A-
A
A+

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Поддържането на „Профил на купувача“ е нормативно задължение на възложителя, съдържащо се в чл.36а от Закона за обществени поръчки (обн. ДВ., бр. 13 от 16.02.2016 г. в сила от 15.04.2016 г., посл. изм. и доп. бр.17/26.02.2019 г.). Профилът на купувача е обособена част от електронната страница на администрацията с осигурена публичност. Документите, които се публикуват в Профила на купувача под формата на електронни документи са посочени в чл.36а, ал.1, т.1-11 от ЗОП. Тези документи се обособяват в електронна преписка с удостоверяване на датата на публикуването им. Реда и сроковете за публикуване на документите в Профила на купувача са регламентирани в раздел III, чл.24, ал.1, т.1-11 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (приет с ПМС № 73 от 05.04.2016 г., обн. ДВ., бр. 28/08.04.2016 г., изм. и доп. бр.17/26.02.2019 г., попр., бр.20/08.03.2019 г.)


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ


Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) като възложител по ЗОП не отговаря на изискванията на чл.23, ал.1, т.т.1-3 ЗОП относно публикуването на предварителни обявления.


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА. ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА.


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП


ПРОЦЕДУРИ, ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 г.


ПРОЦЕДУРИ, ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.


СЪОБЩЕНИЯ


АРХИВ


Прочети още >

© Национален институт за помирение и арбитраж