A-
A
A+

Обществена поръчка ID9030397 РАОП


Избор на изпълнител за предоставяне на услуги на НИПА, по 4 обособени позиции:

Обособена позиция 1: Обучения по английски език, съгласно изискванията на Европейската езикова рамка; Предвидените обучения по Обособена позиция 1 включват четири модула, които покриват първите четири нива в съответствие със стандартите на ЕС за владеене на английски език, както следва: - Английски за начинаещи (обучение А1 и обучение А2) – 240 часа общо; - Английски за напреднали (B1 и B2) – 240 часа общо;

Обособена позиция 2: Обучение за статистически анализ на показатели от поддържаните в НИПА бази от данни за колективните трудови договори и колективните трудови спорове, Предвиденото обучение има за цел да повиши уменията на служителите в ефективното използване на софтуер за съхранение, обработка и анализ на информацията от поддържаните от НИПА бази данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове;

Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучения за ефективност и ефективни комуникации на държавната администрация Предвидените дейности по Обособена позиция 3 включват две отделни поддейности, както следва: Обучение в екипна ефективност; Обучение в личностна ефективност;

Обособена позиция 4: Изпълнение на мерки за информация и публичност, включително изработване на материали и осъществяване на визуална идентификация относно проекта с финансовата помощ, получена от Европейския Социален Фонд и Оперативна програма “Административен капацитет”.


НОМЕР:


1/2014 Г.


НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ:


ID  9030397


СТАТУС:


ИЗПЪЛНЕНА


ПОРЪЧКА/ПРОГРАМА:


Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г., Приоритетна ос „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13, Проект “Повишаване на компетентността и ефективността на администрацията на НИПА”, договор № А13-22-44/09.05.2014 г.


ДАТА НА СТАРТИРАНЕ НА ПОРЪЧКАТА:


10/06/2014 г.


ДОГОВОР:


ДОГОВОР № УП-01-00054/14.07.2014 г. Изтегли файл
ДОГОВОР № УП-01-00055/16.07.2014 г. Изтегли файл
ДОГОВОР № УП-01-00056/16.07.2014 г. Изтегли файл
ДОГОВОР № УП-01-00057/16.07.2014 г. Изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж