A-
A
A+

Подпомагане на социалния диалог на ниво отрасъл и предприятие чрез решаване на колективни трудови конфликти в сектор “Химия” 2004-2005


Проектът "Подпомагане на социалния диалог на ниво предприятие и отрасъл за решаване на колективни трудови конфликти в сектор "Химия" е разработен от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА), с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) и Регионалният офис на Международната организация на труда (МОТ), Будапеща. Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) осъществи консултации и съдействие на работодателите и синдикатите от отрасъл “Химия” в процеса на договарянето на проекта на браншови колективен трудов договор (БКТД) на отраслово ниво. В рамките на проекта беше усъвършенствано колективното трудово договаряне в отрасъл “Химия” на ниво бранш и предприятие, и като резултат бяха подписани съответните браншови колективни трудови договори. Под внимание бяха взети и проблемите на равнопоставеността на половете в преговорния процес, а също така и в самите браншови колективни трудови договори. Като адекватна мярка за устойчивост беше усъвършенстван и механизма на прилагането на БКТД в предприятията. Реализирането на тези резултати беше постигнато чрез изпълнението на следните основни дейности.

  • Анализ на актуалното състояние на колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове в отрасъла, включително и във връзка с третиране на проблемите за равнопоставеност на половете;
  • Провеждане на работна среща със социалните партньори и представители на държавата за оценка на анализа и съгласуване на практическите действия за подобряване на колективното трудово договаряне;
  • Обучение на посредници и арбитри за разрешаване на колективни трудови спорове, възникнали при и по повод колективното трудово договаряне.

 

Успоредно с факта, че химическата промишленост има структуроопределящо значение за икономиката на страната, една допълнителна причина да се избере този отрасъл е, че там има проблеми по отношение на равнопоставеността на половете. Това поставя някои специфични въпроси в процеса на преговаряне, които са свързани с равните права на работното място.


Източник на финансиране


Международна организация на труда и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество

Наименование на проекта

Подпомагане на социалния диалог на ниво отрасъл и предприятие чрез решаване на колективни трудови конфликти в сектор “Химия”

Основни цели на проекта

Усъвършенстване на колективното трудово договаряне на ниво отрасъл и предприятие, подписване на браншов колективен трудов договор в отрасъл “Химия” и разпростирането му върху предприятията от целия отрасъл.

Период на изпълнение

14 юли 2004 г. – 14 юли 2005 г.

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX