A-
A
A+

Съобщения


Съобщения във връзка с поръчка № 1/2015 г.


СЪОБЩЕНИЕ


ДОКУМЕНТ


08/01/2015 г.

Национален институт за помирение и арбитраж /НИПА/, гр. София, ж.к. ОВЧА КУПЕЛ, ул. БОРЯНА №59, бл.215, част от ап.1 и ап.2, тел.: 02 4253750, интернет адрес: www.nipa.bg, e-mail: nipa@nipa.bg, открива публична покана по реда на Глава Осем "а" от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на Функционален анализ на структурата на НИПА, изготвяне предложение за промени във вътрешните актове за дейността и организацията на работата на НИПА и оптимизация на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите на администрацията на НИПА по проект: "Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ". Видът на поръчката е Публична покана, съгласно чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП. Възложителят осигурява пълен достъп до Указанията за участие и приложенията към публичната покана на интернет страницата на НИПА – www.nipa.bg в Раздел Профил на купувача. Публичната покана е публикувана в Портала за обществените поръчки на АОП с Уникален номер: 9037864 на 08.01.2015 г.

Публичната покана е въз основа на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 14-11-17/26.08.2014 г. по проект “Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ” по Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08 на Оперативна програма "Административен капацитет".


Заповед за откриване на процедура за избор на изпълнител

Изтегли файл

Съобщение до медиите

Изтегли файл


15/01/2015 г.

Във връзка с установена явна фактическа грешка в публикувана на Портала за обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки публична покана с ID 9037864/08.01.2015 г. в раздел „Допълнителна информация“ относно датата на публичното отваряне на офертите, Публичната покана е оттеглена на основание чл.101б, ал.5 от ЗОП поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия. Действията по възлагане на поръчката се преустановяват след датата на оттегляне.


Заповед УП-02-00006/15.01.2015 г.

Изтегли файл


22/01/2015 г.

Национален институт за помирение и арбитраж /НИПА/, гр. София, ж.к. ОВЧА КУПЕЛ, ул. БОРЯНА №59, бл.215, част от ап.1 и ап.2, тел.: 02 4253750, интернет адрес: www.nipa.bg, e-mail: nipa@nipa.bg, открива публична покана по реда на Глава Осем "а" от ЗОП с предмет на обществената поръчка: "Избор на изпълнител за извършване на Функционален анализ на структурата на НИПА, изготвяне предложение за промени във вътрешните актове за дейността и организацията на работата на НИПА и оптимизация на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите на администрацията на НИПА по проект: "Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ". Вид на поръчката – Публична покана, съгласно чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП. Възложителят осигурява пълен достъп до Указанията за участие и приложенията към публичната покана на интернет страницата на НИПА - www.nipa.bg в Раздел Профил на купувача. Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в офиса на НИПА гр. София 1618, кв. ”Овча купел”, ул. ”Боряна” № 59, бл.215А, ет.1, ап.1 до 17:00 часа на 04.02.2015 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществените поръчки на АОП с Уникален номер: 9038251 на 22.01.2015 г.


Заповед за откриване на процедура за избор на изпълнител

Изтегли файл

Съобщение до медиите

Изтегли файл


19/02/2015 г.

Във връзка с докладна записка № УП-02-00031/19.02.2015 г. от Недьо Семов, заместник-директор на НИПА и председател на Комисията по чл.101г от ЗОП се удължава до 06.03.2015 г. срока за приключване на работата на комисията за оценяване и разглеждане на офертите, постъпили по реда на глава осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на Функционален анализ на структурата на НИПА, изготвяне предложение за промени във вътрешните актове за дейността и организацията на работата на НИПА и оптимизация на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите на администрацията на НИПА“ по проект „Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ“ и в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 14-11-17/26.08.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“.


Заповед УП-02-00032/19.02.2015 г.

Изтегли файл


05/03/2015 г.

Във връзка с докладна записка № УП-02-00036/05.03.2015 г. от Недьо Семов, заместник-директор на НИПА и председател на Комисията по чл.101г от ЗОП се удължава до 31 март 2015 г. срока за приключване на работата на комисията за оценяване и разглеждане на офертите, постъпили по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на Функционален анализ на структурата на НИПА, изготвяне предложение за промени във вътрешните актове за дейността и организацията на работата на НИПА и оптимизация на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите на администрацията на НИПА“ по проект „Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ“ и в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 14-11-17/26.08.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“.


Заповед УП-02-00037/05.03.2015 г.

Изтегли файл


31/03/2015 г.

Във връзка с докладна записка № УП-02-00039/31.03.2015 г. от Недьо Семов, заместник-директор на НИПА и председател на Комисията по чл.101г от ЗОП относно необходимост от допълнително време за работата на комисията, се удължава до 17 април 2015 г. срока за приключване на работата на комисията за оценяване и разглеждане на офертите, постъпили по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на Функционален анализ на структурата на НИПА, изготвяне предложение за промени във вътрешните актове за дейността и организацията на работата на НИПА и оптимизация на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите на администрацията на НИПА“ по проект „Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ“ и в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 14-11-17/26.08.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“.


Заповед УП-02-00040/31.03.2015 г.

Изтегли файл


08/05/2015 г.

Днес 08 май 2015 г. на основание чл.101е, ал.1 и ал.4 ЗОП във връзка с проведена процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на Функционален анализ на структурата на НИПА, изготвяне предложение за промени във вътрешните актове за дейността и организацията на работата на НИПА и оптимизация на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите на администрацията на НИПА по проект: "Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, Договор №.14-11-17/26.08.2014 г., бе сключен договор за възлагане на обществена поръчка между Националния институт за помирение и арбитраж като възложител, и "БС Интернешънъл" ЕООД като изпълнител.


Заповед УП-02-00046/04.05.2015 г.

Изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж