A-
A
A+

Разпространение на механизъм за ранно информиране на НИПА за възникващи колективни трудови спорове 2007 г.


В изпълнение на  Пакта за икономическо и социално развитие до 2009 г.  на Република България, Програмата за дейността на Националния институт за помирение и арбитраж /НИПА/ за 2007 г. “Предотвратяване и ограничаване на колективните трудови конфликти” и като продължение на осъществения през 2006 г. пилотен проект “Въвеждане на механизъм за ранно информиране за ранно информиране на НИПА за възникващи колективни трудови спорове” ,  през 2007 г. Институтът реализира проект “Разпространение на механизъм за ранно информиране на НИПА  за възникващи колективни трудови спорове (КТС)”.Проектът за разпространение на механизма за ранно информиране на НИПА за възникващи колективни трудови спорове целеше подпомагане  дейността на института при оказване на бързо и навременно  съдействие на спорещите страни на възможно най-ранен етап от развитието на колективния трудов спор.Със съвместните усилия на института, регионалните съвети за тристранно сътрудничество и регионалните структури на социалните партньори механизмът се разпространи в следните области и общини в тях:

  1. Област Пловдив с общини Пловдив и Асеновград;
  2. Област Ямбол с  общини Ямбол и община Елхово;
  3. Област Бургас с общини Бургас и община Карнобат.

 

Получената информация за възникващи КТС се използва не само за превантивна дейност, но и за поставяне на начало за изграждане на   информационно-аналитична система и анализиране на възникналите КТС в предприятия от съответните региони. Във връзка с разпространението на механизма  НИПА проведе форуми в Ямбол и Бургас на тема “Доверие и взаимодействие между партньорите в тристранното сътрудничество - условие за въвеждане на действащ механизъм за ранно информиране на НИПА и бързо уреждане на колективни трудови спорове”, на които участваха представители на социалните партньори. 


Източник на финансиране


Бюджетно финансиране

Наименование на проекта

Разпространение на механизъм за ранно информиране на Националния институт за помирение и арбитраж за възникващи колективни трудови спорове

Основни цели на проекта

С помощта на НИПА, на регионалните тристранни съвети и на регионалните структури на социалните партньори да се създадат условия за оказване на бързо съдействие на спорещите страни за ефективно уреждане на КТС, както и да се активизира превантивната дейност на института

Период на изпълнение

01.01.2007 г. – 31.12.2007 г.

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX