжност, на 20 октомври 2014 г. бе сключен анекс към договора и бе сформиран екип за управление, както следва:
Марияна Иванова, ръководител на проекта;
Недьо Семов, счетоводител;
Весела Кожухарова, технически сътрудник.


БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА
1. Разходи за проучвания, изследвания и анализи 55 096.00
2. За дейности, свързани с осигуряване на публичност 5 491.24
3. Разходи за организация и управление 5 516.70
Общо допустими разходи 66 103.94

Писмо за подкрепа от МТСП Изтегли файл
Писмо от УО на ОПАК за одобрение на проекта
Изтегли файл
Договор с УО на ОПАК за изпълнение на проекта Изтегли файл
Писмо от УО на ОПАК относно одобрение на графика за ОП Изтегли файл
Писмо от УО на ОПАК за одобрение на искането за авансово плащане Изтегли файл
Анекс 1 към Договор с УО на ОПАК Изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX