A-
A
A+

Събиране на оферти с обява


Обява за обществена поръчка с предмет:

Осигуряването на логистика при провеждането на мероприятия (работни срещи, заключителна конференция и посещение в Швейцария)" по проект: „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите”, компонент 2 „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка” в рамките на Тематичен фонд „Партньорство и експерти“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Обявата се публикува на основание сключено допълнително споразумение № 1/11.11.2016 г. към Споразумение № PEF0001/26.11.2012 г.  между Министерството на труда и социалната политика и Балканския институт по труда и социалната политика като междинно звено, представляващо швейцарската страна, за изпълнение на дейностите по проект: „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“, Компонент 2 „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в рамките на Тематичен фонд „Партньорство и експерти“.


 

Идентификационен номер на обявата - 9063061


Документи по обявата:

Дата на публикуване Име на документа Изтегляне
 
05/04/2017 Заповед РД-05-00009/05.04.2017 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка Изтегли файл
05/04/2017 Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП Изтегли файл
05/04/2017 Документация за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти по реда на чл.186 и и сл. ЗОП Изтегли файл
05/04/2017 Образец 1 Представяне на участника Изтегли файл
05/04/2017 Образец 2 Опис на представените документи Изтегли файл
05/04/2017 Образец 3 Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 ЗОП Изтегли файл
05/04/2017 Образец 4 Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП Изтегли файл
05/04/2017 Образец 5 Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС Изтегли файл
05/04/2017 Образец 6 Декларация за липса на свързаност Изтегли файл
05/04/2017 Образец 7 Декларация за удостоверяване на обстоятелства по чл.66, ал.1 ЗОП Изтегли файл
05/04/2017 Образец 8 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител Изтегли файл
05/04/2017 Образец 9 Декларация за съответствие с изискванията на чл.61 от Закона за туризма Изтегли файл
05/04/2017 Образец 10 Декларация от участника Изтегли файл
05/04/2017 Образец 11 Техническо предложение за изпълнение на поръчката Изтегли файл
05/04/2017 Образец 12 Декларация за конфиденциалност Изтегли файл
05/04/2017 Образец 13 Ценово предложение Изтегли файл
05/04/2017 Техническа спецификация Изтегли файл
05/04/2017 Проект на договор Изтегли файл
 
07/04/2017 Разяснение по постъпило писмено искане Вх. № К2-2-00023/06.04.2017 г. Изтегли файл
10/04/2017 Разяснение по постъпило писмено искане Вх. № К2-2-00025/07.04.2017 г. Изтегли файл
10/04/2017 Разяснение по постъпило писмено искане Вх. № К2-2-00026/07.04.2017 г. Изтегли файл
05/05/2017 Протокол на основание чл.97, ал.4 ППЗОП от дейността на комисия, назначена със Заповед № К2-2-00041/19.04.2017 г. Изтегли файл
29/05/2017 Договор за възлагане и Приложения към него Изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж