A-
A
A+

ПЛАТФОРМА ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ 

"Платформа за заетост и социални въпроси" (ESAP) е проект на стойност 3 милиона евро, финансиран от Европейския съюз и съвместно изпълняван от Съвета за регионално сътрудничество (СРС) и Международната организация по труда (МОТ) в страните от Западните Балкани. Екипът на проекта е със седалище в Сараево, Босна и Херцеговина.

Срокът на изпълнение на ESAP е 3 години, от март 2016 г. до април 2019 г. Целта е укрепване на регионалното сътрудничество и институционалния капацитет на националните администрации, организациите на работодателите и работниците, като им се даде възможност ефективно да развиват и прилагат реформи в областта на трудовота заетост и социалната политика в рамките на разширения ЕС.


СРС и МОТ изпълняват целеви дейности заедно с публичните администрации и организациите на работодателите и работниците. Дейностите са организирани в шест теми.

  1. Социален диалог - ESAP допринася за подобряване на функционирането на Икономическите и социални съвети (ИСС) в Западните Балкани, чрез засилване на техния институционален и технически капацитет, за да се превърнат в действащ участник в политическия диалог и развитието на институциите на пазара на труда с оглед на създаване на повече и по-добри работни места.
  2. Трудови спорове – дейностите по платформата, имат за цел да подобрят механизмите за доброволно уреждане на трудовите спорове и да улеснят споделянето на опита и добри практики за разрешаването на трудови спорове, което ще подпомогне участващите страни да определят политиките за предотвратяване на споровете и стратегиите на работното място.
  3. Инспекция по труда - Помощта за развитие се фокусира върху укрепването и модернизирането на инспекцията по труда, като се вземат предвид международните трудови стандарти и общите принципи, произтичащи от ратифицираните конвенции на МОТ. Ще бъде създадена мрежа от инспекции по труда в Западните Балкани въз основа на избрани елементи от Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC), който съществува на равнище ЕС.
  4. База данни за трудовото законодателство в Централна и Източна Европа (CEELex)- Правна база данни, съдържаща правни текстове, свързани с труда и индустриалните отношения. Тя идентифицира националните правни и институционални решения, залегнали в националните правни системи в страните от Централна и Източна Европа, като използва като референтни елементи разпоредбите на конвенциите на МОТ.
  5. Стратегия по заетостта и разработване на политики - ESAP оказва подкрепа на националните администрации за повишаване на техния капацитет за подобряване на резултатите по отношение на политиките за заетост и социалните политики. За това е нужно осъществяването на взаимни обучения, основани на партньорски анализ на избрани политики или програми за заетост, с цел подобряване въздействието от разработването и прилагането на политики, както и осъществяване на целенасочена подкрепа за бенефициентите.
  6. Обучение сред обществените служби по заетостта – ESAP подкрепя създаването на систематична и интегрирана връзка между сравнителната работа и дейностите за взаимно обучение. Това води до сравнение на резултатите от публичните служби по заетостта със съответните показатели с цел идентифициране на добри практики и насърчаване на взаимното обучение, което ще подобри организационното развитие и работата на обществените служби по заетостта.


Съветът за регионално сътрудничество (СРС) насърчава взаимното сътрудничество и европейската и евроатлантическата интеграция на Югоизточна Европа, за да стимулира развитието в региона в полза на неговото население.

СРС работи за подобряването на конкурентоспособността в Югоизточна Европа, като същевременно допринася за по-добро управление, подобряване на функционирането на правовата държава и засилена сигурност в региона. Членовете на СРС включват 46 държави, организации и международни финансови институции. СРС има Секретариат със седалище в Сараево, Босна и Херцеговина, ръководен от Генералния секретар Хидо Бишчевич. Отделно от седалището в Сараево, Секретариатът има в Брюксел Бюро за връзка с европейските и евроатлантическите институции.

Виж повече: www.rcc.int

 


Международната организация на труда (МОТ) е тристранна агенция към ООН. От 1919 г. МОТ обединява правителствата, работодателите и представителите на работниците от 187 държави-членки, за да определят трудовите стандарти, да разработват политики и да разработват програми за достойни условия на труд за всички жени и мъже.

Дейността на МОТ по проекта се управлява от Екипа за достоен труд на МОТ / офис Будапеща, който предоставя консултантски услуги, развитие на капацитета и техническа помощ на правителствата и организациите на работодателите и работниците в области, свързани с правата на работното място, създаване на работни места, социална защита, социален диалог и равенството между половете в рамките на националните програми за достоен труд.

Виж повече: www.ilo.org и www.ilo.org/budapest

 


МРЕЖА ОТ ИНСТИТУЦИИ ЗА МИРНО УРЕЖДАНЕ НА ТРУДОВИ СПОРОВЕ В ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ


 

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX