A-
A
A+

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА КТС


Цели на събираната информация / General information for filling in the online questionnaire:

Онлайн въпросникът е инструмент за проследяване на колективни трудови спорове във връзка с изграждането на информационна система за колективни трудови спорове на НИПА. Целта е да се осигури информация за възникнали колективни трудови спорове (КТС) от страните по спора и техните представител - социалните партньори – организации на работодателите и на работниците и служителите. Обобщаването на получаваната информация ще се извърши с експертната помощ на представители на социалните партньори и експерти на НИПА. Предвижда се публикуването й под формата на периодични доклади. Информацията е предназначена да послужи на социалните партньори при преговорите за сключване на колективни трудови договори и като средство за превенция на възникването на индустриални конфликти в страната.

This online questionnaire is a collective labour disputes tracking tool in connection with the construction of an information system for collective labour disputes of NICA. Providing information about collective labour disputes arising by the parties of the dispute and their representatives - social partners - organizations of the employers and of the workers and employees is the purpose of this questionnaire. The information received will be summarized with the expert assistance of representatives of the social partners and experts of NICA. Publishing the information in the form of periodic reports is envisaged. The information is intended to serve the social partners in collective agreements negotiations as a means of preventing the industrial conflicts in the country.

Обща информация за процедурата по попълване на онлайн въпросника:
General information for filling in the online questionnaire:

1. Въпросникът се попълва онлайн на сайта на НИПА. Попълненият въпросник се изпраща директно от сайта към определена електронна пощенска кутия (e-mail) на НИПА. / The questionnaire is to be filled in online at the website of NICA. The completed questionnaire is sent directly to a specific mailbox of NICA.

2. Необходимо е да се попълни информация за всички раздели от въпросника. Някои от въпросите  са отбелязани със знак звезда (*). Те са задължителни за попълване и без информация за тях няма да може да се премине към следващия раздел и въпросникът няма да може да бъде изпратен на НИПА. / The information for all sections of the questionnaire should be completed. Some of the questions are marked with a star sign (*). They are mandatory to fill in and without this information you not be able to go to the next section in the questionnaire and it cannot be sent to NICA.

3. Информацията, която се въвежда онлайн чрез попълване на въпросника, може да бъде запазвана като текстови файл при този, която я попълва. / The information to be entered online by completing the questionnaire can be saved as a text file with one that fills in.

4. Попълненият онлайн въпросник се приема за конфиденциален, и самият той, както и информацията, която съдържа, няма да бъде разгласявани публично от НИПА, освен под формата на обобщени аналитични доклади. / The completed online questionnaire is considered to be confidential, and the information will not be disclosed publicly by NICA, except as summarized analytical reports.

Помощ при попълване на онлайн-въпросника / Assistance in completing the online questionnaire:

При проблеми с попълването на въпросника, моля обръщайте се за помощ и разяснения към НИПА на: / In case of problems with completing the questionnaire, please contact for assistance and clarification by NICA:

Тел./phone +359 2/425 3750 или/or email: kts@nipa.bg


 

ОНЛАЙН ВЪПРОСНИК ЗА КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ СПОР (ONLINE QUESTIONNAIRE ON A COLLECTIVE LABOUR DISPUTE)

1. Работодател (Employer)
Град/село, Улица №, Пощенски код (City/Village, Street, No, Postal code)
Име и длъжност (Contact person & Position)
За контакти (Contacts)
2. Представители на работниците и служителите (Representatives of employees)
Име и длъжност (Contact person & Position)
За контакти (Contacts)
Описателно (Description)
Описание на КТС (Description of the CLD)
(брой)(number)
(% от всички наети)(% of all employees)

Основно искане (Main demand)

Предприети действия за уреждане на КТС (Actions undertaken to resolve the CLD)


(брой от всички наети) (number of all employees)
(% от всички наети) (% of all employees)
(брой от всички наети) (number of all employees)
(% от всички наети) (% of all employees)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ (INFORMATION ABOUT STRIKE ACTIONS)

(експертна оценка в хиляди лева/expert evaluation in thousand of BGN)
(експертна оценка в хиляди лева/expert evaluation in thousand of BGN)
(експертна оценка в хиляди лева/expert evaluation in thousand of BGN)
Уреждане на колективния трудов спор (Settlement of the collective labour dispute)Документи по КТС (Documents relevant to the CLD)
Други документи (Other documents)

© Национален институт за помирение и арбитраж