A-
A
A+

Въвеждане на механизъм за ранно информиране на НИПА за възникнали колективни трудови спорове (КТС) 2006 г.

Проектът "Въвеждане на механизъм за ранно информиране на НИПА за възникнали КТС" е включен  като мярка 501 в приетия от Министерски съвет План за действие за 2006 г. за изпълнение на ангажиментите, поети в процеса на преговори за присъединяване към ЕС.
В много предприятия в страната възниква социално напрежение, което оказва отрицателно влияние върху развитието на социалния диалог, но Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) не разполага с необходимата конкретна и точна информация за това. Липсата на механизъм за ранно информиране на НИПА затруднява бързото оказване на съдействие на спорещите страни. Колкото на по-ранен етап от развитието на конфликта спорещите страни положат усилия той да бъде уреден, включително и със съдействието на НИПА, толкова по-голяма е вероятността да бъде постигнато взаимно приемливо решение на проблема.
Със съвместни усилия НИПА, регионалните съвети за тристранно сътрудничество и регионалните структури на социалните партньори въведоха механизъм за ранно информиране на НИПА в пет пилотни общини в областите Варна, Габрово и Стара Загора, с което се създадоха условия за оказване на бързо съдействие на спорещите страни за ефективно уреждане на КТС. Чрез въвеждането на механизма за ранно информиране институтът следва да получава своевременно данни за наличието на предпоставки за възникване на социално-икономическо напрежение и колективни трудови конфликти в конкретни предприятия. След като получи информацията, НИПА полага необходимите усилия да запознае страните по спора с предимствата на извън съдебните способи за уреждане на КТС и ги убеждава, че използването им би довело до бързото решаване на спора. Освен това, информацията, която се подава от участниците в проекта, е необходима за изготвяне на регистър на КТС. Това е правомощие на института, определено в Правилника за дейността на Национален институт за помирение и арбитраж, но то не може да бъде реализирано без съдействието на всички заинтересовани страни. 

СХЕМА
за ранно информиране на НИПА и обмен на информация за наличието на предпоставки за възникващи социално-икономическо напрежение и колективни трудови спорове в предприятията1. Работниците/служителите или техните представители и/или представители на работодателя информират регионалните структури на синдикалните и/или на работодателските организации за наличието на предпоставки за възникващи социално-икономическо напрежение или колективен трудов спор в съответното предприятие.

2. Регионалните структури на синдикалните и/или на работодателскитеорганизации подават информацията до Общинския / Областния съвет за тристранно сътрудничество.

3. Общинският / Областният съвет за тристранно сътрудничество подава информацията в НИПА.

4. НИПА регистрира, обобщава и анализира постъпилата информация и предоставя обобщените данни на Общинския/Областния съвет за тристранно сътрудничество.


Източник на финансиране


Бюджетно финансиране

Наименование на проекта

Въвеждане на механизъм за ранно информиране на националния институт за помирение и арбитраж за възникващи колективни трудови спорове

Основни цели на проекта

С помощта на НИПА, на регионалните тристранни съвети и на регионалните структури на социалните партньори да се създадат условия за оказване на бързо съдействие на спорещите страни за ефективно уреждане на КТС, както и да се активизира превантивната дейност на института

Период на изпълнение

01.01.2006 г. – 31.12.2006 г.

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX